Veza između virusa Herpes simpleks i Alchajmerove bolesti

Veza između virusa Herpes simpleks i Alchajmerove bolesti

Professor Tito Fernandes, Scientific Director, Lúrio University, Nampula, Mozambique

Professor Vittorio Calabrese, University of Catania, Italy

Clinical Journal of Mycology, Nov 2013, Vol. IV

Veza između virusa Herpes simpleks i Alchajmerove bolesti - potencijalna preventivna uloga nutritivne suplementacije na bazi gljiva

Herpes postoji u dva uobičajena oblika. Većina stanovništva stiče herpes simpleks virus 1 (HSV-1), što dovodi do hladnih čireva, tokom detinjstva, od ne-seksualnog kontakta. Herpes simpleks virus 2 (HSV-2), takođe poznat kao genitalni herpes, se prenosi seksualnim kontaktom.

U 2000. godini, istraživači na čelu sa dr Frank M. LaFerla na odelјenju neurobiologije i ponašanja na Univerzitetu u Kaliforniji Irvin, Irvin, SAD, su demonstrirali da sintetički protein koji liči na herpes simpleks virus (HSV-1) imitira strukturu i funkciju proteina β-amiloida, toksičnog agensa koji se akumulira u mozgu Alchajmer pacijenata.(1)

Genetsko sekvencioniranje otkriva da je dve trećine virusnog proteina identično proteinu β-amiloidu. Istraživači su pokazali da, kao β-amiloid, može da uništi neurone mozga, što je klјučna funkcija u razvoju Alchajmerove bolesti. Osim toga, u laboratorijskim eksperimentima, virusni proteini su formirali nenormalno upletena vlakna (neurofibrilarni čvorovi, pod nazivom ,,tau”) kao oni koji se nalaze u mozgu pacijenata Alchajmerove bolesti - definitivni su znak bolesti. (2)

Prema rečima dr LaFerla: ,,Većina lјudi su izloženi HSV-1 ali ne razvijaju Alchajmerovu bolest. Međutim, novije studije pokazuju da lјudi imaju genetske predispozicije za Alchajmerovu bolest i šanse su veće da dobiju bolest ako su izloženi herpesu.”(3)

U prilog hipoteze dr LaFerla, u decembru 2008. godine, profesor Ruth Itzhaki i njen tim u Velikoj Britaniji, na Univerzitetu Mančester s Fakulteta prirodnih nauka, objavili su u časopisu za patologiju (Journal of Pathology) da se HSV-1 DNK nalazi veoma specifično locirana u amiloidnim naslagama:  90% naslaga kod pacijenata koji pate od Alchajmerove bolesti, mozak sadrži HSV-1 DNK, a većina virusnih DNK se nalazi unutar amiloidnih naslaga.(4)

Tim je prethodno pokazao da HSV-1 infekcije nervnog tipa ćelija indukuju taloženje glavne komponente amiloidnih naslaga, β-amiloida. Zajedno ovi nalazi snažno podrazumevaju HSV-1 kao glavni faktor u formiranju amiloidnih naslaga, abnormalnosti za koje su mnogi u ovoj oblasti mislili da su glavni činioci Alchajmerovoj bolesti.

Podaci sa Univerziteta Mančester snažno sugerišu da HSV-1 ima važnu ulogu kod Alchajmerove bolesti i ukazuju na korišćenje antivirusnih agenasa za lečenje bolesti, u stvari, u preliminarnim eksperimentima su pokazali da aciklovir smanjuje dispoziciju amiloida i smanjuje neke druge karakteristike bolesti, za koje su utvrdili da su uzrokovane HSV-1 infekcijom. Dalјa istraživanja su sprovedena u vezi potencijalne upotrebe aciklovira, penciklovira i foskarneta kao terapeutskih agenasa za lečenje Alchajmerove bolesti.(4,5,6)

Pored upotrebe anti-HSV-1 antivirusnih agenasa da poremete virus HSV-1, istraživači Medicinskog fakulteta Južne Karoline su predložili korišćenje imunoglobulina (IG) GM gena na osnovu njihove navodne uloge kao modulatora imunog odgovora. U nekim studijama, intravenska upotreba imunoglobulina deluje sinergistički sa antivirusnim aciklovirom.(7,8)

U skorije vreme, u maju 2013. godine, dr LaFerla i njegovi saradnici sa Instituta oštećenja memorije i neuroloških poremećaja na Univerzitetu Kalifornija, Irvin, Irvin Kalifornija, objavili su u američkom časopisu za patologiju, da bi to mogao biti još jedan način da se smanji Alchajmerova bolest.

Istraživači su pokazali da je aspirinom aktivirani Lipoksin A4 (LKSA4) (15μg/kg), dva puta dnevno, smanjio NF-kB aktivaciju i nivoe proinflamatornih citokina i hemokina, kao i povećanje nivoa anti-inflamatornog IL-10 i transformišućeg faktora razvoja B (beta). Takve promene u cerebralnom milјeu rezultirale su regrutovanjem mikroglija u alternativnom fenotipu kao što je okarakterisano uzlaznom regulacijom IM1 i arginaze-1 i silaznom regulacijom inducibilne ekspresije azot oksid sintaze. (9) U stvari istraživači tvrde da aktiviranje LXA4 signalizacije može predstavlјati novi terapeutski pristup za Alchajmerovu bolest. (10)

S obzirom na potencijalnu gastrointestinalnu nelagodnost u vezi sa unosom aspirina, da li postoji još jedan način da se postigne da se pokrene LXA4 kao i da se obezbedi i anti-virusna zaštita i anti-oksidantna zaštita u formi suplementacije SOD (superoksid dismutaze)?

Zašto ishrana gljivama?

U proteklih deset godina, klinički razvoj ishrane gljivama je utvrdio da Coriolus versicolor (biomasa) ima virusna zaštitna svojstva, dok Hericium erinaceus (biomasa) ima izuzetno visok sadržaj SOD. Imajući u vidu ove informacije, postoje 4 razloga da se razmotri upotreba ishrane gljivama kao preventiva kod pacijenata sa Alchajmerovom bolešću koja je izazvana virusom HSV-1:

Coriolus versicolor ima klinički verifikovanu upotrebu u smanjenju virusa (EBV, CMV i HHV-6) u vezi sa stanjem sindroma hroničnog umora.(11,12)

Coriolus versicolor je korišćen za povećanje stope regresije LSIL lezija kod pacijenata sa HPV (Humani papiloma virus) i za smanjenje virusnog opterećenje kod HPV bolesnika.(13)

Hericium erinaceus ima izuzetno visok sadržaj SOD, koji u prisustvu proteolitičkih enzima po tableti od 500 mg ima sadržaj SOD 19.430x103.(14) Ovaj visok sadržaj SOD je važan s obzirom da herpes simpleks virusne infekcije, apoE4 pojačava virusno kašnjenje i da je povezan sa povećanim oksidativnim oštećenjima centralnog nervnog sistema a postoje neki dokazi da herpes simpleks virusna infekcija u kombinaciji sa apoE4 genotipom može biti povezana sa povećanim rizikom od Alchajmerove bolesti.(15)

Pacijenti koji nisu u stanju da tolerišu i neželjene efekte anti-HSV-1 virusna sredstva i/ili da dobiju intravenski imunoglubin terapiju, imaju alternativu.

Sledi predložena studija iz dva dela, da se utvrdi da li su forme biomase i Coriolus versicolor i Hericium erinaceus u stanju da pokrenu LXA4 stimulaciju mikroglija i indirektno smanje simptome Alchajmerove bolesti kod pacijenata u ranoj fazi. U saradnji sa Univerzitetom Catania, uspostavljen je protokol sledeće strukture:

Protokol da bi se utvrdilo da li Coriolus versicolor i Hericium erinaceus stimulišu aktivaciju Lipoxina A4 (LXA4) u perifernoj krvi i u centralnom nervnom sistemu (CNS) pacova, tretiranih sa ekvivalentnom lјudskom dozom od 3g dnevno datih MRL, oralno, pojedinačno ili u kombinaciji, ujutru i uveče, za 1 i, respektivno, 3 meseca. Na kraju eksperimentalnog perioda životinje će biti žrtvovane, a aktivnost LXA4 će biti određena u serumu, limfocitima i u različitim regionima mozga (korteks, strijatum, substantia nigra, hipokampus i mali mozak) i upoređena sa LXA4 netretiranih životinja, kao kontrola.

Predviđeno je da 20 zdravih kontrolnih ispitanika i 20 pacijenata u ranoj fazi dijagnoze Alchajmerove bolesti, budu tretirani sa MRL (Coriolus versicolor i Hericium erinaceus) raspored suplementacije treba da bude šest tableta (500 mg) dnevno ili 3g dnevno (3 tablete ujutro pre doručka i 3 tablete u večernjim satima pre večere). Period suplementacije: 180 dana. Nakon perioda tretmana uzorci krvi će se uzeti i aktivnost LXA4 će biti određena u serumu i limfocitima zajedno sa manifestacijom HEM oksigenaze-1 kao markera anti-inflamatornog i anti-oksidantnog potencijala.

Nakon utvrđivanja potencijala ishrane gljivama da izazove aktivnost LXA4, sledeći korak će biti kliničko testiranje hipoteze kod pacijenata u ranoj fazi Alchajmerove bolesti.

Kratak pregled protokola za primenu ishrane gljivama kod pacijenata u ranoj fazi Alchajmerove bolesti.

Tabela I: Predloženi probni protokol kod lјudi i odgovarajuća cena po danu za primenu ishrane gljivama kod Alchajmerove bolesti.

                                                         Coriolus versicolor                                      Hericium erinaceus

                                         Tableta od 500 mg 6 tableta/dan = 3 g         Tableta od 500 mg 6 tableta/dan = 3 g

Mesec 1                                                 180 tableta                                                   180 tableta

Mesec 2                                                 180 tableta                                                   180 tableta

Mesec 3                                                 180 tableta                                                   180 tableta

Mesec 4                                                 180 tableta                                                   180 tableta

Mesec 5                                                 180 tableta                                                    180 tableta

Mesec 6                                                 180 tableta                                                    180 tableta

UKUPNO                                              1080 tableta                                                 1080 tableta

Broj bočica od 90 tableta                             12                                                                   12

Pretpostavljeni trošak po bočici 26.00        318                                                                 318

Dnevni trošak (€)                                       1.77                                                                1.77

                                                           Ukupno 3.54 €/dan

A. Selekcija pacijenata:

1. Testiranje na Lajmsku bolest i/ili stanja povezana sa Lajmskom bolešću.*

2. Pacijenti sa genetskom predispozicijom (na osnovu porodične istorije) za Alchajmerovu bolest.

3. Pacijenti sa visokim virusnim opterećenjem HSV-1.

4. Kognitivno testiranje za određivanje polazne osnove (videti tačku 5).

5. Utvrditi nedelјni broj ,,seniorskih trenutaka.”

6. Vršiti suplementaciju tokom šest meseci i ponoviti testiranje protiv virusa HSV-1, kognitivno testiranje za određivanje polazne osnove i ponovo utvrditi nedelјni broj ,,seniorskih trenutaka”.

 *Ako Lajmska bolest nije tretirana, onda se mora razumeti da bakterija Borrelia burgdorferi nije jedini potencijalni uzrok neuroloških poremećaja pošto je poremećaj multi-faktorski, zbog potencijala ko-infekcija, izazvanih prvobitno oslablјenim imunološkim stanjem individue. Kod Lajmske bolesti, mora se dijagnostifikovati bakterija, a zatim obratiti pažnja na tretman imunološkog stanja pacijenata sa određenom suplementacijom i promenom ishrane(16).

B. Raspored suplementacije:

Za svaku od gljiva (Coriolus versicolor i Hericium erinaceus) raspored suplementacije treba da bude šest tableta (500 mg) dnevno ili 3 g dnevno (3 tablete ujutro pre doručka i 3 tablete u večernjim satima pre večere). Period suplementacije: 180 dana.

C. Kriterijumi uspeha posle 180 dana:

Testiranje u vezi:

1. Značajnih promena u kognitivnom stanju od dana 0 do dana 180.

2. Značajnih promena kod opterećenja virusom HSV-1.

3. Značajnih promena u ,,blagostanju” tj. stopi promene nedelјnog broja „seniorskih trenutaka.”

D. Potencijalni dnevni trošak suplementacije gljiva kod pacijenta

Suplementacija po ceni celokupnog tretmana za šest meseci će biti jednaka ceni dva ,,Big Mac” hamburgera i bezalkoholnih pića dnevno.

Zaključne napomene:

Sve u svemu, s obzirom na činjenicu da može postojati virusni okidač za pojavu Alchajmerove bolesti i imajući u vidu nedavno potvrđen profil ishrane gljivama koji obezbeđuje i imunomodulacionu i SOD suplementaciju, čini se da je vredno truda da se:

a) odredi da li ishrana gljivama pokreće aktivnost lipoksin A4 kod mikroglija; i ako je tako, onda,

b) treba izvršiti kliničko ispitivanje pacijenata u ranoj fazi sa utvrđenim (i priznatim) parametrima za uspeh. Takvi parametri bi mogli biti: a. smanjenje u početku Alchajmerove bolesti i b. smanjenje stope porasta tau” proizvodnje.

Zaklјučak

S obzirom na povećavanje broja pacijenata sa Alchajmerovom bolešću i rastuće troškove brige za pacijente sa Alchajmerovom bolešću, vladine  zdravstvene usluge zahtevaju bezbedne, klinički pouzdane i jeftine protokole koji tretiraju simptome Alchajmerove bolesti; gore pomenuti dvodelni protokol može ponuditi ekonomičan alat za upravlјanje ovim stanjem u zemlјama razvoju i u razvijenim zemlјama.

NOVO: NeuroToxicology Journal  je publikovao studiju: Redox Modulation of Cellular Stress Response and Lipoxin A4 Expression by Coriolus versicolor in Rat Brain: Relevance to Alzheimer’s Disease Pathogenesis (DOI: http://dx.doi.org/doi:10.1016/j.neuro.2015.09.012)

Uskoro ce biti objavnljena i studija za Hericium erinaceus na istu temu

Nema proizvoda u ovoj kategoriji.

Budizdrav © 2021. UKION SHOPS