Suplementacija Coriolus versicolora kod 30 pacijenata sa kancerom

Suplementacija Coriolus versicolora kod 30 pacijenata sa kancerom

Opservacina nekontrolisana studija o upotrebi suplementacije Coriolus versicolor kod 30 pacijenata sa kancerom

Clinical Journal of Mycology, Mar ’03, Edition 7

Dr Džulijan Kenjon (Julian Kenyon) (MD, MB ChB)*
*Dr. Kenjon je bio osnivač i predsednik Britanskog medicinskog društva za akupunkturu i osnivač Centra za proučavanje komplementarne medicine. On
vodi kliniku za integriranu medicinu Dove u Londonu i Tvifordu (Tvyford).

Uvod

PSP, polisaharopeptid dobijen iz gajenih micelijuma gljive Coriolus versicolor, je modifikator biološkog odgovora koji može da prikaže različite biološke aktivnosti. To je hemijski homogena supstanca koja poseduje molekulsku masu od oko 100 kilodaltona. PSP se sastoji od 90% polisaharida i 10% peptida. Pored glukoze, njegovi polisaharidni elementi se sastoje od pet drugih šećera, uključujući arabinozu, galaktozu, manozu ranozu i ksilozu. Polipeptidni elementi sadrže više od dvadeset različitih aminokiselina, naročito aspartanske i glutaminske kiseline. PSP pokazuje imunomodulatorne i anti-tumorske aktivnosti sa niskom citotoksičnošću. Bio je korišćen u Aziji, posebno u Kini, kao pomoćno sredstvo u kliničkom tretmanu kancera radi pojačanja imunološkog statusa pacijenata podvrgnutih hemoterapiji i/ili radioterapiji. Pored toga, PSP pokazuje i analgetske, antivirusne i hepato-zaštitne efekte.

Kancer je rezultat promena u ključnim regulatornim genima koji kontrolišu ćelijsku proliferaciju, diferencijaciju i preživljavanje. Razvoj kancera je kompleksan multi-fazni proces u kojem normalne ćelije postepeno napreduju do maligniteta. I aktivacija onkogena i neaktivnost gena koji suzbijaju tumor su kritični koraci u inicijaciji i napredovanju tumora. Neuspeh da se kancer ćelije podvrgnu programiranoj ćelijskoj smrti, zvanoj apoptoza, je kritičan faktor u razvoju tumora. Imunološki odgovor organizma je od velikog značaja za sprečavanje odvijanja ovog procesa ili ako se to več dogodilo, onda da ga pokrene u pravcu normalne apoptoze. (Rudin C M & Thompson C B 1997).

Aktivnost imunološkog sistema je prvo nespecifična, uz posredovanje prirodnih ćelija ubica, i drugo, sa specifičnim antigenom tumora, unošenjem ćelijski prenosivog imunološkog odgovora poznatog kao timusni pomoćnik ćelija jedan (TH1) odgovor. Najčešće, pacijenti sa kancerom unose znatan timusni pomoćnik ćelija dva (humoralni imunitet), takozvani odgovor TH2, koji podrazumeva proizvodnju velikih količina antitela (Kenyon 2001, Gotos et al 1999). Ćelije TH1, proizvode jedan set citokina dok ćelije TH2, proizvode drugi set citokina. Oba citokina koji su proizvedeni od dve grupe ćelija, utiču na anti-kancer odbrambeni mehanizam, ali na drugačiji način. Među citokinima proizvedenim od ćelija TH1, je Faktor tumorske nekroze beta, koji je poznat po svojoj sposobnosti da uništava kancer ćelije. Međutim, ako je potisnut odgovor TH1, ćelije prirodne ubice mogu da proizvedu Faktor tumorske nekroze Beta. Efikasan anti-tumorski odgovor je ćelijski posredovan imunološki odgovor TH1. Ako je humoralni odgovor TH2 preterano aktiviran, onda će set citokina, među kojima je Interleukin 5, biti proizveden i oni mogu negativno uticati na anti-kancer odbrambeni mehanizam, bilo direktno ili indirektno. Nedavna studija je pokazala da je srednja i visoka citotoksična aktivnost limfocita periferne krvi (posredovana limfocitima TH1 i takođe ćelijama prirodnim ubicama na nespecifičan način), povezana sa smanjenim rizikom od kancera. Pošto je niska aktivnost povezana sa povećanim rizikom od kancera, to ukazuje na ulogu prirodnih imunoloških mehanizama odbrane domaćina protiv kancera (Kazue Imai et al 2000).

Telomeraza je enzim ribonukleo-proteina polimeraze čija je funkcija da održi suštinski genetski element telomera, eukariotske krajeve hromozoma. Aktivnost telomeraze postaje potisnuta u procesu starenja, ali aktiviranje telomeraze se smatra neophodnim kod većine kancera. To znači da postoji specifična asocijacija aktivnosti ljudske telomeraze sa kancerom i obično je visoka kod kancer pacijenata.

Postoje klinički dokaze koje pokazuju da pacijenti koji imaju tumore koji ne prikazuju aktivnost telomeraze, će verovatno eliminisati rak, vrlo često spontano. Smatra se da represija aktivnosti telomeraze može biti jedan od mehanizama za regresiju kancera (Shay J W & Wright W E 1998).

U sadašnjem trenutku dostupno je nekoliko gljiva za medicinsku upotrebu. Više od 50 vrsta gljiva pokazuje aktivnost protiv kancera in vitro ili na životinjskim modelima, a od njih, 6 su ispitivane kod humanih kancera. Sve su netoksične i vrlo dobro se podnose. Dva proteoglikana iz Corioulus versicolor - PSK (Polisaharid/Krestin) i PSP (Polisaharo-peptid) - najviše obećavaju. Oba su bili predmet faze II i faze III ispitivanja u Kini, a PSP je  značajno produžio opstanak za 5 godina kod raka ezofagusa. PSP je takođe značajno poboljšao kvalitet života, pružio značajno ublažavanje bolova i pojačao imunološki status kod 70-97% pacijenata sa rakom želuca, jednjaka, pluća, jajnika i grlića materice. PSK i PSP su pojačali proizvodnju imunoloških ćelija, poboljšali hemoterapijske simptome i poboljšali infiltraciju tumora dendritskim i citotoksičnim T-ćelijama. Oni imaju izuzetno visoku toleranciju, dokazane koristi za opstanak i kvalitet života, a njihova kompatibilnost sa hemoterapijom i terapijom zračenjem, čini ih pogodnim za režime tretmana kancera (Kidd, P. M. “The use of mushroom glucans and proteoglycans in cancer treatment”. P. M. Altern Med Red 2000:5(1):4-27).

Materijali & metode

Prah biomase Coriolus versicolor je izabran jer ima znatno veći sadržaj PSP-a u odnosu na druge preparate gljiva, posebno ekvivalente biomase Grifola frondosa (Maitake), Ganoderma lucidium (Reiši) i Cordyceps sinensis. Ova biomasa Coriolus versicolor ima značajno veću aktivnost peroksidaze nego ekvivalenata na biomasu od Grifola frondosa i Ganoderma lucidium konkretno. Na kraju, ona ima veću aktivnost beta-glukana nego Grifola frondosa (Maitake) i Cordyceps sinensis, kao i povećanu aktivnost glukoze 2-oksidaze (Karmali A, Instituto Superior de Engenharia de Lisboa (ISEL), Lisbon Portugal 2002).

Prah biomase sadrži micelijum i mlado plodonosno telo od Coriolus versicolor, uzgajane na sterilnom supstratu. Prah biomase je potom prerađen u tablete od 500 mg u skladu sa farmaceutskim GMP standardima u Velikoj Britaniji.

Trideset (30) pacijenata je bilo posmatrano iz autorove kliničke prakse. Oni su imali niz stabilnih tumora, uglavnom u fazi 3 ili u fazi 4. Struktura po vrstama tumora data je u tabeli I.

Tabela I - Pacijenti po vrsti tumora i broju sekundarnih tumora

 Stanje                                            Broj pacijenata             Sekundarni tumori                  Broj sekundarnih tumora

Hodžkin limfoma                                          1                                    nema                                        0

Rak prostate                                                8                                    kost                                           6

Crevni rak                                                  10                                    jetra                                           9

Rak dojke                                                    8                                 metastaze                                     8

Smrtni slučaj u toku istraživanja                 3                             nema podataka                                 0

Ukupno                                                     30                                                                                      23

 

Interleukin 5, interleukin 12 (oba na nivou genske ekspresije), faktor nekroze tumora beta (takođe na nivou genske ekspresije) i telomeraze su zabeležene na dan 0, dan 60 i dan 120.

Raspored suplementacije za Coriolus versicolor je bio po tri tablete (500 mg svaka tableta) tri puta dnevno (9 tableta) za prvi mesec (4,5 grama dnevno), po šest tableta tri puta dnevno (18 tableta) za drugi mesec (9,0 grama dnevno) i po devet tableta tri puta dnevno (27 tableta) za treći i četvrti (13,5 grama dnevno). Unos suplementacije je 30 minuta pre obroka. Vidi tabelu II u nastavku (1).

Tabela II - Raspored suplementacije Coriolus versicolor

                       Grama na dan       Tableta na dan

 Mesec 1                4,5                     9

Mesec 2                 9,0                    18

 Mesec 3             13,5                     27

 Mesec 4             13,5                     27

REZULTATI

U grupi od 30 pacijenata koji su bili odabrani da uđu u ovu studiju, 3 pacijenta je umrlo. To nam stoga ostavlja 27 rezultata studije.

Na osnovu navedena četiri imunološka parametra, preko 120 dana perioda suplementacije, prosečna promena kod Interleukina 5, Interleukina 12 (oba na nivou ekspresija gena), faktora nekroze tumora beta (takođe na nivou ekspresija gena) i telomeraze je bila ohrabrujuća.

Pregled rezultata osnovu četiri (4) zabeležena imunološka parametra od 27 pacijenata je naveden u Tabeli III.

Tabela III - Pregled rezultata

                                                        Dan 0        Dan 60      Dan 120       Prosečna  promena

Telomeraza                                       1727          1034            417             -75,9%
Interleukin 5*                                   22540        28516          4482            -80,1%
Interleukin 12*                                13931         20698         29489           111,7%
Faktor nekroze tumora beta*         27777          26113         31713            14,2%
*Nivo genske ekspresije (1) samo u 26 podataka

DISKUSIJA

Ovi rezultati pokazuju značajan pad aktivnosti telomeraze (-75,9%) u grupi, sa izuzetkom četiri slučaja (pacijenti 3, 8, 11 i 15). Prosečno smanjenje Interleukina 5 bilo je -80,1%, a većina je pokazala povećanje Interleukina 12 (111,7%) i blagi porast faktora nekroze tumora beta (14,2%). Ovo pokazuje da postoji opšti pomak ka imunološkom odgovoru TH1, u većini ovde proučavanih slučajeva.

Predloženo je da, kako bi se omogućila veća lakoća upotrebe, upotrebu tableta Coriolus versicolor za prezentaciju, treba zameniti upotrebom praha u mesecima 3 i 4 (13,5 grama dnevno).

ZAKLJUČAK

Ova opservaciona studija o upotrebi Coriolus versicolor pokazuje da se čini da postoji efekat diferenciranja na kancer ćelije, snižavanjem aktivnosti telomeraze i ohrabrivanjem imunološke funkcije u pravcu ćelijski posredovanog imunološkog odgovora TH1, što je efikasniji anti-tumorski odgovor. Ovo je zaista izuzetno jer su većina ovih slučajeva bili faze kancera 3 i 4, a mnogi od njih su imali neuspešne hemoterapije i radioterapije.

Upotreba suplementacije Coriolus versicolor kao adjuventna nutritivna terapija za podršku imunološkom sistemu kod kancer pacijenata u fazama 3 i 4, treba da bude dalje proučavana.

Tabela IV – Statistički podaci

 Interleukin 5

0 – 60 dana                          0,599691

0 – 120 dana                        0,039371 signifikantno p < ,05

60 – 120 dana                      0,007972 signifikantno p < ,01

 Telomeraze

0 – 60 dana                         0,039307 signifikantno p < ,05

0 – 120 dana                       1,78E-0,5 signifikantno p < ,00001

60 – 120 dana                     0,018498 signifikantno p < ,05

 Interleukin 12

0 – 60 dana                         0,478791

0 – 120 dana                       0,133005

60 – 120 dana                     0,439141

0 = 60 dana početna vrednost < 3001 0.003306

Napomena: Pri procene Interleukina 12 samo kod pacijenata koji su imali početnu vrednost manju od 3.001, došlo je do značajnog povećanja proizvodnje interleukina 12.

Nema proizvoda u ovoj kategoriji.

Budizdrav © 2021. UKION SHOPS