Reiši u tretmanu kancera

Reiši u tretmanu kancera

Integr Cancer Ther 2003 2: 358

Online version on: http://ict.sagepub.com/content/2/4/358

Popularna jestiva pečurka Ganoderma lucidum (Reiši) je u širokoj upotrebi za opštu promociju zdravlja i dugovečnosti u azijskim zemljama. Osušeni prah pečurke Ganoderma lucidum je bio popularan kao sredstvo za hemoterapiju karcinoma u drevnoj Kini. Autori su nedavno pokazali da Ganoderma lucidum inhibira konstitutivno aktivne faktora transkripcije nuklearnog faktora kappa B (NF-kB) i AP-1, što je dovelo do sprečavanja pojave urokinaze tipa plazminogenog aktivatora (UPA) i njegovog receptora uPAR. Ganoderma lucidum je takođe suzbila ćelijsku adheziju i migraciju visoko invazivnih ćelija karcinoma dojke i karcinoma prostate, sugerišući potencijal za smanjenje invazivnosti tumora. Tako, Ganoderma lucidum jasno pokazuje antikarcinogenu aktivnost u eksperimentima sa ćelijama karcinoma i ima mogući terapeutski potencijal kao suplement ishrane u alternativnoj terapiji karcinoma dojke i karcinoma prostate. Međutim, zbog dostupnosti Ganoderma lucidum iz različitih izvora, preporučljivo je da se testira njena biološku aktivnost.

Ganoderma lucidum

Ganoderma lucidum (Fr.) Karst. (Ganodermataceae), gljiva baziodiomiceta, vekovima je korišćena kao medicinski lek u Kini, Koreji i Japanu.4 Za ovu jestivu pečurku se smatra da čuva ljudsku vitalnost i da promoviše dugovečnost.Pored toga, Ganoderma lucidum se koristi za lečenje raznih ljudskih bolesti kao što su: alergija, artritis, bronhitis, čir na želucu, hiperglikemija, hipertenzija, hronični hepatitis, hepatopatija, nesanica, nefritis, neurastenija, skleroderma, zapaljenje i karcinom. Različita jedinjenja sa različitim biološkim aktivnostima su bila izdvojena iz micelijuma, plodonosnog tela ili spora pečurke Ganoderma lucidum, a neka od njih su bila povezana sa mogućim terapijskim efektima (Tabela 1).

JEDINJENJE                                                                                                   FUNKCIJA/EFEKAT

POLISAHARIDI

(1→3)-β-D-glukani                                                                                          Inhibicija rasta tumora sarkoma S180 kod miševa

PS-G, proteinski vezani polisaharidi (95% polisaharidi i 5% peptidi)             Aktivacija imunološke reakcije i stimulacija proizvodnje IL-1β, IL-6, TNF-α                                                                                                                        i IFN-γ kod makrofaga i T limfocita.

                                                                                                                       Inhibicija neutrofilne apoptoze

                                                                                                                       Inhibicija neutrofilne fagocitoze

                                                                                                                       Indukcija GST

G009, aminopolisaharidi                                                                                Antioksidant

Glikoproteini (sa fukozom)                                                                             Stimulacija pojave IL-1, IL-2 i IFN-γ kod ćelija slezine

GLIS, proteoglikani                                                                                        Aktivacija B-limfocita

Cerebrozidi                                                                                                    Inhibicija DNK-polimeraze

TRITERPENI

Ganoderična kiselina (U, V, W, X, Y)                                                            Citotoksična za ćelije hepatoma

Ganoderična kiselina (A, C)                                                                          Inhibicija farnezil protein transferaze

Lucidimol (A, B), ganodermanondiol, ganoderiol F, ganodermanontriol       Citotoksična za ćelije sarkoma i karcinoma pluća

Ganoderična kiselina F                                                                                 Inhibicija angiogeneze

Fenoli                                                                                                            Antioksidant

Lipidi                                                                                                             Inhibicija rasta hepatoma, sarkoma S180 i retikulocit sarkoma

                                                                                                                      L-II in vivo

Polisaharidi

Anti-tumorski efekti polisaharida izolovani iz Ganoderme lucidum su prvobitno uočeni kod rasta potkožno presađenih askita sarkoma-180 kod miševa.6 Biološki aktivni polisaharidi su uglavnom bili u obliku β-Dglukana, a antitumorska aktivnost Ganoderme lucidum je bila izražena uglavnom preko razgranatih (1→3)-β-D-glukana.7 Predloženo je daaktivnost polisaharida iz Ganoderme lucidum bude posredovana kroz vrstu komplementnog receptora 3 (CR3 receptor), koji vezuje β-glukan polisaharide.8 Pored (1→3)-β-D glukana izolovanih iz Ganoderme lucidum,izolovani su i drugi polisaharidi iz Ganoderma applanatum (Pers.) Pat.,9,10 Ganoderma japonicum (Fr.) Lloyd11 i Ganoderma tsugae Murrill.12,13 Prema tome, anti-tumorska aktivnost je bila pokazana sa glukuro-noglukanom, manogalaktoklukanom, arabinoglukanom i glukogalaktanom iz vrsta  Ganoderma. Međutim, najviše korišćena i najviše proučavana među vrstama Ganoderma je Ganoderma lucidum. 

Pokazano je da polisaharidi iz pečurke indirektno sprečavaju onkogenezu i tumorske metastaze, preko aktivacije imunološke reakcije organizma domaćina stimulacijom ćelija prirodnih ubica, T ćelija, B ćelija i makrofaga – zavisnih reakcija imunološkog sistema.14 Polisaharidi izolovani iz svežeg plodonosnog tela pečurke Ganoderma lucidum (PS-G) su stimulisali proizvodnju interleukina (IL)-1β, faktor nekroze tumora (TNF)-α, i IL-6 od ljudskih monocita-makrofaga i interferona (IFN)-γ iz T limfocita.15 Pored toga, ovi citokini stimulisani od PS-G, su sprečili proliferaciju i klonogeničnost (sposobnost ćelija da formiraju klonove) ćelija humane leukemije.15 PS-G su takođe poboljšali imunološke reakcije i izazvali anti-tumorske efekte od humanih neutrofila sprečavanjem spontane i Fas-posredovane apoptoze kroz aktivaciju putanje fosfatidilinozitola (PI) 3-kinaze/Akt.16 Pored toga, PS-G su poboljšali fagocitnu aktivnost neutrofila preko mitogenskiaktiviranih putanja proteina kinaze (MAPK) i proteina kinaze C (PKC).17 Konačno, polisaharidi iz Ganoderme lucidum su demonstrirali hemo-zaštitni efekat koji je posredovan izazivanjem aktivnosti glutationa S-transferaze (GST).18

Frakcije koje sadrže saharide

Aminopolisaharidna frakcija (G009) iz Ganoderme lucidum je pokazala inhibiciju reaktivnih vrsta kiseonika, koje su bile umešane u patofiziologiju karcinoma.19 G009 je inhibirala peroksidaciju lipida izazvanu gvožđem i inaktivirala hidroksil radikale i anjone superoksida.20 Nadalje, G009 je takođe smanjila oksidativno oštećenje DNK, ukazujući da aminopolisaharidna frakcija Ganoderme lucidum poseduje hemo-zaštitni potencijal.20

Frakcija glikoproteina koja sadrži fukozu od vodorastvornih ekstrakata Ganoderme lucidum stimulisala je proliferaciju ćelija slezine i manifestaciju citokina.21 Iako je aktivna frakcija sadržala većinom D-glukozu, D-manozu i D-galaktozu, jedina aktivna komponenta bila je identifikovana kod glikopeptidne frakcije koja sadrži fukozne ostatke. Pored toga, sirovi ekstrakt Ganoderme lucidum nije stimulisao manifestaciju citokina dok je frakcija glikoproteina značajno izazvala manifestaciju IL-1, IL-2 i interferona (IFN)-γ.21

Proteoglikan izolovan iz plodonosnog tela Ganoderme lucidum (GLIS) je pretežno sastavljen od D-glukoze, D-galaktoze i D-manoze u odnosu ugljeni hidrat:proteina 11.5:1.22. GLIS je stimulisao proliferaciju i aktivaciju B  limfocita, što dovodi do povećane proizvodnje IL-2, dok sekrecija IL-4 nije bila promenjena. Osim toga, GLIS je takođe poboljšao manifestaciju PKCα PKCγ u B ćelijama.22

Dva cerebrozida, glikosfingolipida koji se sastoje od D-glukoze, sfingozina i 2-hidroksipalmitoil ili 2-hidrokistearoil dela masne kiseline, respektivno, bili su izolovani iz plodonosnog tela Ganoderme lucidum.23 Zanimljivo je da su oba cerebrozida inhibirala polimeraze DNK, ukazujući na mogućnost primene u terapiji karcinoma sprečavanjem replikacije DNK.

Triterpeni

Više od 100 visoko oksidovanih i farmakološki aktivnih lanostan tipova triterpena je izolovano iz Ganoderme lucidum.24 Neki od ovih triterpena, izolovani su pre više od 20 godina i prvobitno su nazvani ganoderične kiseline U, V, W, X i Y, pokazavši citotoksičnost protiv ćelija hepatoma in vitro.25 U novije vreme, ganoderična kiseline A i C su sprečile farnezil protein transferazu, enzim koji je ključan za aktiviranje Ras onkoproteina odgovornog za ćelijsku transformaciju.26 Pored toga, novi triterpeni, izolovani iz spora Ganoderme lucidum, se testiraju na citotoksičnost protiv mišijeg sarkoma (Meth-A) i ćelija mišijeg karcinoma pluća Lewis (LLC). Ganoderični alkoholi lucidimoli A i B, ganodermanondiol, ganoderiol F i ganodermanontriol su pokazali citotoksične efekte na obe linije ćelija tumora.27-29 Međutim, nove izolovane ganoderične kiseline γ, δ, ε, ζ, η i θ nisu pokazale nikakvu aktivnost protiv ćelija kancera.29

Triterpenoidna frakcija iz plodonosnog tela Ganoderme lucidum je sprečila rast primarnog čvrstog tumora u slezini, metastaze u jetri i rast sekundarnog metastazičnog tumora u jetri, koji su originalno bili izazvani intraslezinskom implantacijom LLC kod miševa.30 Pored toga, triterpenoidna frakcija je sprečila neovaskularizaciju izazvanu Matrigelom, a biološki aktivno jedinjenje odgovorno za sprečavanje angiogeneze je bilo identifikovano kao ganoderična kiselina F.30

Fenoli izolovani metanolskom ekstrakcijom iz Ganoderme lucidum, pokazali su antioksidativnu aktivnost u sprečavanju lipidne peroksidacije, koja je bila uporediva sa antioksidativnom aktivnošću fenola izolovanih iz Ganoderme tsugae.31 Lipidi ekstrahovani iz klijajućih spora Ganoderme lucidum, izuzetno su sprečili rast mišjeg hepatoma, sarkoma S-180 i ćelija retikulocita sarkoma L-II kod miša, sugerišući da bi biološka aktivnost Ganoderme lucidum mogla biti poboljšana klijanjem uspavanih spora.32

Signalne putanje

Ganoderma lucidum je dostupna kao suplement ishrani u obliku spora, plodonosnog tela ili vodenih ili alkoholnih ekstrakata. Iako je identifikacija biološki aktivnih komponenti Ganoderme lucidum važna za karakterizaciju njihove specifične aktivnosti, neke od ovih komponenata mogu biti toksične. Osim toga, neke komponente kod biljnih proizvoda mogu smanjiti citotoksičnost celog proizvoda, a interakcija između različitih biološki aktivnih jedinjenja mogu da povećaju njihove efekte.33 Prema tome, neke studije su pokazale efekat celog proizvoda ili nefrakcionisanih ekstrakata Ganoderme lucidum, na specifične signalne putanje kod ćelija kancera.

Jedna od karakteristika izuzetno metastatskih kancer-ćelija je konstitutivna aktivacija transkripcionih faktora AP-1 i NF-kB. Pokazali smo da sprečavanje AP-1 i NF-kB rezultira u suzbijanju sekrecije tipa urokinaza plazminogenog aktivatora (uPA) nakon sprečavanja ćelijske migracije visoko invazivnih ćelija karcinoma dojke.34,35 Korišćenjem komercijalno dostupnih suplemenata ishrane u obliku spora (GS) i plodonosnog tela (GFB) Ganoderme lucidum, nedavno smo pokazali da Ganoderma lucidum sprečava konstitutivno aktivne AP-1 i NF-kB kod visoko invazivnih ćelija karcinoma dojke i kancer prostate.36 Pored toga, i GS i GFB su silazno regulisali pojavu uPA i njegovog receptora uPAR, kao i izlučivanja uPA, što je rezultiralo sprečavanjem ćelijske pokretljivosti kaner-ćelija dojke i prostate.36 Pored toga, Ganoderma lucidum je takođe suzbila ćelijsku adheziju za fibronektin (FN), koji se vezuje za a3b1 receptor integrina i vitronektin (VN), koji se vezuje za receptor integrin aVb3. Naši podaci ukazuju da Ganoderma lucidum sprečava formiranje uPAuPARFN-a3b1 i uPA-uPAR-VN- aVb3 kompleksa, rezultirajući u sprečavanju ćelijske adhezije i ćelijske pokretljivosti visoko invazivnih ćelija kancera dojke i kancera prostate. Stoga, predlažemo mehanizam (na molekularnom nivou) kojim Ganoderma lucidum sprečava invaziju i metastaze kancera dojke i kancera prostate.

Alkoholni ekstrakt Ganoderme lucidum je sprečio proliferaciju ćelija kancera dojke zaustavljanjem ćelijskog ciklusa u G1 fazi ćelijskog ciklusa pomoću uzlazne regulacije inhibitora ćelijskog ciklusa p21/Waf-1 i silaznom regulacijom ciklina D1.37. Pored toga, alkoholni ekstrakt je takođe izazvao apoptozu ćelija kancera dojke, koja je bila posredovana uzlaznom regulacijom manifestacije proapoptotičnog Bax proteina.37 Ekstrakt Ganoderme lucidum obogaćen triterpenom je sprečio rast ćelije hepatoma, ali ne i normalne ćelijske linije jetre čoveka.38 Inhibitorni efekat je bio izazvan aktivnošću PKC i aktivacijom c-Jun N-terminal kinaze (JNK) i p38 MAPK (mitogenski-aktiviranih putanja proteina kinaze), što je rezultiralo  zaustavljanjem ciklusa ćelije G2.38 Vodeni ekstrakt Ganoderme lucidum je izazvao neuronsku diferencijaciju i sprečio apoptozu feohromocitom PC12 ćelija pacova izvedenih iz tumora adrenalne moždine, ukazujući na prisustvo neuroaktivnih jedinjenja u Ganodermi lucidum.39 Ovi efekti su verovatno posredovani kroz ras/ekstracelularne signalno regulisane kinaze (Erk) i cAMP-odzivni element vezujući protein (CREB) signalnih putanja jer Ganoderma lucidum izaziva aktivaciju Erk1, Erk2 i CREB.39

Uzeto zajedno, anti-tumorska aktivnost Ganoderme lucidum je uzrokovana sprečavanjem ili aktivacijom specifičnih mehanizama i putanja (Tabela 2). Kao što je pomenuto gore, neki efekti na kancer ćelije su posredni i izazvani stimulacijom imunološkog sistema od strane polisaharida i oslobađanja citokina iz aktiviranih makrofaga i T limfocita.15 Ostali efekti Ganoderme lucidum su usmereni direktno ka kancer ćelijama modulacijom svoje intracelularne signalizacije i mogu da utiču na ponašanje kancer ćelija.36-39

Tabela 2. Mehanizmi delovanja Ganoderme lucidum u kancer ćelijama

Ciljni molekul                 Biološki efekat                                               Tip ćelije

        NF-kB         ↓         Sprečavanje adhezije i migracije ćelija           Rak dojke, rak prostate

         AP-1          ↓

          uPA          

         uPAR        

     p21/Waf-1     ↑            Zaustavljanje ciklusa ćelije G1                     Rak dojke

       Ciklin D1     ↓

           Bax         ↑            Izazivanje apoptoze

           PKC       ↓             Zaustavljanje ciklusa ćelije G2                     Hepatoma

           JNK        ↑

      p38 MAPK   ↑

            Erk1      ↑             Prevencija apoptoze                                    Feohromocitoma

            Erk2      

           CREB    ↑

Izvori Ganoderme lucidum i njene biološke aktivnosti

Korisnost jestive Ganoderme lucidum kao preventivnog/terapeutskog suplementa ishrani je bila opravdana u tradicionalnoj kineskoj medicini hiljadama godina i nedavno je takođe zadobila interesovanje i u zapadnoj medicini. Međutim, pošto je Ganoderma lucidum trenutno dostupna iz različitih izvora i zbog toga što kvalitet i sastav su nepoznati i neokarakterisani, biološki efekat Ganoderme lucidum na kancer ćelije može  biti promenljiv. Zbog toga smo uporedili aktivnost nekih uzoraka Ganoderme lucidum koji su dostupni u obliku suplemenata ishrani. Pošto smo nedavno pokazali da je sposobnost za sprečavanje migracije ćelija kancera direktno povezana sa sprečavanjem konstitutivno aktivnog NF-kB, testirali smo sposobnost plodonosnog tela, spora i njihove mešavine da sprečavaju NFkB i migraciju visoko invazivnih ćelija kancera dojke i kancera prostate.40 Iako su naši podaci pokazali da Ganoderma lucidum sprečava ćelije kancera dojke i kancera prostate istom jačinom, ukazujući uključivanje zajedničkih signalnih putanja, sastav ispitivanih uzoraka nije bio u korelaciji sa njihovom inhibitornom aktivnošću.40 Na primer, suplementi ishrane koji sadrže spore Ganoderma lucidum, koji su obično skuplji od suplemenata koji sadrže pečurku sa tla (plodonosno telo), su pokazali različitu aktivnost sprečavanja i jedan uzorak koji sadrži plodonosno telo je bio aktivniji nego drugi koji sadrži spore (Tabela 3). Jer biološka aktivnost suplementa ishrane iz Ganoderma lucidum odražava koncentraciju aktivnih sastojaka, koji su promenljivi i zavise od žetve, starosti, manipulacije i skladištenja pečuraka i spora, preporučljivo je testirati biološku aktivnost svakog novog uzorka. Na primer, sadržaji triterpena i njihovi sastavi, izolovani iz Ganoderme lucidum, variraju između uzoraka dobijenih iz različitih sojeva, područja uzgajanja (Kina, Vijetnam, Japan, ili Koreja) ili oblika pečurke.41 Pored toga, pošto nisu odobreni suplementi ishrane ili nisu regulisani od strane Uprave za hranu i lekove (FDA), neki od njih mogu biti bez ikakvog efekta jer proizvođači suplemenata ishrane ne moraju da pruže dokaz da se Uprave za hranu i lekove oslanja na potvrdu bezbednosti ili potvrdu efikasnosti nekog proizvoda ili supstance.42 Međutim, mi i drugi smo jasno pokazali antikarcinogenu aktivnost suplementa ishrane Ganoderma lucidum na molekularnom i ćelijskom nivou.

Tabela 3. Inhibitorni efekti Ganoderme lucidum na ćelije kancera dojke i kancera prostate

                                                 Inhibicija ćelija kancera dojke (%)      Inhibicija ćelija kancera prostate (%)

Sastav (Izvor)                                    Migracija ćelija      NF-kB             Migracija ćelija           NF-kB

Spore A (Kina)                                          90±3,7           71±4,6                    84±1,1               65±14,5

Spore B (Kina)                                          10±5,2             3±3,9                    17±7,4               17±0,5

Plodonosno telo A (Tajvan)                       87±3,6          82±9,2                     94±1,3               66±3,0

Plodonosno telo B (Tajvan)                       54±2,2          32±13,7                   39±7,2              25±0,9

Praškasti ekstrakti sa sporama (SAD)      99±1,0          87±1,9                     89±1,8               97±0,8

Pregled i budući pravci

Hemopreventivne i terapeutske studije u Aziji su pokazale efekat biljnih suplemenata kod različitih bolesti, uključujući kancera. Popularna jestiva pečurka Ganoderma lucidum je uglavnom bila korišćena protiv kancera i povezana sa nižim stopama mortaliteta.1 Razne signalne putanje odgovorne za abnormalne karakteristike kancer ćelija su bile modulirane Ganodermom lucidum, što je dovelo do zaustavljanja ćelijskog ciklusa, izazivanja apoptoze, sprečavanja rasta i suzbijanja metastaznog ponašanja. Ganoderma lucidum takođe sprečava konstitutivno aktivne transkripcione faktore NF-kB i AP-1, koji su predloženi kao potencijalni terapeutski ciljevi za tretman kancera.43,44 Pošto NF-kB kontroliše manifestaciju proteina uključenih u ćelijske adhezije, migracije i invazije (uPA, uPAR)45,46; proteini štite od ćelijske smrti (Bcl-2, BclXL)47; onkoproteini stimulišu disregulaciju ćelijskog ciklusa i formiranje tumora (ciklin D1)48; a angiogeni faktori koji stimulišu rast tumora (VEGF, FGF2, TGF-β, MMP-9 i COX-2),49 sprečavanje NF-kB uz pomoć Ganoderme lucidum je posebno važno za prevenciju i lečenje kancera. Štaviše, ovaj suplement ishrane ima potencijal da bude korišćen nakon testiranja na životinjama i nakon kliničkih studija kao pomoćno sredstvo kod sistematske terapije protiv kancera.

Nema proizvoda u ovoj kategoriji.

Budizdrav © 2021. UKION SHOPS