Reiši sprečava razvoj kancer ćelija i ekspresiju ključnih molekula kod inflamatornog kancera dojke

Reiši sprečava razvoj kancer ćelija i ekspresiju ključnih molekula kod inflamatornog kancera dojke

Ganoderma lucidum (Reishi) Inhibits Cancer Cell Growth and Expression of Key Molecules in Inflammatory Breast Cancer

 

Published in final edited form as:

Nutr Cancer. 2011 October; 63(7): 1085–1094. doi:10.1080/01635581.20

11.601845.

Ganoderma lucidum (Reiši) sprečava razvoj kancer ćelija i ekspresiju ključnih molekula kod inflamatornog kancera dojke

 

Apstrakt

Inflamatorni rak dojke (IBC) je najsmrtonosniji i najmanje razumljiv oblik naprednog raka dojke. Smrtnost potiče od prirode njegove invazije na limfni sistem i odsustvo opipljive mase tumora. Za razliku od ostalih metastatskih ćelija rak dojke, IBC ćelije vrše invaziju formiranjem tumorskih sferoida koje zadržavaju priraslice ćelija-ćelija na bazi E-kadherina. Ovde opisujemo potencijal lekovite gljive Ganoderma lucidum (Reiši) kao atraktivni kandidat za terapiju protiv IBC. Reiši sadrži biološka jedinjenja koja su citotoksična protiv kancer ćelija. Izveštavamo o efektima koje Reiši ima na: opstanak, apoptozu, invaziju i mehanizam delovanja IBC ćelija (SUM-149). Rezultati pokazuju da Reiši selektivno sprečava opstanak kancer ćelija, iako to ne utiče  na opstanak nekanceroznih epitelnih ćelija dojke. Izazivanje apoptoze je u skladu sa smanjenim opstankom ćelija. Reiši sprečava invaziju ćelija i remeti ćelijske sferoide karakteristične za IBC invazivnu patologiju. Reiši smanjuje ekspresiju gena uključenih u opstanak kancer ćelija i proliferaciju (Bcl-2, terc, PDGFB) i invaziju i metastaze (MMP-9), dok povećava manifestaciju IL8. Reiši smanjuje BCL-2, BCL-XL, E-kadherin, eIF4G, P120-katenin i ekspresiju proteina c-Mic i želatinoznu aktivnost. Ovi rezultati ukazuju da je Reiši efikasno terapeutsko sredstvo protiv inflamatornog raka dojke.

 

Uvod

Jednu trećinu novodijagnostifikovanih kancera kod žena u SAD čini rak dojke. To je vodeća vrsta kancera i uzrok smrti od kancera u SAD kod Hispano populacije žena (1). Pored toga, inflamatorni rak dojke je najsmrtonosniji i najmanje razumljiv oblik naprednog raka dojke i ova smrtnost potiče od njegove visoko invazivne prirode i odsustva opipljive mase tumora. Postojeća terapija protiv inflamatornog raka dojke se sastoji od sistemske terapije (hemoterapija na bazi primarnog antraciklina), sa radioterapijom i hirurgijom (2). Antraciklini izazivaju destruktivne ćelijske efekte koji utiču kako na kancer tako i na nekancerozne ćelije - tako da su potrebni ciljani metodi u borbi protiv ove teške bolesti.

 

Reiši, gljiva bazidiomiceta, je jestiva lekovita gljiva koja se koristi u komplementarnoj i alternativnoj medicini, naročito u azijskim zemljama u protekle dve milenijuma (3). Reiši se koristi za lečenje mnogih bolesti,

uključujući inflamacije i kancera. Reiši sadrži različita biološka jedinjenja, uključujući polisaharide koji stimulišu imunološki sistem (4,5) i triterpene koji pokazuju citotoksičnost protiv kancer ćelija (6-8). Antikancer aktivnost gljive Reiši je pripisana sprečavanju signalnih putanja povezanih sa ćelijskom adhezijom, proliferacijom, opstankom, invazijom i degradacijom ekstracelularnog matriksa (5,9,10).

 

Rezultati

Reiši ekstrakt selektivno sprečava opstanak kancer ćelija

Da bi se testirao efekat gljive Reiši na opstanak kancer ćelija, one su tokom 24 časa tretirane sa 0; 0.5; ili 1.0 mg/mL Reiši ekstrakta. U zavisnosti od koncentracije Reiši ekstrakta, došlo je do smanjenja opstanka tretiranih kancer ćelija. Kada su ćelije inflamatornog raka dojke tretirane sa 0.5 ili 1.0 mg/mL Reiši ekstrakta, smanjenje broja ćelija iznosilo je 67% odnosno 98%. Međutim, ovaj efekat nije viđen kod nekanceroznih epitelnih ćelija dojke. Naši rezultati pokazuju da tretman sa 0.5 mg/mL Reiši ekstrakta nije doveo do promene u broju ćelija MCF10A. Kod tretmana sa 1.0 mg/mL Reiši ekstrakta, broj ćelija MCF10A je smanjen za samo 11% (P <0.05). Iako je postojalo smanjenje broja ćelija MCF10A pri višoj koncentracije Reiši ekstrakta, ovo smanjenje nije označeno kao ono uočeno kod ćelija inflamatornog raka dojke, tretiranih sa istom koncentracijom Reiši ekstrakta. Za određivanje efekta celih gljiva Reiši na održivost drugih kancer ćelijskih linija, takođe su tretirani ćelijske linije kancera dojke MDA-MB-468 i MDAMB-435, glioma (A-172) i ćelije kancera pankreasa (MiaPaCa). Reiši od 0.5 mg/mL pokazalo je 31%, 60%, 31% i 41% smanjenje MDA-MB-468, MDAMB-435, A-172, i MiaPaCa broja kancer ćelija, respektivno, u poređenju sa kontrolnim grupama. Reiši od 1.0 mg/mL dovela je do dodatnog smanjenja od 45%, 91% i 49% u broju ćelija u poređenju sa kontrolnim grupama kod MDA-MB-468, MDAMB-435 i A-172, respektivno. Porast koncentracije Reiši

nije izazvala dodatnu inhibiciju opstanku ćelija pankreasa. Sprovedeni su dodatni testovi opstanka za produženi period vremena (96 sati), uključujući i širi opseg koncentracija pečurke Reiši na ćelije SUM-149 IBC.

Pri koncentraciji ekstrakta Reiši od 0.05 mg/mL, ćelije SUM-149 su imale veći opstanak (14%) u odnosu na kontrolnu grupu (P<0.04). Međutim, na osnovu zavisnosti od koncentracije, uočeno je značajno smanjenje opstanka IBC ćelija kod preostalih testiranih koncentracija. Ekstrakt celih gljiva Reiši značajno smanjuje (p<0.001) opstanak ćelija za 50% pri 0.25 mg/mL, 82% pri 0.5 mg/mL i 90% pri 1.0 mg/mL posle 96 sati tretmana.

 

Ekstrakt cele gljive Reiši izaziva apoptozu

Pošto je ekstrakt cele gljive Reiši izazvao značajno smanjenje na opstanak ćelija SUM-149, želeli smo da ispitamo da li se inhibitorni efekat ekstrakta Reiši odnosi na apoptozu. Ćelije su bile označene aneksinom V-Cy3.18, koji se vezuje za fosfatidilserin koji je izložen na spoljnom listiću plazma membrane (crveno) apoptotskih ćelija, i sa ne-fluorescentnim jedinjenjem 6-CFDA, koje ulazi u ćeliju i biva hidrolizovano esterazama prisutnim u živim ćelijama u fluorescentnom jedinjenju 6-karboksifluorescein, što ukazuje da su ćelije vitalne (zeleno). Ova kombinacija omogućava diferencijaciju između apoptoznih ćelija (aneksin V pozitivan, 6-CFDA pozitivan), nekrotične ćelije (aneksin V pozitivan, 6-CFDA negativan) i vitalne ćelije (aneksin V negativan, 6-CFDA pozitivni). Po lokalizaciji oba jedinjenja posle 24 h lečenja, ekstrakt Reiši izaziva apoptozu u ~ 90% ćelija SUM-149, što je u skladu sa prethodnim studijama o drugim kancer ćelijama (27-30). Stoga zaključujemo da Reiši ekstrakt sprečava ćelijsku vitalnost u koncentraciji od 0.5 mg/mL, i da je ovaj efekat sprečavanja nastao usled izazivanja apoptoze.

 

Reiši ekstrakt sprečava invaziju IBC ćelija

Da bi se odredila uloga gljive Reiši u odnosu na invaziju IBC ćelija, bili su sprovedeni su Transwell testovi invazije na ćelijama tretiranim sa 0 ili 0.5  mg/mL Reiši ekstrakt tokom 24 časa. Postojala je značajna razlika u količini invazivnih ćelija, gde su ćelije tretirane sa Reiši pokazale pogoršanje ćelijske invazije od 80%, u Matrigel matricu (P<0.002) za 24 časa. Patološki, kod IBC postoji limfovaskularna invazija sa formiranjem tumor embolije (31), koju smo prethodno naznačili in vitro kao IBC ćelijske sferoide (11). Fluorescentna mikroskopija izvedena na IBC ćelijama u 3-D matrici pokazuje da ove ćelije vrše invaziju kao tumorski sferoidi u kontrolnim grupama. Naprotiv, Reiši tretman je ukinuo ćelijske kontakte formirane od invazivne ćelije nakon 48 sati tretmana.

 

Reiši ekstrakt modulira gensku i proteinsku ekspresiju IBC promotivnih molekula

Testovi PCR, za otkrivanje putanje kancera, su izvedeni korišćenjem IBC ćelija tretiranih sa 0 ili 0.5 mg/mL Reiši za 8 sati. Ćelije tretirane ekstraktom Reiši su prikazale ogromnu silaznu regulaciju, gde 69/84 (82%) gena pokazalo smanjenu ekspresiju, dok je 4/84 (5%) gena imalo uzlaznu regulaciju nakon tretmana Reiši ekstraktom. Reiši značajno doprinosi silaznoj regulaciji gena povezanih sa napredovanjem ćelijskog ciklusa i opstanka kao što je B-ćelija CLL/limfoma 2 (BCL2, gen opstanka pro-kancer ćelije), inhibitor kinaze zavisan od ciklina 2A (CDKN2A), receptor faktora rasta fibroblasta 2 (FGFR2; gen proćelijske proliferacije), faktor rasta beta polipeptida izveden iz trombocita (PDGF; gen proćelijske proliferacije) i telomerazno reverzna transkriptaza (TERT; gen ćelijskog starenja). Reiši ekstrakt je doveo do silazne regulacije matriks metaloproteinaze 9 (MMP9, invazija i metastaze gena), čime se može objasniti smanjena invazija koja je uočena kod ćelija tretiranih Reiši ekstraktom. Nasuprot tome, Reiši tretman rezultirao je uzlaznom regulacijom gena interleukin-8 (IL8), koji doprinosi inflamatornoj ćelijskoj reakciji.

 

Pošto je Reiši ekstrakt sprečio ekspresiju gena BCL2 i izazvao apoptozu, ispitivali smo efekte pečurke Reiši na ekspresiju 3 antiapoptotičkih proteina. Imunoblotovi su izvedeni radi određivanja ekspresija mitohondrijalnih proteina Bcl-2 i Bcl-XL, koji blokiraju oslobađanje citohroma C iz mitohondrija i Survivin koji sprečava apoptozu. Reiši ekstrakt je smanjio ekspresiju ova 3 proteina 1.6-, 1.9- i 1.3-puta, respektivno. Slično našim rezultatima, smanjena ekspresija proteina Bcl-2 i Bcl-XL je takođe ostvarena kod ćelija PC-3 tretiranih istim ekstraktom (32). Regulacija MMP9 (matriks metaloproteinaze 9) je takođe ispitivana na proteinskom nivou merenjem želatinozne aktivnosti kao reakcije na tretman Reiši ekstraktom. Zimografski testovi koji koriste kondicionirane medijume IBC ćelija, tretirane sa 0 ili 0.5 mg/mL Reiši za 24 časa, pokazuju da je Reiši značajno sprečila aktivnost MMP2 i MMP9 za skoro 50% (p<0.001).

 

Mi i drugi smo pokazali da IBC ćelije i tumori imaju prekomernu ekspresiju E-kadherina (11, 33, 34). Pored toga, kod IBC, ekspresija E-kadherina je u korelaciji sa priraslicama ćelije koje su potrebne za pasivnu invaziju na limfatike i vaskulaturu. Zbog toga je efekat ekstrakta Reiši, za 24 časa, na ekspresiju gena E-kadherin (CDH1) bila istraživana pomoću qPCR. Zanimljivo je da ekstrakt Reiši nije uticao na ekspresiju gena CDH1. Da bismo utvrdili da li ekstrakt Reiši utiče na ekspresiju E-kadherina na proteinskom nivou, sproveli smo analizu Western blot, korišćenjem IBC ćelijskih lizata, tretiranih sa 0 ili 0.5 mg/mL ekstraktom Reiši tokom 24 časa. Rezultati pokazuju da su ćelije tretirane ekstraktom Reiši, smanjile ekspresiju E-kadherina 1.7 puta, što ukazuje da Reiši sprečava ekspresiju E-kadherina na posttranskripcionom nivou. Pored toga, ispitivali smo efekte Reiši na beta-katenin i P120-katenin, 2 proteina koji su u kompleksu sa E-kadherinom. Kada se beta-katenin ispusti u citozol, ukoliko nije degradiran sledećom ubikvitinacijom, beta-katenin se može preneti u jezgro koje izaziva napredovanje ćelijskog ciklusa aktivacijom nizvodnih ciljeva kao što su c-Myc. Naši rezultati pokazuju da Reiši smanjuje ekspresiju proteina betakatenin i c-Myc posle 24 časa tretmana, za 1.3 puta i 2 puta, respektivno. Radi istraživanja da li Reiši tretman rezultira u prenošenju oslobođenog beta-katenina u jezgro, uradili smo studije imuno-fluorescencije. Kontrolne ćelije i IBC ćelije tretirane sa 0.5 mg/mL ekstrakta Reiši za 24 časa i dalje zadržavaju membransku ekspresiju beta-katenina i E-kadherina. Pored toga, manifestacija proteina P120-katenina je trostruko smanjena nakon 24 časa od tretmana ekstraktom Reiši. Nedavne studije pokazuju da IBC tumori prekomerno ekspresiraju faktor eukariotske inicijacije 4G (eIF4G), a u manjoj količini, i eIF4E (16). Prema tome, ispitivali smo efekte ekstrakta

Reiši na manifestaciju proteina eIF4G i eIF4E nakon 24 časa tretmana. Rezultati pokazuju značajno smanjenu ekspresiju proteina eIF4G za 2,2 puta i proteina eIF4E u manjoj meri (1.3 puta) na osnovu dejstva ekstrakta Reiši. Stoga, naši rezultati pokazuju da Reiši poseduje efekte koji sprečavaju napredovanje inflamatornog raka dojke, što zavisi od diferencijalne genske i proteinske ekspresije ključnih molekula koji su prekomerno ekspresionirani u ovoj retkoj bolesti.

 

Diskusija

Naša studija ustanovljava efikasnost novog ekstrakta koji omogućava da jedna rezistentna bolest može da bude ciljano tretirana. Naime, mi smo pokazali diskriminatorski efekat ekstrakta cele gljive Reiši protiv opstanka kancer ćelija. Pokazali smo da praškasti ekstrakt Reiši koji je standardizovan tako da ima 1% slomljenih spora, 13.5% polisaharida i 6% triterpena, sprečava opstanak kancer ćelija u toku 24 časa. Studije koje koriste ovo jedinjenje su pokazale slične efekte na ćelijske linije raka dojke MDA-MB-231 i prostate PC-3 (35). Ovaj efekat nije uočen kod linije mlečnih epitelnih ćelija, gde je Reiši smanjio opstanak ćelija za 11% pri najvišoj testiranoj koncentraciji (1.0 mg/mL), ukazujući na to da Reiši selektivno sprečava opstanak kancer ćelija.

 

Naši podaci takođe pokazuju da ekstrakt Reiči izaziva apoptozu kao što je pokazano aneksinom V i 6-CFDA bojenja paralelno sa smanjenom ekspresijom BCL-2, BCL-XL i Survivina kod IBC ćelija nakon 24h od tretmana ekstraktom Reiši. Slično ovim nalazima, postoje mnogi izveštaji koji pokazuju da Reiši izaziva zastoj ćelijskog ciklusa u različitim fazama, kao i apoptozu i autofagiju u brojnim ćelijskim linijama kancera (8, 35-37). Naši podaci pokazuju da veliko smanjenje opstanka ćelija izazvano tretmanom ekstraktom Reiši u kombinaciji sa povećanom apoptozom pokazuje da ovaj ekstrakt može da ima i jači efekat sprečavanja na IBC ćelije SUM-149 u odnosu na druge vrste kancera. Većina studija o efektima jedinjenja gljive Reiši na smrt kancer ćelija pripisuje izazivanje apoptoze usled disfunkcije mitohondrija izazvane sprečavanjem ključnih mitohondrijskih antiapoptotičkih proteina i povećanjima odnosa BAX/Bcl-2 ili BAX/Bcl-XL. Nedavni pregled izveštava da ciljanje putanja proliferacije ćelija predstavlja najperspektivniju usmerenu terapiju za IBC (38). Shodno tome, naši podaci pokazuju da ekstrakt Reiši smanjuje manifestaciju Bcl-2, Bcl-XL i Survivina, koji su ključni proteini za opstanak kancer ćelija.

 

Invazija i napredovanje tumora su višestruki procesi koji obuhvataju ćelijsku adheziju i proteolitičku degradaciju prepreka tkiva (39, 40). Za IBC ćelije se mislilo da vrše invaziju pasivnim metastazama, gde ćelije luče

faktore diferencijacije, stimulišu vaskulogenezu i vrše invaziju kao grozd tumorskih ćelija (IBC sferoidi), patološki nazvane emboli, koja se nalazi u okviru novoformiranog suda (11, 41). Embolije održavaju priloge ćelijaćelija tokom kretanja kroz sud i udomljavanja unutar dermalnog limfnog čvora, uzrokujući inflamatorni fenotip koji je karakterističan za IBC (12, 31). Ovde, pokazujemo da ekstrakt Reiši efikasno sprečava invaziju na IBC ćelija u 3-D kulturu. Iako je moguće i da su efekti smanjenja invazije nastali zbog smanjenih brojeva ćelija usled ćelijske smrti, kapacitet IBC ćelija da stvore sferoide je umanjena ekstraktom Reiši. Pošto su emboli ćelije IBC tumora efikasnije u formiranju metastaza i da su otpornije na hemoterapiju i radioterapiju od pojedinačnih ćelija (42, 43), čini se izvodljivim da se spreči IBC sa jedinjenjem koje poseduje anti-invazivna svojstva koja takođe imaju sposobnost da dezintegrišu ćelijske sferoide.

 

Biopsije tkiva pacijenata sa IBC prekomerno ekspresiraju E-kadherin, faktor rasta fibroblasta (FGF2) i eIF4G (16, 44). Zato što je povećana  ekspresija E-kadherina kod IBC ćelija povezana sa ćelijskim adhezijama

koje su neophodne za invaziju, ispitivali smo efekat Reiši na ekspresiju ovog IBC biomarkera. Pokazujemo da Reiši utiče ekspresiju E-kadherina posttranskriptivno jer je Reiši smanjila ekspresiju proteina E-kadherina bez uticaja na CDH1 i mRNK. Gubitak E-kadherina kod ne-inflamatornog raka dojke rezultuje u EMT; to može povećati pokretljivost ćelija povećavajući invaziju. Međutim, u jedinstvenom fenotipu IBC prekomerna ekspresija E-kadherina za posredovanje uskih sferoida je neophodna za invaziju (45). Shodno tome, naši rezultati pokazuju da sprečavanje E-kadherina od strane Reiši nije povećalo invaziju IBC ćelija. Štaviše, silazna regulacija manifestacije E-kadherina može rezultirati nuklearnom akumulacijom beta-katenina, što dovodi do naknadne aktivacije beta-katenina/TCF (ćelijski faktor T) transkripcionog kompleksa, koji su komponente nižeg toka Wnt signalne putanje (46). Ovde smo pokazali donekle smanjenu manifestaciju proteina beta-katenina i odsustvo nuklearne lokalizacije nakon tretmana ekstraktom Reiši. Osim toga, masovna silazna regulacija gena i sinteza proteina kao i prateća apoptoza izazvana ekstraktom Reiši, snažno ukazuje na to da proproliferative transkripcione aktivnosti regulisane beta-kateninom, su bile potisnute tretmanom sa ekstraktom Reiši.

 

Zanimljivo je da je ekstrakt Reiši takođe sprečio ekspresiju faktora translativne inicijacije, eIF4G. Nedavne studije pokazuju da prigušenje eIF4GI u ćelijama SUM-149 rezultira u smanjenoj ekspresiji E-kadherina i

proteina P120-katenina (ali ne mRNK) i smanjenoj invaziji (16). Osim toga, u ovoj studiji, pokazali su da prekomerna ekspresija eIF4GI kod IBC promoviše ulaznu lokaciju unutrašnjeg ribozoma koja je zavisna od pokretanja pretvaranja. Pokazalo se da je pretvaranje mRNK povećano usled eIF4GI delimično odgovorno za neobična patološka svojstva IBC-a: prekomerna ekspresija E-kadherina, jaka homotipična ćelijska interakcija, formiranje tumora emboli i izražena invazija ćelija. Ovde, pokazujemo da ekstrakt Reiši sprečava manifestaciju proteina eIF4G, E-kadherina p120-katenina, koji u kombinaciji sa smanjenom vitalnošću ćelija se mogu pripisati raspadu sferoidnog tumora, pa prema tome i smanjenoj invaziji kancer ćelija.

 

Reiši ekstrakt je dramatično smanjio ekspresiju gena uključenih u opstanak, invaziju i metastaze kancer ćelija. Reiši je silazno regulisala ekspresiju FGFR2 i PDGFB, gena koji su uključeni u mitogenu signalizaciju i TERT, gena uključenog u starenja ćelije. Studije na urotelijalnim ćelijama pokazuju da Reiši izaziva apoptozu i sprečava telomeraznu aktivnost i smanjuje razvoj kancer ćelija bešike (17). Ovde, je Reiši smanjio ekspresiju CDKN2A, koji je inhibitor ćelijskog ciklusa kinaze. Pošto su ciklinozavisne kinaze (CDK) aktivirane različitim mehanizmima, uključujući pojave fosforilacije i defosforilacije, smanjena genska ekspresija inhibitora CDK ne mora nužno rezultirati aktivacijom CDK. Reiši je uzlazno regulisala manifestaciju gena IL-8 u IBC ćelijama. Međutim, studija koristeći isti izvod na ćelijama MCF-7, izloženim oksidativnom stresu je pokazala da Reiši smanjuje sekreciju IL-8 (47). Stoga je moguće da, iako je povećana manifestacija gena, posttranslativna obrada, time i aktivnost ovog hemokina, bude modulirana od strane Reiši u IBC ćelijama.

 

Studije koje koriste ksenograft (MARY-X) humanog inflamatornog karcinoma gde je homofiličmi tumor emboli bio prisutan unutar limfovaskularnih mesta, može dovesti do obrazloženja da ćelijska adhezija, angiogenski faktori i proteolitički enzimi oslobođeni od strane tumorskih ćelija mogu olakšati intravazaciju (43). Ovde smo pokazali da ekstrakt Reiši doveo do silazne regulacije ekspresije MMP9 i sprečio aktivnosti MMP2 i MMP9 IBC ćelija. Ove želatinaze su uključene u proteolitičku degradaciju ekstracelularnog matriksa tokom invazije tumora (48). Studije koje koriste istu ćelijsku liniju SUM-149, pokazuju da, slično ekstraktu Reišhi, manifestacija dominantno negativnog E-kadherina je smanjila invaziju IBC ćelija sprečavanjem fosforilacije ERK1/2 i smanjenom manifestacijom i aktivnošću gena MMP-9 (49). Drugi su pokazali da je triterpen lucidenska kiselina B iz pečurke Reiši sprečila manifestaciju MMP-9, fosforilaciju ERK1/2 i naknadno suzbijanje aktivatora proteina (AP)-1 i vezujuće aktivnosti NF-kB DNK (50).

 

Na osnovu naših nalaza, zaključujemo da je Reiši potencijalno snažan antiinvazioni agens koji sprečava stvaranje tumorskih sferoida sa potencijalom da spreči i širenje IBC-a. Ova akcija može biti u korelaciji sa smanjenom vitalnošću i sprečavanjem eIF4G, E-kadherina, MMP-9 i P120-katenina, ključnih proteina odgovornih za razvoj tumora i invaziju kod IBC-a. Izbor ekstrakta Reiši je bio izvršen zbog njegove trenutne upotrebe od strane lokalnih naturopatskih lekara kod pacijenata obolelih od kancera gde je došlo do poboljšanja kvaliteta i produženja života pacijenata bez mešanja sa hemoterapijom. Međutim, do danas, efekti ekstrakta Reiši nisu testirani na IBC ćelijama ili na pacijentima. Studije su bile sprovedene in vivo za testiranje efikasnosti ekstrakta Reiši kod IBC koristeći model miša SCID. Stoga, naši nalazi ukazuju da bi ekstrakt Reiši mogao da se koristi kao novi antikancer terapeutik za IBC-pacijente.

Nema proizvoda u ovoj kategoriji.

Budizdrav © 2021. UKION SHOPS