Reishi - Nedavna otkrića o ulozi gljiva kao anti-kancer terapeutika

Reishi - Nedavna otkrića o ulozi gljiva kao anti-kancer terapeutika

Seema Patel, Arun Goyal

3 Biotech (2012) 2:1-15

DOI 10.1007/s13205-011-0036-2

Nedavna otkrića o ulozi gljiva kao anti-kancer terapeutika: pregled

Rod Ganoderma

Ganoderma, poznatija kao Lingži ili Reiši, takođe nazvana i pečurkom besmrtnosti, pripada familiji Ganodermataceae, koja se tradicionalno vekovima koristi širom Azije u tretmanu karcinoma. Ganoderma lucidum pokazuje anti-kancer efekat bilo sama ili u kombinaciji sa hemoterapijom i radioterapijom (Pillai et al. 2010). Ispitivani su efekti etanolskih ekstrakata G. lucidum na rast ćelijske linije karcinoma želuca čoveka (AGS) i pokazalo se da doprinose smanjenju njegove održivosti. Tretman je izazvao manifestaciju proteina kao što su receptor smrti 5 i faktor nekroze tumora povezan sa apoptozom izazvanom ligandom, što je dalje izazvalo aktiviranje kaspaze-8 i odvajanje Bid-a. Povećanje apoptoze izazvane ekstraktom je u korelaciji sa aktivacijom kaspaza-9 i -3, silaznom regulacijom porodičnih proteina IAP kao što su XIAP i Survivin i pratećom degradacijom poli (ADP riboza) polimeraze. Rezultati su ukazali na to da EGL izaziva apoptozu ćelija AGS kroz signalnu kaskadu receptora smrti spoljašnjim posredovanjem kao i mitohondrija unutrašnjim posredovanjem, kaspaza putanja koje su povezane sa inaktivacijom putanje Akt signala (Jang et al. 2010). Chen i Zhong (2011) su prijavili sprečavanje invazije tumora i metastaza od strane ganoderične kiseline T - lanostan triterpenoid G. Lucidum. Ganoderična kiselina T je promovisala agregaciju ćelija, sprečila je adheziju ćelija i migraciju potisnutih ćelija na dozno-zavisan način u linijama ćelija tumora debelog creva kod čoveka HCT-116 p53 + / + i p53 - / -. Za GA-Me je otkriveno da poseduje izvanrednu citotoksičnost na ćelije karcinoma debelog creva čoveka (HCT-116) na dozno-zavisan način. Pojava anti-tumorskog proteina p53 kod tumorskih ćelija tretiranih sa GA-Me, je bila povećana na vremenski zavisan način. Među pro-apoptotskim proteinima, Bax je bio uzlazno regulisan, dok se manifestacija Bcl-2 nije značajno promenila, pa je stoga bio povećan odnos Bax/Bcl-2. Nadalje, GA-Me smanjuje transmembranski potencijal mitohondrija, otpušta citohrom c i povećava aktivnost kaspaza-3 tokom izazvanog apoptotskog procesa. Naši nalazi pokazuju da je anti-kancer bioaktivnost GA-Me bila posredovana izazvanom apoptozom, što je rezultat mitohondrijalnih disfunkcija. Zhou et al. (2011) su sugerisali da GAMe može biti novo perspektivno sredstvo za lečenje ćelija karcinoma debelog creva čoveka manipulacijom mitohondrijske putanje. Liu i Zhong (2010) su istraživali efekte para pozicionih izomera ganoderičnih kiselina, ganoderične kiseline Mf (GA-Mf) i ganoderične kiseline S (GA-S) na izazivanje apoptoze ćelija HeLa. Rezultati pokazuju da su oba izomera smanjila rast ćelijske populacije na različitim ćelijskim linijama ljudskog karcinoma po osnovu MTT testa, dok je GA-Mf imao bolju selektivnost između normalnih ćelija i ćelija karcinoma. Rezultati citometrije protoka i faza zaustavljanja ćelijskog ciklusa pokazuju da je, u poređenju sa GA-S, GA-Mf bio efikasniji u izazivanju apoptoze. Tretman ćelija HeLa sa svakim izomerom je smanjio potencijal mitohondrijske membrane i izazvao otpuštanje citohroma c iz mitohondrija u citosol, uzrokujući uočavanje aktivnosti stimulacije kaspaze-3 i kaspaze-9. Odnos Bax/Bcl-2 je takođe bio povećan kod ćelija HeLa tretiranih sa GA. Prirodni glikopeptid, LZ-D-4 prečišćen iz plodonosnih tela pečurke G. lucidum i njegov sulfatni derivat, LZ-D, su podvrgnuti anti-tumorskom testu in vitro protiv ćelija mišije limfocitne leukemije (L1210) (Ye et al. 2009). Dihlorometanski ekstrakt G. lucidum koji sadrži flavonoide, terpenoide, fenole i alkaloide, pokazuje onko-proteinsku aktivnost protiv humanog papiloma virusa 16 (HPV 16) E6. Tretman sirovim dihlorometanskim ekstraktima humanog papiloma virusa HPV 16 E6, suzbija proizvodnju ćelija epidermoidnog karcinoma grlića materice (CaSki) (Lai et al. 2010). Hsu et al. (2008) su proučavali anti-tumorske efekte ekstrakata Ganoderma tsugae na proliferaciju ćelija kolorektalnog adenokarcinoma. Studija geneze tumora kod golih miševa otkrila je da su ekstrakti izazvali smanjenje tumora. Eksperimenti in vitro i in vivo su pokazali da su ćelije kolorektalnog adenokarcinoma inhibirane izazivanjem zaustavljanja ćelijskog ciklusa G2/M. To može biti izvedeno preko silazne regulacije ciklina A i B1 i uzlazne regulacije p21 i p27. Takođe, nisu primećene značajne fiziološke promene kao rezultat tretmana ekstraktima G. tsugae u životinjskom modelu. Prečišćeni rekombinantni gljivični imuno-modulatorni protein iz G. tsugae (reFIP-gts) ima efekte anti-telomeraze na ćelije adenokarcinoma pluća kod čoveka (A549). Liao et al. (2008) su pokazali da se ćelije karcinoma pluća tretirane sa reFIP-gts, podvrgavaju preranom ćelijskom starenju i zaustavljaju se u fazi G1. Ćelije A549 tretirane sa reFIP-gts su rasle sporo i formirale značajno manje ćelijske kolonije.

Nema proizvoda u ovoj kategoriji.

Budizdrav © 2021. UKION SHOPS