Reishi - Identifikovane aktivne komponente/glavni hemijski sastojci

Reishi - Identifikovane aktivne komponente/glavni hemijski sastojci

http://www.shen-nong.com/eng/herbal/lingzhi.html

Identifikovane aktivne komponente/Glavni hemijski sastojci

Glavna hemijska jedinjenja u sastavu Ganoderme su: ergosterol (0.3-0.4%), gljivični lizozim i kiselinske proteaze. Vodeni ekstrakti sadrže vodorastvorne proteine, aminokiseline, peptide, alkaloide, polisaharide, triterpenoide uglavnom ganoderičnu kiselinu, lucidemičnu kiselinu i ganolucidičnu kiselinu, itd.[1]

Farmakološke aktivnosti

1. Analgetski efekat

Klinička studija

Efikasnost i bezbednost Ganoderme lucidum u kombinaciji sa biljnim preparatom pod nazivom ,,San Miao San” je bili ispitani kod kineskih pacijenata sa aktivnim reumatoidnim artritisom. Stanje bola i opšte stanje pacijenata značajno su poboljšani u biljnoj grupi (p <0,05), nakon 6 meseci terapije, ali ne u i grupi placebo. Zaključeno je da Ganoderma lucidum može imati analgetske efekte kod pacijenata sa aktivnim reumatoidnim artritisom.[4]

2. Hepatozaštitni efekat (efekat zaštite jetre)

Studija in vivo

Ganoderma lucidum se široko koristi za lečenje hronične hepatopatije raznih etiologija. Hepatozaštitni efekat peptida iz Ganoderma lucidum (GLP) je bio ispitivan protiv oštećenja jetre izazvanih d-galaktozaminom, kod miševa. Predtretman GLP kod miševa je obezbedio značajno povećanje aktivnosti AST i ALT u serumu i nivoa MDA u jetri, (p<0,01) značajnim smanjenjem aktivnost nivoa SOD i GSH u jetri (p <0,01).[5]

3. Antioksidacija

Studija na životinjama

Ganoderma lucidum proteoglikan (GLPG) izolovan iz svog micelijuma bio je razblažen slanim rastvorom i davan oralno tokom 10 sedmica pacovima u dnevnim dozama od 1000 i 3000 mg/kg kao vodeni ekstrakt. Eksperiment sa SOD pokazuje da je GLPG značajno povećao aktivnost SOD kod pacova u poređenju sa kontrolnom grupom. Efekat zavisi od doze.[6]

4. Imuno-stimulacija

Studija in vitro

In vitro studija je pokazala da polisaharid Ganoderma lucidum (GL-PS), stimuliše sazrevanje dendritske ćelije (DCs), poreklom iz monocita. THP-1 i U937 monocitne ćelijske linije leukemije su tretirane prečišćenim GL-PS (100 mul/ml) ili GL-PS sa GM-CSF/IL-4. Samo GL-PS je izazvao proliferativni odgovor kod obe ćelijske linije. Samo dendritske ćelije THP-1 su imale značajan porast izražavanja HLA-DR, CD40, CD80 i CD86. Slične sposobnosti antigene resorpcije su primećene kod pozitivno kontrolisanih normalnih dendritskih ćelija poreklom iz monocita. Predloženo je da bi GL-PS mogao izazvati diferencijaciju izabranih monocitnih ćelija leukemije u dendritske ćelije sa imuno-stimulativnom funkcijom.[7]

Studija na životinjama

Studija je ispitivala ublažavanje imuno-depresije izazvane ciklofosfamidom, primenom alternativne forme Ganoderma lucidum (G. lucidum AF). Pokazalo se da je Ganoderma lucidum AF ublažila smanjenje telesne težine izazvano ciklofosfamidom, smanjenje aktivnosti ćelija prirodnih ubica, smanjenje proizvodnje interferona (IFN)-γ i smanjenje aktivnosti citotoksičnih T limfocita kao i da je sprečila abnormalno povećanje i smanjenje nivoa interleukina-4 tokom lečenja ciklofosfamidom.[8]

5. Anti-tumorski efekat

Studija na životinjama

Studija je procenjivala anti-tumorski i anti-metastatski efekat alternativne forme Ganoderma lucidum (G. lucidum AF) kod miševa tretiranih ciklofosfamidom. Post-tretman sa ciklofosfamidom i G. lucidum AF značajno je inhibirao rast tumora kod miševa nosilaca MM-46. Takođe su mogle da se suzbijaju metastaze karcinoma pluća Lewis kod miševa nakon davanja ciklofosfamida.[8]

Studija na životinjama

Glavni bioaktivni sastav polisaharida Ganoderme lucidum (GlPS) je pokazao komplementarni efekat u terapiji karcinoma. Ustanovljen je model mišjeg sarkoma 180 (S180) da bi se odredila anti-tumorska efikasnost GlPS. GlPS je davan oralno tokom 10 dana. Tumori su izmereni da bi se procenilo inhibitorno dejstvo GlPS. Rezultati su pokazali da je kod tumora masa 25; 50 i 100 mg/kg, primena GlPS sprečila rast S180 za 32.7; 44.8 i 45.2% respektivno (P <0,01).[9]

6. Reverzija rezistentnosti na više lekova u tumorskim ćelija

Studija in vitro

Ganoderma lucidum polisaharid (Gl-PS) ima reverzibilni efekat rezistentnosti na više lekova kod ćelijske linije leukemije (K562/ADM) rezistentne na Adriamicin (ADM). Reverzibilni faktor Gl-PS-a kod 10 mg/L i 20 mg/L bili su 6.46 i 6.8, respektivno. Rezultati su takođe potvrdili da je ekspresija proteina 1 povezanog sa više lekova (MDP1) i P-glikoproteina (P-gp) bilo značajno sprečeno na nivou m-RNK.[10]

7. Inhibitorna aktivnost protiv HIV-1 proteaze

Studija in vitro

Studija je pokazala da su ganoderična kiselina beta, lucidumol B, ganodermondiol, ganodermanontriol i ganolucidinska kiselina A, izolovani iz Ganoderma lucidum, značajno sprečile aktivnosti virusa humane imunodeficijencije (HIV)-1-proteaze sa IC 50 vrednosti od 20-90 microM.[11]

Nema proizvoda u ovoj kategoriji.

Budizdrav © 2021. UKION SHOPS