Regeneracija perifernih nerava po povrede prekida peronealnog nerva pacova primenom lekovite gljive Hericium erinaceus

Regeneracija perifernih nerava po povrede prekida peronealnog nerva pacova primenom lekovite gljive Hericium erinaceus

Regeneracija perifernih nerava po povrede prekida peronealnog nerva pacova primenom vodenog ekstrakta lekovite gljive Hericium erinaceus (Bull.: Fr) Pers. (Aphyllophoromycetideae)

Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine

Volume 2011, Article ID 580752, 10 pages

doi:10.1093/ecam/neq062

 

Povreda prekida nerva je dobro ustanovljeni aksonotmetički model u eksperimentalnim studijama regeneracije za ispitivanje uticaja različitih farmakoloških tretmana. Hericium erinaceus je gljiva iz umerenog klimatskog pojasa, ali se sada uzgaja i u tropskoj Maleziji. U ovoj studiji smo ispitivali aktivnost vodenog ekstrakta H. erinaceus svežih plodonosnih tela u unapređenju funkcionalnog oporavka prateći jednu povredu aksonotmetičkog peronealnog nerva kod odraslih ženki pacova Sprague-Dawley, putem dnevnog oralnog unosa. Cilj je bio da se istraži moguća upotreba ove gljive u lečenju povrede nerva. Funkcionalni oporavak je bio procenjen na eksperimentu analizom ponašanja na traci za hodanje. Peronealni funkcionalni indeks (PFI) je bio određen pre operacije i posle

operacije pošto su pacovi pokazali znake oporavka. Histološka ispitivanja su sprovedena na peronealnom nervu primenom bojenja tj. imuno-fluorescencijom i neuro-mišićnom spojnicom kombinovanom sa mrljom

srebro-holinesteraze. Analiza PFI je pokazala da se povratak ometene funkcije ekstremiteta ranije pojavio kod grupe pacova tretiranih vodenim ekstraktom ili mekobalaminom (pozitivna kontrola) u poređenju sa

negativnom kontrolnom grupom pacova. Regeneracija aksona i reinervacija motoričkih završnih pločica kod mišića extensor digitorum longus kod grupe pacova tretiranih vodenim ekstraktom ili mekobalaminom je bila bolje razvijena nego kod negativne kontrolne grupe pacova. Ovi podaci ukazuju da dnevno oralno davanje vodenog ekstrakta svežih plodonosnih tela H. erinaceus, može da unapredi regeneraciju oštećenog peronealnog nerva pacova u ranoj fazi oporavka.

 

1. Uvod

Problemi perifernog nervna su uobičajeni i obuhvataju širok spektar traumatskih povreda, bolesti, tumora i jatrogenih lezija. Učestalost traumatskih povreda je procenjena na više od 500.000 novih pacijenata godišnje [1]. Povrede perifernih nerava dovode do delimičnog ili potpunog gubitka motoričkih, senzornih i autonomnih funkcija u obuhvaćenim

segmentima tela. Kod povrede u vidu prekida nerva je adekvatno da se ispitaju unutrašnji ćelijski i molekularni događaji koji intervenišu kod regeneracije perifernih nerava i da se procene faktori kao što su lekovi koji mogu povećati brzinu regeneracije i efikasnost reinervacije [1]. Poznato je da se posle povrede usled razaranja tkiva, povećavaju slobodni radikali

kiseonika i izazivaju oštećenje tkiva [2].

 

Tradicionalno, funkcionalni nedostaci nerva su bili sanirani mnogim metodama, uključujući i prenos nerva, nervnih kalemova, premošćavanjem sa vodom veštačkog nerva i krajnjom prema bočnoj neurografijom [3]. Međutim, ove metode obezbeđuju samo regenerativno okruženje za povređene nerve. Oporavak funkcije zavisi od raznih lokalnih i sistemskih

faktora. Regeneracija aksona od samog proksimalnog patrljka od povređenog nerva do distalnog nervnog patrljka je jedan od najvažnijih faktora u reinervaciji perifernog tkiva. Nedavne studije su pokazale da se lokalnom primenom neurotrofina može poboljšati opstanak oštećenih neurona i ponovni rast povređenih aksona u centralnom i perifernom nervnom

sistemu pacova [4]. Međutim, lokalni tretman nije idealna forma tretmana. S druge strane, korisni efekat sistemski davanih neurotrofina na aksonalnu regeneraciju je uglavnom ograničen enzimskom degradacijom. Pored toga, sistemski isporučeni neurotrofini pokazuju neočekivane nuspojave poput toksičnosti cirkulišućeg proteina [5]. Stoga je važno istražiti supstance koje mogu da proizvedu efekte nalik neurotrofinu na regeneraciju aksona bez problema toksičnosti.

 

Lekovita upotreba gljiva ima veoma dugu tradiciju u azijskim zemljama, dok je njihova upotreba u zapadnoj hemisferi bila neznatno povećana samo poslednjih decenija. Poznati naučni časopis International Journal

of Medicinal Mushrooms, nekoliko knjiga i pregleda o lekovitim gljivama i biološki aktivnim jedinjenjima iz gljiva i međunarodne konferencije o ovoj temi potvrđuju ovaj trend [6]. U principu, cele gljive (uglavnom plodonosna tela), ekstrakti (iz plodonosnih tela ili iz micelijuma) i izolovana jedinjenja su pogodna za korišćenje. Materijal se može dobiti sakupljanjem iz divljine, uzgojem gljiva na farmama i žetvom plodonosnih tela ili gajenjem micelijuma u fermentatorima sa tečnim ili čvrstim podlogama. Ekstrakti mogu biti pripremljeni ekstrakcijom gljiva (sušenih ili svežih) sa odgovarajućim rastvaračima. Čista jedinjenja mogu biti dobijena izolovanjem iz prirodnog ili uzgajanog materijala ili hemijskom sintezom [6].

 

Lekovita svojstva gljive Hericium erinaceus (Bul.:Fr) Pers. (H. erinaceus), poznate i kao lavlja griva, majmunska glava, jež pečurka, Satirova brada, bela navijačica, hericijum i Yamabushitake su dobro poznata stotinama godina u tradicionalnoj kineskoj i japanskoj kuhinji i biljnoj medicini za lečenje različitih bolesti kod ljudi. Plodonosna tela se sastoje od brojnih sastojaka kao što su: polisaharidi, proteini, lektini, fenoli, hericenoni, erinacini i terpenoidi. Neke od bioloških aktivnosti ovih komponenti su takođe bile proučavane [7].

 

Aktivnost H. erinaceus koja najviše obećava je stimulacija sinteze faktora rasta nerava (NGF) uz pomoć hericenona iz plodonosnog tela i erinacina od micelijuma [8]. Egzo-polisaharid izveden iz H. erinaceus unapređuje diferencijaciju i preživljavanje neurona [9]. Neurotrofne aktivnosti izvedene iz suvih plodonosnih tela H. erinaceus su takođe proučavane kod režnjeva neurona hipokampusa pacova [10, 11]. Ekstrakt H. erinaceus je unapredio normalan razvoj gajenih cerebelarnih ćelija i pokazao regulatorni efekat na proces geneze mijelina in vitro, posle oštećenja mijelina [12]. Mijelinski omotač je strukturna komponenta aksona, što je veoma važno za provođenje akcionog potencijala u nervu. Povreda mijelinske kompaktne strukture dovodi do oštećenja i teške bolesti nervnog sistema. Naša prethodna studija je pokazala da vodeni ekstrakt gljive uzgajane u tropskom okruženju bi mogao da stimuliše izdanak neurita kultivisanih ćelija neuralnog hibridnog klona NG108-15 [13]. Ovi nalazi ukazuju na to da H. erinaceus može imati potencijal za stimulaciju neurona za regeneraciju u lečenju senilnosti, Alchajmerove bolesti, prevazilaženju neurološke traume od udaraca, poboljšanja mišića ili putanja motoričkih reakcija i kognitivne funkcije.

 

Istraživanje o lekovitoj vrednosti H. erinaceus uzgajane u Maleziji, tropskoj zemlji, je minimalno i tek treba da bude istražena. Prema našim saznanjima, nema raspoloživih informacija o regeneraciji nerava i poboljšanju stanja upotrebom lokalno uzgajanih H. erinaceus. Dakle, cilj ove studije je da proceni aktivnost regeneracije peronealnog nerva primenom vodenog ekstrakta svežih plodonosnih tela H. erinaceus kod odraslih ženki pacova Sprague-Dawley posle povrede prekida nerva.

 

3. Rezultati

Nijedan od pacova u svim grupama nije pokazao znake infekcije ili ulceracije stopala u bilo koje vreme tokom eksperimenta. Normalan hod je zabeležen pošto su se zadnji ekstremiteti nogu potpuno širili u svakoj grupi pre operacije. Povreda prekida peronealnog nerva je rezultirala paralizom mišića EDL. Fleksiona kontraktura (opušteno stopalo) je primećeno zbog nedostatka dorzalne fleksije skočnog zgloba. Pacovi imaju tendenciju da vuku dorzum svog stopala do reinervacije nervnih vlakana u mišić EDL.

 

3.1. Poboljšanje funkcionalnog oporavka kod tretiranih grupa.

Funkcionalno testiranje je pokazalo da je oporavak kod grupe vodenog ekstrakta ili mekobalamin grupe počeo 4. Dana, dok je povređeni ud kod negativne kontrolne grupe ostao nefunkcionalan. Pacovi u negativnoj

kontrolnoj grupi su pokazali teško pomeranje prstiju i povlačenje povređenog stopala. Bilo je zabeleženo da ovi pacovi imaju nejasne otiske stopala. S druge strane, grupe s vodenim ekstraktom ili mekobalamin grupa su pokazale širenje prstiju i jasne otiske stopala na pešačkim stazama.

 

Analiza PFI kao što je prikazano u Tabeli 1 ukazuje na to da je povratak funkcije ugroženih ekstremiteta nastao 14 ili 17 dana nakon povrede kod 5 pacova i to svih u negativnoj kontrolnoj grupi. Pacovi tretirani vodenim ekstraktom iskusili su povratak funkcije za 10 i 14 dana posle povrede kod 8 pacova i 2 pacova, respektivno, na grupi niske doze ili 6 pacova i 4 pacova u grupi visoke doze. Onih koji su lečeni mekobalaminom su doživeli povratak funkcije od 10 i 14 dana posle povrede kod 7 pacova i 3 pacova, respektivno. Kada su srednje vrednosti PFI grupa bile upoređene u odnosu na pojedinačni vremenski interval, srednja vrednost PFI kod tretiranih pacova je bila značajno manja od negativne kontrolne grupe na dan 0, 7, 10, 14 (P<.05). Nije bilo značajne razlike u vrednosti PFI između pacova u grupe sa niskim dozama i grupe sa visokim dozama u svakom trenutku istraživanja (P>.05). Dužina štampe je kraća na početku i zatim će se povećati i vratiti u normalu s vremenom ili kad funkcionalni oporavak bude realizovan [18].

 

Tabela 1. Povratak funkcije praćenjem povrede prekida peronealnog nerva kao što je prikazano pomoću PFI.

 

                                                                                                            Vrednosti PFI

Grupa                                                    Dan 0                       Dan 4                                         Dan 7                          Dan 10                                        Dan 14                                 Dan 17

Negativna kontrola .    -15.63±4.21       Nije izmereno          -50.36±7.13       -32.71±5.27              -21.52±8.8           -18.88±6.14

                                      (a)             usled vučenja                                   (a)                                    (a)                                            (a) (5)                                        (5)

                                                                                     operisanog stopala

                                    

Vodeni ekstrakt

(niska doza) .      -10.01±4.21 (b)   -52.88±12.34 (a)    -21.44±5.56 (b)    -11.30±4.49 (b) (8)  -10.71±2.43 (a) (5)

 

Vodeni ekstrakt

(visoka doza) .    -9.28±2.74 (b)           -48.72±9.72 (a)      -25.47±6.42 (b)    -12.46±6.28 (b) (8)   -10.18±4.11 (a) (5)

 

Mekobalamin                          -10.35±1.80 (b) .       -41.40±5.11 (b) .     -28.27±7.21 (b) .   -20.99±7.05 (c) (7) .  -11.98±1.66 (b) (3)

 

Vrednosti PFI pacova tretiranih sa vodenim ekstraktima svežih plodonosnih tela H. erinaceus ili mekobalaminom, su se vratile na vrednosti pre operacije 4-7 dana ranije nego kod negativne kontrolne grupe. Vrednosti na dan 0 su pre operacije. Vrednosti su izražene kao srednje ± standardno odstupanje (n=10 za dan 0, 7 i 10 u svim grupama, dan 4 u vodenom ekstraktu ili mekobalamin grupe, dan 14 kod negativne kontrolne grupe; n=2, n=4 i n=3 za dan 14 kod grupe sa niskom dozom vodenog ekstrakta, grupe sa visokom dozom vodenog ekstrakta i mekobalamin grupe, respektivno; n=5 za 17. dan u negativnoj kontrolnoj grupi). Vrednosti u zagradama ukazuju na broj pacova sa vrednostima PFI koji su se vratile na vrednosti pre operacije. Srednje vrednosti sa različitim slovima u istoj koloni su značajno različite (P < .05, jedan smer ANOVA).

 

3.2. Unapređenje regeneracije peronealnog nerva kod tretiranih grupa.

Imunohistohemija anti-neurofilamenta je bila primenjena da se uporede regeneracije peronealnog nerva u četiri različite grupe. Mikroskopsko testiranje aksona je izvršeno na dvostruko izolovan način u tri individualna slučaja. Svaki peronealni nerv je testiran za štetu na kvalitativnoj skali od 4 brojne vrednosti [19]. Normalan nerv je dobijao ocenu 0, a blago, umereno i teško aksonalno oštećenje su dobili ocene 1, 2 i 3, respektivno. Aksoni iz svake grupe su testirani za određivanje proporcije nerava sa povredom većom od ili jednakom umerenom (≥2) nivou. U normalnom peronealnom delu nerva iz ne-operisanog ekstremiteta, činilo se da aksoni imaju normalnu morfologiju, uređenu gušće i ravnomerno imunološko bojenje neurofilamenta. Kod prekinutog dela peronealnog nerva, mogla se uočiti aksonalna regeneracija distalno od mesta povrede. Regenerisani aksoni su klijali nenormalno i formirali zamršenu masu ili neuromasu. Nervna vlakna nisu paralelna. Dva pacova u grupi sa niskom dozom vodenog ekstrakta ili grupe mekobalamin, tri pacova u grupi sa visokom dozom vodenog ekstrakta  grupe i osam pacova u negativnoj kontrolnoj grupi su pokazala umerena ili teška aksonalna oštećenja posle 14 dana od povrede.

 

3.3. Poboljšani razvoj neuromišićne spojnice kod tretiranih grupa. Razvoj reinervacije mišića kod EDL mišića od aksona nakon 14 dana od povrede je bio procenjen metodom kombinovane mrlje srebro-holinesteraze. Ovom metodom acetilkolinesteraza u završnim pločicama je obojena i aksoni su impregnirani srebrom. Motoričke završne pločice kod mišića EDL se nalaze u regionu mišića srednjeg stomaka. Završne pločice imaju elipsoidne oblike a holinesteraza-pozitivna mesta su distribuirana preko celokupnih završnih pločica. 

 

Važna razlika između mišića u grupama se javlja u odnosu na regeneraciju aksona. EDL mišići negativne kontrolne grupe su sadržali mešavinu degenerativnih i regenerativnih aksona i migraciju makrofaga radi

uklanjanja degenerisanog mijelina i fragmenata aksona, proces koji se zove degeneracija Wallerian [1]. Funkcionalna veza između motoričkog neurona i EDL mišićnih vlakana nije vraćena u ovoj fazi. Kod pacova tretiranih vodenim ekstraktima, može se uočiti visoka gustina regenerišućih aksona reinervacije motoričkih završnih pločica. Ovo ukazuje na ponovno uspostavljanje veze između motoričkog neurona i EDL mišićnih vlakana, što dovodi do funkcionalnog oporavka. U mekobalamin grupi, snopovi aksona su kompaktniji i proces regeneracije je napredniji u odnosu na grupe sa vodenim ekstraktom.

 

U EDL mišiću pacova tretiranih niskom dozom i visokom dozom vodenih ekstrakata, 16.0 i 19.0% mišićnih vlakana su bila inervisana sa više od jednim terminalom aksona, respektivno. S druge strane, EDS mišića pacova tretiranih mekobalaminom je imao 10.2% mišićnih vlakana inervisanih sa više od jednog aksona. Veći procenat polineuronalne nervature motoričkih završnih pločica je pronađen u EDL mišiću pacova tretiranih sa vodenim ekstraktima u odnosu na one koji su lečeni mekobalaminom (P <.05). Međutim, ovaj fenomen nije primećen u negativnoj kontrolnoj grupi pošto je degeneracija Wallerian još uvek bila u toku.

 

4. Diskusija

Periferni nervi mogu biti povređeni u različitim okolnostima, uključujući: saobraćajne nezgode, prelome, iščašenja i prirodne katastrofe kao što su zemljotresi [20]. Nakon povreda perifernih nerava, aksoni i mijelinski

omotači distalno od lezije su degradirani. Degenerativni proizvodi su eliminisani kooperativnim delovanjem de-nervisanih Švanovih (Schwann)  ćelija i infiltriranih makrofaga. Degeneracija Wallerian služi da se stvori

mikro-okruženje radi favorizovanja ponovnog rasta aksona. Švanove ćelije unutar endoneurijalne cevi distalnog nerva se de-diferenciraju ka nemijelinskom proliferativnom fenotipu koji prekomerno ekspresira faktore

rasta, molekule ćelijske adhezije i ekstracelularni matriks radi promovisanja regeneracije [1].

 

Za razliku od transekcione povrede nerva, povreda nerva prekidom, je manje opasna jer ostavlja u osnovnu membranu Švanovih ćelija okruženu originalnim netaknutim nervnim vlaknima i na taj način, uprkos oštećenom cilindru aksona, omogućava Švanovim ćelijama da obezbede putanje koje će usmeravati regenerativne aksone [21]. Iako prekinuti periferni nervi zadržavaju anatomski kontinuitet, spontano se regenerišu i nekako reinerviraju svoja ciljna tkiva, što duže je potrebno prekinutom nervu da reinerviše svoja ciljna tkiva, to je veća verovatnoća za stalnu denervacionu atrofiju ciljnih tkiva. Stoga, ubrzana nervna regeneracija je od ključnog značaja za dobijanje zadovoljavajućih funkcionalnih rezultata [22].

 

Funkcionalno pogoršanje praćeno ovom povredom nije samo u vezi sa uticajem same povrede već takođe uključuje i druge važne komponente kao što je ishemija ekstremiteta. Studije o modelima povreda kod perifernih nerava su pokazale bolji funkcionalni oporavak kada su terapije usmerene protiv ishemije-reperfuzije povrede primenom antioksidanata, inhibitora peroksidacije lipida i agenasa protiv zapaljenja [23]. Imajući ovo u vidu, ova studija je testirala aktivnost nervne regeneracije uz pomoć gljive H. Erinaceus, koja poseduje anti-oksidativno dejstvo kao alternativna biljna farmakoterapija za oporavak perifernih nerava [24].

 

Funkcionalni oporavak prema proceni PFI rezultata u paru sa histološkim ispitivanjima regenerisanih nerava i ciljnog EDL mišića je otkrio da vodeni ekstrakt unapređuje regeneraciju perifernih nerava. Takođe je primećeno da se neuro-protektivni efekat vodenog ekstrakta približava onima koje je izazvao mekobalamin.

 

Ugrožena funkcija ekstremiteta koju omogućava ishijadični živac i njegovi ogranci kod pacova, može biti kvantitativno, pouzdano i lako testirana analizom hoda pacova preko otisaka stopala [18]. Klinički relevantan

rezultat posle povrede perifernih nerava je funkcionalni oporavak krajnjeg organa ili mišića koji predstavlja konačni test regeneracije nerva. Ukoliko je obnovljen fizički kontakt između motoričkog neurona i njegovog mišića, funkcija je obično obnovljena [25]. Carlton i Goldberg su uveli metodu PFI  [26], koji je kasnije modifikovan od strane Bain et al. [18]. PFI metoda je pogodna za procenu kompletne lezije peronealnog živca koja proizvodi kratak i uzak otisak stopala zbog nedostatka leđne fleksije skočnog zgloba i proširenja prstiju [25]. Iako je svaka grupa pokazala poboljšanje u postoperativnom periodu, kompletan funkcionalni oporavak nije postignut u negativnoj kontrolnoj grupi do 14 dana nakon povrede. Vodeni ekstrakt ili mekobalamin obezbeđuje brži funkcionalni oporavak za 4-7 dana ranije nego kod negativne kontrolne grupe. Uprkos tome, nije bilo značajne razlike u PFI vrednostima među svim tretiranim grupama, što pokazuje da različite doze vodenog ekstrakta možda nemaju značajan uticaj na funkcionalni oporavak.

 

Brojni neurofilamenti imuno-pozitivnih aksona su bili viđeni u peronealnim nervnim deonicama od operisanog ekstremiteta kod grupa vodenog ekstrakta i mekobalamina. Gustina imuno-pozitivnih područja neurofilamenta u negativnoj kontrolnoj grupi je bila veoma smanjena. U stvari, skoro svi pacovi u ovoj grupi su održali najmanje umereni aksonalni gubitak posle 14 dana od povrede.

 

U ranim fazama ontogenije sisara, mišićna vlakna su inervisana sa više od jednog aksona [27]. Polineuronalna nervatura je potom zamenjena mononeuronalnom nervaturom u toku razvoja mehaničke aktivnosti mišićnog vlakna [28], tako da je kod pacova većina mišićnih vlakana kontaktirana samo jednim aksonom do kraja druge nedelje života [17]. Polineuronalna nervatura je retka kod normalnog skeletnog mišića. Međutim, to utiče na veliki broj mišićnih vlakana i motoričkih neurona tokom prvih faza nakon prekida i regeneracije nerava [29]. Kako pacov oporavlja svoju motoričku funkciju, povlačenje polineurona će dovesti do mono-neuronalne inervacije. Ukoliko uzmemo procenat poli-neuronalne inervacije kao meru sazrevanja motoričkih završnih pločica, može se zaključiti da je stopa sazrevanja posle povrede peronealnog nerva ubrzana u grupi sa mekobalaminom u odnosu na grupe sa vodenim ekstraktom. Funkcionalne povezanosti prekinutih aksona radi regeneracije i olakšavanja odgovarajuće ciljne reinervacije od EDL mišića su bile ubrzane kod tretiranih grupa.

 

Prirodni proizvodi su bili tradicionalno prihvatani kao lekovita sredstva zbog popularnog verovanja da oni predstavljaju minorne štetne posledice [30]. Gljive su u tradicionalnoj kineskoj medicini, oduvek bile pripremane za medicinsku upotrebu ekstrakcijom pomoću tople vode. Ekstrakcija je vršena sa toplom vodom, kao kod spravljanja čajeva ili dobijanja esencije. Ova metoda je korišćena za pripremu ekstrakata najčešće korišćenih gljiva,  uključujući Šiitake, Maitake, Kordiceps, Koriolus i Reiši. Ekstrakcija toplom vodom je bila korišćena za sve dobro poznate proizvode kao što su lentinan and LEM iz Šiitake, D-frakcija iz Maitake i MaitakeGold 404 od Maitake i PSP iz gljive Coriolus versicolor [31].

 

Vodeni ekstrakt se sastoji od polisaharida uključujući kisele heteroglikane, β-d-glukane i glukuronoksilomanane. Polisaharidi obavlja brojne funkcije u različitim tipovima ćelija, kao što su neuritogeneza, regeneracija perifernih nerava i reinervacija mišića praćena išijasnom nervnom lezijom [32]. Štaviše, sa toksikološke tačke gledišta, voda je bezbednija nego organski rastvarači kao što su aceton, hloroform i metanol.

 

Sadržaj šećera i polisaharida kod H. erinaceus uzgajane u Maleziji su kvantifikovali Choong et al. [33]. Analiza sirovog toplovodnog ekstrakta pomoću tečne hromatografije visokih performansi (HPLC) je pokazala da

je glavna komponenta arabinoza, a da su minorne komponente glukoza, ramnoza, deoksiriboza i galaktoza. Prisustvo slobodne arabinoze u sirovom toplovodnom ekstraktu nije ranije prijavljeno. Njihov nalaz je pokazao

da plodonosna tela lokalno uzgajane H. erinaceus sadrže komponente polisaharida i to uglavnom arabinozu, a ne glukozu kao što je navedeno u nekim studijama iz Kine [34].

 

Doza od 10 mL ili 20 mL/kg telesne mase na dan je bazirana na ponovljenim istraživanjima ili istorijskoj praksi. U studiji sprovedenoj u Koreji, jednodozne i ponovljeno-dozne studije toksičnosti erinacola, vodenog ekstrakta H. erinaceus kultivisanog sa Artemisia iwayomogi su bile testirane u skladu sa ,,smernicama za testove toksičnosti lekova i srodnih materijala” od strane korejske Uprave za hranu i lekove, korišćenjem Sprague-Dawley pacova [35]. Erinacol do ograničene doze od 5000 mg ekstrakt/kg nije indukovao smrt, kliničke znake i nalaze autopsije, niti je uticao na povećanje telesne mase i mase organa. Prinos od 10 g svežih plodonosnih tela posle ključanja sa 10 mL destilovane vode je bio oko 10 mL vodenog ekstrakta. Deset grama svežih plodonosnih tela je ekvivalentno 1 g suvog praha. Stoga 10 ili 20 mL/kg telesne mase dnevno je uporedivo sa 1000 ili 2000 mg suvog praha po kg telesne mase dnevno. U ovoj studiji, doze vodenog ekstrakta nisu pokazale nikakve znakove neposredne opasnosti i nisu pokazale nikakvu toksičnost

kod pacova.

 

Što se tiče njegovog pretpostavljenog mehanizma delovanja, poboljšana regeneracija je zapažena tek posle tretmana vodenim ekstraktom, što može biti povezano ili sa direktnim neurotrofnim aktivnostima nalik faktoru 

ili sa unapređenjem efekata nervno izvedenog neurotrofnog faktora. Za neurotrofne faktore ili faktore unapređenja regeneracije je navedeno da igraju važnu ulogu u ishodu procesa degeneracije i regeneracije u perifernom nervnom sistemu, kako bi se kod oba osigurala pravilna inervacija ciljnih tkiva i poboljšanje remijelinacije [36]. To takođe može uticati na prionljivost trombocita i makrofaga i oslobađanje citokina poput faktora nekroze tumora (TNF), što dovodi do smanjenja propustljivosti i edema tkiva kao i do bolje kapilarne perfuzije.

 

Uzimajući prirodne proizvode u obzir, efekat oporavka primenom vodenog ekstrakta tradicionalne kineske lekovite biljke, Achyranthes bidentata, ili ,,cvetni koren” na regeneraciju prekinutog zajedničkog peronealnog nerva zeca su proučavali Ding et al. [37] i prekinutog išijatičnog nerva miša su proučavali Yuan et al. [22] koristeći kombinaciju elektrofiziološke procene i histološkog ispitivanja. Ekstrakt korena može da ubrza regeneraciju perifernih nerava u zavisnosti od doze. Za Lumbricus i Radix Hedysari vodene ekstrakte se pokazalo da proizvode pozitivan efekat na oporavak motoričke funkcije i oporavak provodljivosti praćenjem povrede stezanja išijatičkog nerva, povećanjem ukupnog broja regenerisanih mijelinizovanih nervnih vlakana kod odraslih pacova [38, 39]. Lumbricus je hladan i pomalo slan tradicionalni kineski lek koji potiče iz abdomena kišne gliste, dok je Radix Hedysari suv koren Hedysarum polybotrys Hand-Mazz. Jiang et al. su takođe [40] pokazali da su hitoligosaharidi, proizvodi biodegradacije hitosana, unapredili regeneraciju perifernih nerava sa željenim funkcionalnim oporavkom kod modela povrede išijadičnog nerva pacova.

 

Na osnovu ovog istraživanja, pokazali smo da je vodeni ekstrakt svežih plodonosnih tela H. erinaceus, primenjen u netoksičnoj dozi od 10 ili 20 mL/kg telesne mase dnevno, povećao brzinu oporavka nakon povrede

perifernih nerava. Međutim, tretman sa različitim dozama vodenog ekstrakta nije ostvario statistički značajnu razliku u oporavku kao što je testirano u eksperimentu ponašanja i histološkim ispitivanjima. Stoga,

niska doza od 10 mL/kg telesne mase na dan bila bi dovoljna da omogući funkcionalni oporavak nakon povrede perifernih nerava. Pacijenti koji primaju H. erinaceus mogu da iskuse ekspeditivnije poboljšanje kvaliteta života i potpuniji funkcionalni oporavak posle povrede. Štaviše, uzimajući mekobalamin za lečenje povrede nerva dovodi do pojave sporednih efekata kao što su gastrointestinalni i dermatološki problemi [41]. Budući modeli istraživanja će se fokusirati na direktan efekat i mehanizam delovanja H. erinaceus na regeneraciju perifernih nerava i oplemenjene strategije unapređenja regeneracije.

Nema proizvoda u ovoj kategoriji.

Budizdrav © 2021. UKION SHOPS