Poboljšanje efekata gljive Yamabushitake (Hericium erinaceus) na blago kognitivno pogoršanje

Poboljšanje efekata gljive Yamabushitake (Hericium erinaceus) na blago kognitivno pogoršanje

PHYTOTHERAPY RESEARCH

Phytother. Res. 23, 367–372 (2009)

Published online 10 October 2008 in Wiley InterScience

(www.interscience.wiley.com) DOI: 10.1002/ptr.2634

 

Dvostruko-slepa klinička studija, sa paralelnim grupama i sa placebo kontrolom, sprovedena je kod japanskih muškaraca i žena starosti od 50 do 80 godina, sa dijagnozom blagog kognitivnog pogoršanja kako bi se ispitala efikasnost oralne primene jestive gljive Yamabushitake (Hericium erinaceus), za poboljšanje kognitivnog pogoršanja, korišćenjem skale kognitivne funkcije na osnovu revidirane skale demencije Hasegava (HDS-R). Posle 2 nedelje preliminarnog ispitivanja, 30 pacijenata je raspoređeno u dve grupe po 15, od kojih je jednoj dat Yamabushitake i drugoj placebo. Pacijenti u grupi Yamabushitake su uzeli 4 tablete od 250 mg koje sadrže 96% suvog praha Yamabushitake, 3 puta dnevno tokom 16 nedelja. Nakon prestanka uzimanja, pacijenti su posmatrani u naredne 4 nedelje. U toku 8, 12, i 16 nedelje sprovođenja studije, grupa Yamabushitake je pokazala značajno povećane rezultate u vezi obima kognitivne funkcije u poređenju sa grupom placebo. Rezultati grupe Yamabushitake su se povećavali sa trajanjem uzimanja ali 4. nedelje posle prestanka uzimanja tokom 16 nedelja, rezultati su bili značajno smanjeni. Laboratorijski testovi nisu pokazali nikakav negativan efekat Yamabushitake. Rezultati dobijeni u ovoj studiji ukazuju da je Yamabushitake efikasna u poboljšanju blagih kognitivnih pogoršanja.

Uvod

Senilna demencija je ozbiljan društveni problem. Konkretno, Alchajmerova bolest ostaje bez efikasnih terapeutskih mera. Alchajmer pacijenti imaju značajne abnormalnosti kod holinergičnih neurona u bazalnom prednjem mozgu (Collerton, 1986). Pored neurotrofičnih faktora koji doprinose diferencijaciji i preživljavanju neurona, faktor nervnog rasta (NGF) naročito deluje na holinergične neurone u centralnom nervnom sistemu i stoga se očekuje da se primenjuje za lečenje Alchajmerove bolesti (Takei et al., 1989). Međutim, protein NGF nije u stanju da pređe krvno-moždanu barijeru i njegova primena na lekove je teška. Alternativno, istraživanje je sprovedeno na jedinjenjima male molekulske mase koja doprinose biosintezi NGF.

Yamabushitake (Hericium erinaceus) je pečurka koja raste i na živim i na mrtvim stablima lišćarskog drveća. Yamabushitake se koristi kao hrana u Japanu i Kini. Hericenon C-H (Kawagishi et al, 1990, 1991, 1993) i erinacin A-I (Kawagishi et al, 1994, 1996; Lee et al, 2000) su jedinjenja sposobna da proizvedu sintezu NGF u kultivisanim astrocitima, a izolovana su iz plodonosnog tela i micelijuma Yamabushitake, respektivno. Ovi rezultati su signalizirali korisnost Yamabushitake za lečenje i prevenciju demencije. Što se tiče ostalih gljiva, Sarcodon scabrosus (Obara et al., 1999) i Dictyophora indusiata (Kawagishi et al., 1997), objavljeno je da imaju komponente, skabronine i diktioforine, koji proizvode sintezu NGF.

Međutim, ove gljive je teško staviti u praktičnu primenu jer još nisu uspostavljene tehnike gajenja za njih. Nasuprot tome, Yamabushitake može da se gaji u velikim količinama tokom cele godine u objektima. Ukratko, Yamabushitake je lako dostupna, perspektivna hrana. Međutim, postoji malo izveštaja o efektima oralne primene Yamabushitake na kognitivno oštećenje, bilo kod eksperimenata sa ljudima ili sa životinjama. Prema tome, efikasnost oralnog davanja Yamabushitake je ispitivana kod pacijenata sa dijagnozom blagog kognitivnog oštećenja, koristeći skalu kognitivne funkcije na osnovu revidirane skale demencije Hasegava (HDS-R) kao pokazatelja. Iako Yamabushitake izgleda bezbedna jer je već dugo u ishrani bez izveštaja o štetnim efektima, laboratorijski testovi su izvedeni da bi se potvrdilo odsustvo negativnih efekata Yamabushitake.

Metodologija

Pacijenti. Pacijenti su bili japanski muškarci i žene od 50 do 80 godina starosti, sa dijagnozom blagog kognitivnog oštećenja, koji su imali bodovanja od 22 do 25 od 30 poena, na skali kognitivne funkcije na osnovu revidirane skale demencije Hasegava (HDS-R) kao pokazatelja u prethodnom  ispitivanju. Oni su vodili klinički zdrav život bez ijednog drugog poremećaja koji bi se mogao smatrati problemom u ispitivanju. Ovaj eksperiment je bio sproveden uz odobrenje institucionalnog odbora za reviziju bolnica Isogo Central i Neurosurgical i uz pismenu saglasnost pacijenata, u skladu sa Deklaracijom iz Helsinkija (revidiranom 2004. godine).

Test hrana. Yamabushitake koja se koristi kao test hrana bila je uzgajana u objektima korporacije Hokuto (Nagano, Japan). Sveža plodonosna tela Yamabusitake su sušena toplim vazduhom na 60°C preko noći i potom samlevena u prah. Test hrana je bila u obliku tableta od 250 mg koje sadrže 96% Yamabushitake, pripremljene dodavanjem silicijum-dioksida i masti prahu Yamabushitake i tableta istog oblika koje sadrže kukuruzni skrob i laktozu umesto praha Yamabushitake. Sastav nutrijenata ispitivane hrane je prikazan u Tabeli 2. Pacijenti su uzimali po 4 tablete koje sadrže Yamabushitake ili tablete placebo 3 puta dnevno tokom 16 nedelja.

Rezultati

Jedan pacijent je bio isključen iz statističke analize. Dobrovoljno se povukao iz istraživanja 4 nedelje nakon njegovog početka, pravdajući se da ima problem sa stomakom, iako ne previše ozbiljan da bi se zahtevalo povlačenje. Shodno tome, 29 pacijenata, 14 u grupi Yamabushitake i 15 u grupi placebo je statistički analizirano. Nijedan od ovih pacijenata nije prekinuo unos test hrane ili iskusio promene u fizičkom stanju ili životnom stilu koji bi mogli da rade protiv istraživanja.

Dvosmerno ponovljenim merenjima ANOVA je pokazala značajne razlike između grupa (p<0,001) i između perioda razlika (p<0,001) u rezultatima na skali kognitivne funkcije, a takođe i kod interakcije grupa-po-periodu (p<0.001). U nedeljama 8, 12 i 16 unosa test hrane i 4 nedelje praćenja, grupa Yamabushitake je pokazala značajno povećane rezultate u poređenju sa placebo grupom. Rezultati Yamabushitake grupe su porasli tokom trajanja unosa, ali tokom 4 nedelje posle prekida od 16 nedelje uzimanja, rezultati su značajno smanjeni. Placebo grupa je pokazala značajno povećane rezultate u 16. nedelji. Poređenje rezultata obe grupe u 16. nedelji sa istim na početku unosa, otkrilo je da je 11 slučajeva ,,posebno poboljšano” sa povećanjem od 3 i više poena, 10 (71.4%) u grupi Yamabushitake i 1 (6.7%) u grupi placebo, a 4 slučaja je ocenjeno ,,poboljšanim” sa povećanjem od 2 poena, 3 (21.4%) u grupi Yamabushitake i 1 (6.7%) u grupi placebo. Jedan slučaj (7.1%) u grupi Yamabushitake i 13 slučajeva (86.7%) u grupi placebo je ocenjeno ,,nepromenjenim” sa rezultatom 1, 0 ili -1. Nijedna od grupa nije imala slučaj ocenjen kao pogoršavanje smanjenjem od 2 ili više poena.

U međuvremenu, u laboratorijskim testovima, grupa placebo je pokazala značajne unutar grupne varijacije gornjeg krvnog pritiska, AST (GOT), LDH, HDL holesterola i Cl, a grupa Yamabushitake je pokazala značajne unutargrupne razlike u kreatininu (CRE), Na i K ali sve ove varijacije su bile u granicama normale. Isto tako, ove dve grupe su pokazale značajne razlike između grupa u ukupnom holesterolu na početku istraživanja i mokraćne kiseline u 16. Nedelji, a u kreatininu na početku i u 16. nedelji, ali sve u granicama normale. Dok je 7 pacijenata grupe Yamabushitake i 6 pacijenata u grupi placebo prijavilo loše fizičko stanje, svi ovi slučajevi su bile blage stomačne tegobe i dijareja, ne zahtevajući lečenje.

Diskusija

Na skali kognitivne funkcije, grupa Yamabushitake je povećala rezultat u zavisnosti od perioda unosa Yamabushitake, pokazujući značajne razlike u poređenju sa grupom placebo u nedeljama 8, 12, i 16 istraživanja. Ali rezultat grupe Yamabushitake je značajno smanjen posle 4 nedelje praćenja posmatranja u poređenju sa rezultatom u 16. nedelji. Prema tome, Yamabushitake je efikasna u poboljšanju blagih kognitivnih oštećenja reverzibilno, a njen kontinuirani unos je neophodan za održavanje efekta. Rezultati placebo grupe su takođe pokazali značajno povećanje u nedeljama 8 i 16 u poređenju sa početkom istraživanja. Mogući uzroci takvog porasta u grupi placebo bi mogli biti placebo efekat ili navikavanje pacijenata na skalu kognitivne funkcije.

Postoje izveštaji o hericenonima C-H, sposobnim da proizvedu sinteze NGF, izolovanim iz plodonosnog tela Yamabushitake (Kawagishi et al., 1991, 1993). Međutim, mnogi od ovih izveštaja potiču iz studija koje su upotrebljavale veštačke astrocite od glodara i još uvek se ne zna da li hericenoni pokazuju analogni efekat na ljudske ćelije ili da li su u stanju da prođu kroz barijeru mozak-krv u mozak da proizvedu sintezu NGF in vivo. Poboljšanje kognitivnih oštećenja posmatrano u našem istraživanju može se pripisati efektima hericenona, ali su potrebna dalja istraživanja da se utvrde aktivni sastojci i mehanizam delovanja. Laboratorijski testovi su pokazali statistički značajne varijacije unutar grupe ili razlike između grupa, ali su to male varijacije u okviru standardnog programa vrednosti ili neravnoteže koja je slučajno generisana slučajnim grupisanjem, što ukazuje da razlike nemaju klinički smisao. Iako je 7 pacijenata grupe Yamabushitake i 6 pacijenata placebo grupe prijavilo problem sa stomakom ili dijareju, svi ovi slučajevi su blagi i ne zahtevaju lečenje, i nije bilo razlike u učestalosti između grupa. Ovi rezultati ukazuju da je unos Yamabushitake efikasan za poboljšanje blagih kognitivnih oštećenja bez ozbiljnih neželjenih efekata.

Trenutno su acetilholinesteraze inhibitori kao što je donepezil hidrohlorid, favorizovani kao terapeutski agensi za Alchajmerovu bolest (Rogers et al., 1998). Oni mogu da ublaže simptome i odlože napredovanje Alchajmerove bolesti. Međutim, potpuna prevencija ili lečenje Alchajmerove bolesti još nije postignuto bilo kojom metodom. Prema raspoloživim izveštajima, etiologija Alchajmerove bolesti obuhvata mnoge faktore: genetičke kao što su mutacije kod amiloidnog prekursora proteina, gena presenilina-1 i presenilin-2 i faktore životne sredine kao što su: depresija, traumatske povrede mozga, kardiovaskularne bolesti, pušenje i ishrana koja uključuje unos kalorija, vitamina, masti i alkohola (Luchsinger i Mayeuk, 2004; Mattson 2003). Iako je način da kompletira prevenciju Alchajmerove bolesti takođe nepoznat, podaci dobijeni u ovoj studiji ukazuju da trajni unos namirnica koje doprinose sintezi NGF, može biti jedan od efikasnih načina za sprečavanje ili ublažavanje Alchajmerove bolesti. Yamabushitake je retka hrana koja sadrži komponente koje doprinose sintezi NGF. Osim toga, između različitih namirnica, poznato je da pečurke imaju malo kalorija i da su bogate vlaknima, a bezbedne su za pacijente sa dijabetesom, hiperlipidemijom i aterosklerozom, uglavnom za starije ljude.

Shodno tome, Yamabushitake se može smatrati korisnom hranom za prevenciju demencije bez ikakvih neželjenih efekata. Ovaj efekat se može pripisati promovisanju NGF pomoću hericenona, ali su potrebna dalja istraživanja da se razjasni mehanizam.

Nema proizvoda u ovoj kategoriji.

Budizdrav © 2021. UKION SHOPS