Nedavna otkrića kod gljiva kao anti-kancer terapeutika: Pregled za Maitake

Nedavna otkrića kod gljiva kao anti-kancer terapeutika: Pregled za Maitake

Seema Patel • Arun Goyal

3 Biotech (2012) 2:1–15

DOI 10.1007/s13205-011-0036-2

 

Grifola frondosa

Grifola frondosa, poznatija kao gljiva koja pleše ili Maitake, smatra se da prenosi vitalnost zdravlju. Prečišćen b-glukan od G. frondose pojačava efikasnost anti-kancer agensa cisplatina, proveravajući smanjenje broja imuno-kompetentnih ćelija, viz. makrofaga, dendritskih ćelija i ćelija prirodnih ubica kod cisplatina tretiranih miševa (Masuda et al. 2009). Hemijski sulfatirani polisaharid (S-GAP-P) izveden iz vodonerastvornog polisaharida micelijuma G. frondosa je ispitivan zbog svojih anti-kancer efekata individualno ili u kombinaciji sa 5-fluorouracilom (5-FU) na ćelija karcinoma želuca (SGC- 901) kod čoveka. Rezultati su pokazali da je S-GAP-P inhibirao rast ćelija SGC-7901 na dozno zavisan način i indukovao ćelijsku apoptozu. Kombinacija S-GAP-P (10-50 lg/mL) sa 1 lg/mL 5-FU je rezultirala značajnom inhibicijom rasta ćelija SGC-7901. Rezultati potvrđuju da S-GAP-P ima očiglednu anti-kancer aktivnost putem indukcije apoptoze i mogao bi značajno da ubrza anti-kancer aktivnost 5-FU (Shi et al. 2007). Cui et al. (2007) su istraživali biološku funkciju novog polisaharid-peptida GFPPS1b izolovanog iz uzgajanog micelijuma G. frondosa GF9801. GFPS1b poseduje anti-tumorsku aktivnost koja značajno inhibira proliferaciju ćelija adenokarcinoma ljudskog želuca (RC-7901) dok je nešto uticao i na rast ćelijske linije normalne ljudske jetre (l-02). Kada se leče sa GFPS1b, ćelije RC-7901, podležu apoptozi što se vidi iz gubitka biopsije i pojave apoptoznih tela na površini ćelije, smanjenja zapremine i kondenzacije hromatina. Rezultati analize citometrijskog protoka i annexin testa V-PI, pokazali su da je ćelijski ciklus SGC-7901 zaustavljen u G2/M fazi. Apoptotska mašinerija je bila povezana sa padom mitohondrijalnog trans-membranskog potencijala, uzlaznom regulacijom Bax-a, silaznom regulacijom Bcl-2 i aktiviranjem kaspaze-3.

Nema proizvoda u ovoj kategoriji.

Budizdrav © 2021. UKION SHOPS