Komparativne razlike u sadržaju ß-1,3-1,6 glukana kod gljive Reiši - biomasa vs ekstrakt

Komparativne razlike u sadržaju ß-1,3-1,6 glukana kod gljive Reiši - biomasa vs ekstrakt

Professor Amin Karmali - Centro de Investigação de Engenharia Quimica e Biotechnologia-Lisbon Polytechnic Institute - Portugal.

 

Clinical Journal of Mycology, Nov 2013, Vol. IV

 

Uvod

Hiljadama godina u japanskoj i drugim azijskim kulturama poznato je da neke gljive pokazuju lekovita svojstva. Gljiva Reiši, takođe poznata kao Ganoderma lucidum, je dobro poznata (u tradicionalnoj kineskoj medicini) za prevenciju i lečenje nekoliko bolesnih stanja kao što su karcinom, alergija i astma.

 

Na Zapadu, Reiši se prodaje u ekstahovanom obliku (ekstrahovan posebno za sadržaj b-glukana) ili u obliku biomase (micelijuma i primordije - mladog plodonosnog tela). Oblik biomase sadrži nekoliko supstanci od kliničkog interesa, kao što su: enzimi, sekundarni metaboliti i b-glukani. Specifična kvantifikacija b-glukana u glljivama (ekstrahovani oblik ili oblik biomase) sa anti-tumorskom aktivnošću je od velikog kliničkog značaja (1). Kod različitih vrsta gljiva postoji nekoliko tipova b-glukana, kao što su: b-1,3 glukani i b-1,3-1,6 glukani (2). Što se tiče unapređenja anti-tumorskog imunološkog odgovora i modulirajućih aktivnosti, ove tri aktivnosti su pripisane b-1,3-1,6 glukanima koji pokazuju trostruku spiralu kao svoju tercijarnu strukturu (3).

 

Metode

Dva uzorka (1 g) od Reiši MRL i Reiši Myco su bili upoređivani radi detekcije i kvantifikacije enzime, b-glukana i sekundarnih metabolita. Ova dva uzorka se razlikuju jer je prvi biomasa koja sadrži miceliju i primordiju, a drugi je koncentrisani ekstrakt (20 puta) iz plodnosnih tela.

 

Sadržaj b-1,3-1,6 glukana je bio određen kolorimetrijskom metodom nedavno uspostavljenom u Nemačkoj (2). Sadržaji enzima i sekundarnih metabolita su određeni uobičajeno korišćenim metodama.

 

U cilju procene uticaja digestivnih enzima na sastojke svakog uzorka, oba uzorka su upoređena in vitro: a) u odsustvu proteolitičkih enzima, b) u prisustvu pepsina i c) u prisustvu tripsina.

 

Diskusija

Dobijeni podaci pokazuju da, u odsustvu proteolitičkih enzima, oba oblika Reiši sadrže značajne nivoe b-1,3-1,6 glukana sa anti-tumorskom aktivnošću s tim da Reiši Myco pokazuje veće vrednosti (toplovodna frakcija i frakcija sa NaOH). Međutim, u prisustvu pepsina i tripsina, Reiši MRL (oblik biomasa) je pokazivao veće vrednosti b-1,3-1,6 glukana od Reiši Myco (oblik ekstrakta) (Videti Tabelu I).

 

Kada se uporede enzimske vrednosti, u odsustvu i u prisustvu proteolitičkih enzima, između dva oblika Reiši, (videti tabelu II), došlo je do odsustva značajne enzimske aktivnosti povećanja imuniteta, kao što su aktivnosti peroksidaze, glukoamilaze i proteaze kod Reiši Myco (oblik ekstrakta) u odnosu na Reiši-MRL (oblik biomase). Reiši-MRL (oblik biomase) je pokazala veći ukupni nivo enzimske aktivnosti u odnosu na Reiši Myco (oblik ekstrakta).

 

Poznato je već više od jednog veka da se neki enzimi mogu koristiti u prevenciji i čak i u lečenju nekoliko kliničkih stanja. Ovi enzimi su podeljeni na osnovu sledećih aktivnosti:

 

- Enzimi koji sprečavaju oksidativni stres: superoksid dismutaza

- Enzimi koji sprečavaju rast ćelija: proteaza glukoamilaza

- Enzimi koji promovišu detoksifikaciju: citohrom P-450, peroksidaza, glukoza 2 oksidaza

 

Reiši Myco pokazuje niske nivoe sekundarnih metabolita u poređenju sa Reiši-MRL.

 

Zaključci

Razlike u sadržaju glukana b-1,3-1,6 između oba uzorka mogu biti usled razlika u biološkom materijalu u ovim uzorcima jer jedan sadrži miceliju  i primordiju, a drugi se sastoji od koncentrisanog (20 puta) ekstrakta

plodnonosnih tela. U stvari, imunonutrijenti kod micelije i primordije (mlada plodnonosna tela) kod MRL proizvoda su otpornije na proteolitičke enzime (tj. simulaciju digestivnog trakta) jer je u obliku biomase, a ne u

obliku ekstrakta ćelija. Zbog toga je koncentrisani ekstrakt plodonosnih tela više izložen i dostupan delovanju proteolitičkih enzima (tj. simulaciji digestivnog trakta) jer ne postoje fizičko-hemijske barijere koje sprečavaju takvo izlaganje.

 

Pored značaja sadržaja glukana β-1,3-1,6 treba proceniti prednosti enzimske suplementacije koju pruža oblik biomase u ishrani pečurkama.

 

Tabela I.  Poređenje uticaja proteolitičkih enzima na aktivnosti glukana beta 1,3-1,6 između Reiši-MRL (biomasa) i Reiši-Myco (ekstrakt) (1 gram proizvoda u obliku praha)

 

I PROTEINI, ENZIMI, POLISAHARIDI I SEKUNDARNI METABOLITI (po gramu proizvoda)

      U odsustvu proteolitičkih enzima     Reiši A MRL             Reiši b Myco

2.1 Frakcija rastvorljiva u vodi                 24,0 μg                         117,0 μg

2.2 Toplovodna frakcija                           29,0 μg                          750,0 μg

2.3 NaOH frakcija                                  976,0 μg                       2193,0 μg

2.4 KOH frakcija                                  2213,0 μg                          246,0 μg

2.5 HCL frakcija                                     642,0 μg                          378,0 μg

 

II U PRISUSTVU PEPSINA (po gramu proizvoda)

                                                             Reiši A MRL                  Reiši b Myco

2.1 Frakcija rastvorljiva u vodi                  21,0 μg                           11,5 μg

2.2 Toplovodna frakcija                             22,0 μg                             5,0 μg

2.3 NaOH frakcija                                   956,0 μg                           21,9 μg

2.4 KOH frakcija                                    2103,0 μg                           26,0 μg

2.5 HCL frakcija                                       632,0 μg                           33,0 μg

 

III U PRISUSTVU TRIPSINA (po gramu proizvoda)

                                                            Reiši A MRL                   Reiši b Myco

2.1 Frakcija rastvorljiva u vodi                   21,0 μg                          11,2 μg

2.2 Toplovodna frakcija                              25,0 μg                           7,1 μg

2.3 NaOH frakcija                                    962,0 μg                        21,93 μg

2.4 KOH frakcija                                     2113,0 μg                         24,7 μg

2.5 HCL frakcija                                        630,0 μg                         32,0 μg

 

 

Tabela 2.  Poređenje uticaja proteolitičkih enzima na aktivnost beta 1,3-1,6 glukana, enzima i sekundarnih metabolita između Reiši-MRL (biomasa) i Reiši-Myco (ekstrakt) po 1 gramu praha.

 

     Emzimi, polisaharidi i sekundarni metaboliti po 1 gram proizvoda   U odsustvu proteolitičkih enzima     U prisustvu pepsina                      U prisustvu tripsina

                                                                                                                          Reiši A MRL          Reiši B Myco         Reiši A MRL .   Reiši B Myco             Reiši A MRL        Reiši B Myco

1    Sadržaj proteina (mg)                                                                                  44,8                           40,5                          35,9                   30,5                              37,1                        33,2

2 B 1,3-1,6 glukani sa antitumorskom aktivnošću

2.1 Frakcija rastvorljiva u vodi (mg)                                                                   24,0                    117,0                   21,0                 11,5                       21,0                  11,2

2.2 Toplovodna frakcija (mg)                                                                             29,0                       750,0                         22,0                       5,0                               25,0                         7,1

2.3 NaOH frakcija (mg)                                                                                     976,0                      2193,0                   956,0                 21,9                          962,0                   21,93

2.4 KOH frakcija (mg)                                                                                      2213,0                 246,0                     2103,0             26,0                          2113,0               24,7

2.5 HCL frakcija (mg)                                                                                        642,0                      378,0                        632,0                 33,0                              630,0                   32,0

3 Aktivnost peroksidaze (mU)                                                                      20,9                         0,0                     18,3                  0,0                        18,7                   0,0

4 Aktivnost glukoamilaze/beta-glukanaze                                                        5,3 U                       0,0 U                     4,8 U                  0,0 mU                     4,9 U                    0,0 mU

5 Aktivnost proteaze (mU)                                                                               9,1 mU                    1,1 mU                   8,4 mU              1,0 mU                      8,5 mU                0,8 mU

6 Aktivnost glukoze 2-oksidaze (mU)                                                             14,3                       10,1                   12,1                  7,2                         13,2                   8,5

7 Aktivnost super oksida dismutaze (mU)                                                   98,4                         99,8                      82,3                       71,7                               87,5                       75,9

8 Citohrom ,,P450’’ (nmol)                                                                               1,4                        1,5                      1,3                    1,1                        1,2                     1,0

9 Citohrom P450 reduktaza (mU)                                                                    15,5                      12,5                   12,6                     8,7                        13,3                    6,2

10 Sekundarni metaboliti (inhibitori trombina) (%)                                       4,9                           1,1                           4,6                      1,0                               4,7                           1,0

Nema proizvoda u ovoj kategoriji.

Budizdrav © 2021. UKION SHOPS