Hericium erinaceus: jestiva gljiva sa lekovitim vrednostima

Hericium erinaceus: jestiva gljiva sa lekovitim vrednostima

doi 10.1515/jcim-2013-0001 J Complement Integr Med. 2013; 10(1): 1–6

Apstrakt

Gljive se smatraju nutritivno funkcionalnim vrstama hrane i izvorom fiziološki korisnih lekova. Hericium erinaceus, takođe poznata kao Lavlja griva ili Jež pečurka je jestiva gljiva, koja ima dugu istoriju upotrebe u tradicionalnoj kineskoj medicini. Ova gljiva je bogata nekim fiziološki važnim komponentama, posebno β-glukan polisaharidima, koji su odgovorni za anti-kancer, imuno-modulatorne, hipolipidemijske, anti-oksidantne i neurozaštitne aktivnosti ove gljive. Za H. erinaceus je takođe objavljeno da ima anti-mikrobna, anti-hipertenzivna, anti-dijabetička svojstva, kao i svojstva zarastanja rana, između drugih terapeutskih potencijala. Ovaj pregledni članak je dao prikaz nedavnih dostignuća u istraživanju i studiji o H. erinaceus i diskusiju o potencijalnim zdravstveno korisnim aktivnostima ove gljive, sa priznavanjem bioaktivnih jedinjenja odgovornih za ova lekovita svojstva.

1. Uvod

U današnje vreme postoji renesansa interesa za prirodne preparate u mnogim delovima sveta. Veliki broj istraživača veruje da prirodni proizvodi ili tradicionalni lekovi (ili alternativni lekovi) predstavljaju perspektivni izvor novih terapeutskih sredstava. Prirodni proizvodi su hemijska jedinjenja ili supstance koje proizvode živi organizmi, pronađeni u prirodi, koji obično imaju farmakološke ili biološke aktivnosti. Prirodni proizvodi se masovno koriste u farmaceutskom otkrivanju lekova i dizajnu lekova. Mnoga od prirodnih jedinjenja su važna u lečenju stanja opasnih po život. Preventivni i terapijski efekti obilnih prirodnih proizvoda protiv bolesti opasnih po život, su dobro dokumentovani [1]. Za lekove iz prirodnih izvora se obično smatra da imaju manje sporednih neželjenih efekata. Od davnina, gljive su bile prepoznate kao nutritivno funkcionalna hrana i izvor fiziološki korisnih lekova. Gljive su manifestacija zajedničke izreke: ,,Lekovi i namirnice imaju zajedničko poreklo.” Za nekoliko vrsta gljiva iz roda Pleurotus, Ganoderma, Cordyceps, Lentinus, Hericium i Grifola je masovno objavljeno da imaju antikancer, anti-dijabetske, anti-hipertenzijske, anti-mikrobne, kardio-zaštitne, hepato-zaštitne i druge zdravstveno korisne uloge [2-8].

Hericium erinaceus je jestiva gljiva sa lekovitim vrednostima, koja je takođe poznata kao Lavlja griva ili Jež pečurka. Ova gljiva pripada klasi Agaricomycetes i redu Basidiomyceta. U kineskom i japanskom jeziku, ova gljiva se zove ,,hóu tóu gū” i „Yamabushitake,“ respektivno [9]. Ova gljiva je uglavnom pronađena u zemljama istočne Azije i ima dugu istoriju upotrebe u tradicionalnoj kineskoj medicini [10]. Brojne studije su objavile potencijalne lekovite vrednosti ili aktivnosti ove gljiva korisne po zdravlje, kao anti-kancer, anti-hipertenzivno, hipolipidemijsko, zaštitne aktivnosti protiv neuronskih bolesti, itd. Međutim, većina informacija o ovoj gljivi je razbacanа. Mi smo istraživali naučne baze podataka kao što su Pubmed, SCOPUS i Google Scholar i u ovom pregledu, ukratko smo sumirali nedavna dostignuća u informacijama o zdravstveno korisnim svojstvima H. erinaceus, koje mogu doprineti daljim istraživanjima o medicinskim ili terapeutskim ulogama ove gljive. Takođe su ovde diskutovana i bioaktivna hemijska jedinjenja u sastavu ove gljive.

2. Lekovite vrednosti H. erinaceus

Nekoliko naučnih studija je dokumentovalo medicinske ili zdravstveno blagotvorne efekte plodonosnih tela i micelijuma gljive H. erinaceus i njihovih hemijskih ekstrakata.

2.1 Anti-kancerozne i imuno-modulatorne aktivnosti

Tokom protekle 2-3 decenije nekoliko studija je pokazalo da H. erinaceus poseduje anti-kancero aktivnosti. Imuno-modulacija je jedan od glavnih mehanizama anti-kancer aktivnosti gljive H. erinaceus. Wang et al. [11] su proučavali anti-tumorske i imuno-modulatorne aktivnosti polisaharida ekstrahovanih iz kulture rastvora H. erinaceus i H. laciniatum kod miševa sa utisnutim kontrolnim regijama. Njihovi rezultati su otkrili da su oba polisaharida imala značajne anti-artificijalne efekte na plućni metastazirani tumor.

Pored toga, polisaharid iz H. erinaceus je bio efikasniji nego polisaharid iz pečurke H. laciniatum. Takođe su objavili da su polisaharidi poboljšali povećanje T-ćelija i makrofaga. Broj CD4+ ćelija i makrofaga bio je značajno veći u test grupi nego u kontrolnoj grupi. Liu et al. [12] su objavili da polisaharidi H. erinaceus i Lentinus edodes poseduju efekte koji regulišu anti-tumorsku aktivnost i imunitet kod miševa opterećenih sarkomom 180 (S-180). U svojoj studiji, Lee et al. [13], sirovi vodorastvorni polisaharid H. erinaceus je uzlazno regulisao neke funkcionalne događaje imunomodulacije posredovane aktiviranim makrofagama, kao što je proizvodnja azotnog oksida (NO) i ekspresija citokina (IL-1β i TNF-β), što može biti  odgovorno za anti-kancerozna svojstva ove gljive. Lee i Hong [14] su ukazali na potencijal ove gljive protiv hepatocelularnog karcinoma ćelijske linije HepG2. Oni su pokazali da sirovi vodorastvorni polisaharid iz ove gljive deluje kao pojačivač da senzitizira apoptotičke signalizacije posredovane od doksorubicina (Dox), i ova senzibilizacija može biti postignuta smanjenjem c-FLIP ekspresije putem aktivacije c-Jun N-terminalne kinaze (JNK) i poboljšanjem intracelularne Dox akumulacije putem inhibicije aktivnosti nuklearnog faktora (NF)-kB u HepG2 ćelijama.

U svojoj studiji, Kim et al. [15], su unutar-peritonijalnim ubrizgavanjem ekstrakta tople vode i zagrevanjem u mikrotalasnoj rerni (sa 50% etanol/ voda) ekstrakta H. erinaceus tokom 2 nedelje smanjili mase tumora za 38 i 41%, respektivno, kod Balb/c miševa intra-kutanozno presađeno na leđima sa ćelijama CT-26 raka debelog creva. Ovi ekstrakti su povećali citolitičku aktivnost slezine ćelija prirodnih ubica, obnovljena je proizvodnju NO i fagocitoza u peritonealnim makrofagama do 95-98% normalnih nivoa i povećano oslobađanje pro-inflamatornih citokina TNF-α, interleukin-1β i interleukin-6 iz makrofaga. Ekstrakti su takođe smanjili manifestaciju ciklo-oksigenaze 2 i 5-lipoksigenaze što je silazno regulisalo manifestaciju VEGF, rezultirajući inhibicijom neo-angiogeneze unutar tumora. Potencijal ovih ekstrakata protiv humanih monocita ćelija leukemije U937 su takođe testirali Kim et al. [16]. Vodeni i vodeno/etanolski ekstrakt H. erinaceus je pokazao suzbijanje proliferacije ćelija i indukovane mitohondrijski posredovane aktivacije kaspaze-3 i kaspaze-9 kod ćelija U937. Međutim, etanolski ekstrakt H. erinaceus ne pokazuje značajan efekat na ćelijsku proliferaciju, kao ni kod ćelijskog ciklusa i apoptoze kod CH72 ćelija mišjeg karcinoma kože [17]. Takođe, u drugom eksperimentu, Choi et al. [18] nisu otkrili značajan efekat metanolskog ekstrakta iz H. erinaceus na proliferaciju vaskularnih glatkih mišića. Aktivnost imuno-modulacije H. erinaceus je ispitivana na makrofagama ćelijske linije RAV 264.7 od strane Kim et al. [19]. Oni su testirali etanolski ekstrakt H. erinaceus na RAW 264.7 i ukazali da hloroformska frakcija etanolskog ekstrakta H. erinaceus može obezbediti anti-inflamatorni efekat ublažavanjem generisanja viška NO, prostaglandina E2 i reaktivnih vrsta kiseonika i suzbijanjem manifestacije pro-inflamatornih gena putem inhibicije NF-kB P65 podjedinice, fosforilacije I-kB, ekstracelularno signalno regulisane kinaze i JNK na dozno-zavisan način [19].

2.2 Zaštitne aktivnosti kod kardio-vaskularnih komplikacija

H. erinaceus poseduje značajna korisna svojstva protiv kardiovaskularnih komplikacija. Gljive imaju dugu istoriju primene kao nutritivna sredstva  protiv disregulacije metabolizma lipida u vezi sa kardiovaskularnim bolestima. Hipolipidemijski efekat egzo-biopolimera proizvedenog iz potopljene kulture micelijuma H. erinaceus su ispitivali Yang et al. [9] kod dijetetski indukovanih hiperlipidemijskih pacova. Ustanovili su da se hipolipidemijski efekti srazmerno povećavaju sa povećanjem koncentracije egzo-biopolimera pri oralnoj primeni. Egzo-biopolimer, u dozi od 200 mg/kg telesne mase, je smanjio ukupan holesterol u plazmi za 32.9%, LDL holesterola za 45.4%, trigliceride za 34.3%, fosfolipide za 18.9%, aterogeni indeks za 58.7% i hepatičku aktivnost HMG-CoA reduktaze za 20.2%, a povećani nivo HDL holesterola u plazmi za 31.1% u poređenju sa kontrolnom grupom. Etanolski ekstrakt H. erinaceus je poboljšao metabolizam lipida kod C57BL/6J miševa podvrgnutih ishrani bogatoj mastima i ovi efekti su bili posredovani modulacijom lipida metaboličkog manifestacije gena, barem delom preko aktivacije PPAR-α [10]. Inhibitori agregacije trombocita su preventivni ili terapeutski agensi raznih vaskularnih bolesti, uključujući infarkt miokarda i moždani udar kao i agregaciju trombocita u krvnim sudovima što dovodi do tromboze. Mori et al. [20] su otkrili da etanolski ekstrakt H. erinaceus snažno inhibira agregaciju trombocita izazvanu kolagenom. Oni su identifikovali hericenon B kao aktivno jedinjenje protiv agregacije trombocita kod humanih trombocita i trombocita kunića.

2.3 Neuro-zaštitne aktivnosti

Neurotrofni faktori su od suštinskog značaja za održavanje i organizaciju funkcionalnosti neurona. Stoga, za supstance slične neurotrofnom faktoru ili njihove izazivače se očekuje da budu primenjeni za tretman neurodegenerativnih bolesti. Mori et al. [21] su objavili da etanolski ekstrakt H. erinaceus promoviše faktor razvoja nervi mRNK na način zavisan od koncentracije preko aktivacije putanje JNK. Mori et al. [22] su takođe sugerisali da H. erinaceus može biti koristan u prevenciji ili lečenju demencije i kognitivne disfunkcije jer su ustanovili da je davanje praška H. erinaceus kroz ishranu, sprečilo oštećenja kratkoročne prostorne memorije i memorije vizuelnog prepoznavanja indukovanih od amiloidnog ß (25-35) peptida kod mužjaka ICR miševa. Nagano et al. [23] su istraživali kliničke efekte H. erinaceus na menopauzu, depresiju, kvalitet sna i beskonačne žalbe i sugerisali da unos ove gljive može smanjiti depresiju i anksioznost kod ženskih ispitanika. U drugoj kliničkoj studiji, Mori et al. [24] su sproveli dvostruko-izolovano istraživanje sa paralelnim grupama i placebo kontrolom kod 50-80 godina starih japanskih muškaraca i žena sa blagim kognitivnim oštećenjem. Oralna primena praha H. erinaceus je pokazala značajno povećane rezultate na skali kognitivne funkcije bez negativnih efekata na laboratorijskim testovima. Wong et al. [25] su istraživali  mogućnost korišćenja vodenog ekstrakta plodonosnih tela H. erinaceus u lečenju aksonotmetičke peronealne povrede nerva kod odraslih ženki pacova Sprague–Dawley kroz dnevnu oralnu primenu, a podaci su ukazivali na to da ekstrakt može da unapredi regeneraciju oštećenog peronealnog nerva pacova u ranoj fazi oporavka.

Mijelinski omotač obavija neuronske aksone i pruža podršku, zaštitu, ishranu i izolaciju neurona, a povreda strukture mijelina dovodi do oštećenja i teške bolesti nervnog sistema. U jednoj in vitro studiji koju su sproveli Kolotushkina et al. [26], ekstrakt H. erinaceus je unapredio normalan razvoj gajenih cerebelarnih ćelija i pokazao regulatorni uticaj na proces geneze mijelina.

2.4 Antioksidantne aktivnosti

Oksidativni stres je uključen u nekoliko degenerativnih procesa, bolesti i sindroma, uključujući rak, kardiovaskularne komplikacije, neurodegenerativne bolesti i širok spektar poremećaja povezanih sa starenjem [27,28]. Za ovo su od posebnog interesa, suplementi ishrani ili prirodni lekovi koji imaju antioksidantne aktivnosti. Abdullah et al. [29] su objavili postojanje sledećih aktivnosti ekstrakta tople vode H. erinaceus: anti-oksidantni indeks, sakupljanje slobodnih radikala i inhibitorne aktivnosti peroksidacija lipida. Wong et al. [30] su utvrdili da ekstrakt micelijuma H. erinaceus ima bogat fenolni sadržaj i da ima potencijal smanjenja antioksidativnu moć gvožđa. Za ekstrakt svežih plodonosnih tela je takođe utvrđeno da ima potentnu aktivnost sakupljanja 1,1-difenil-2-pikrilhidrazil radikala. Ekstrakt plodonosnog tela, osušen u peći, bio je odličan u smanjivanju stepena izbeljivanja karotena. Oni su takođe objavili da je ukupan fenolni sadržaj i ukupna anti-oksidativna aktivnost ekstrakta, plodonosnog tela osušenog u rerni, veća u odnosu na ekstrakt plodonosnog tela osušenog zamrzavanjem ili svežeg plodonosnog tela. Ovo može biti slučaj zbog generisanja i akumulacije Maillard-ovih reaktivnih proizvoda za koje je poznato da imaju anti-oksidantna svojstva [30]. U nedavnoj studiji Han et al. [31], su pokazali značajnu antioksidativnu aktivnost polisaharida H. erinaceus protiv ishemije reperfuzijom indukovanih oksidativnih oštećenja bubrega kod eksperimentalnih životinja. U toj studiji, pred-primenom polisaharida gjiva je smanjen nivo peroksidacije lipida i povećana antioksidativna aktivnost enzima kod miševa [31]. Anti-oksidativna aktivnost endo-polisaharida iz micelijuma H. erinaceus je takođe dokumentovana [32].

2.5 Ostale terapeutske aktivnosti

Pre skoro tri decenije, Xu et al. [33] u duplo-slepom istraživanju su objavili efikasnost H. erinaceus terapije hroničnog atrofičnog gastritisa. Efekti metanolskog ekstrakta iz H. erinaceus bili su testirani na CCl4 indukovano oštećenje jetre kod pacova, od strane Choi et al. [18], koji su izvestili da ekstrakt ima snažno zaštitno dejstvo na oštećenja jetre. Abdulla et al. [34] su sugerisali da ova gljiva ima svojstvo koje doprinosi zarastanju rana. U njihovoj studiji, rane koje su tretirane vodenim ekstraktom plodonosnih tela H. erinaceus su imale pojačano ubrzano zarastanja kod eksperimentalno priloženih ranjenih mužjaka pacova Sprague-Dawley. Inhibitori angiotenzin I-konvertujućeg enzima (ACE) su korišćeni za snižavanje krvnog pritiska i smanjenje rizika od komplikacija hipertenzije. Abdullah et al. [29] su sugerisali da je toplovodni ekstrakt H. erinaceus, zajedno sa nekim drugim jestivim i lekovitim gljivama, pokazao ACE inhibitornu aktivnost in vitro. Endo-polisaharidne frakcije H. erinaceus micelijuma gajene na tofu (kineska hrane od pasulja) su pokazale snažniji hepatoprotektivni efekat in vivo [32].

Wong et al. [30] su izvestili o anti-mikrobnoj aktivnosti H. erinaceus. Otkrili su da ekstrakt svežih plodonosnih tela inhibira rast nekoliko bakterija, kao što su Bacillus cereus, B. subtilis, Enterococcus faecalis, Salmonella sp., Shigella sp. i Plesiomonas shigelloides; međutim, anti-fungalna aktivnost nije pronađena njihovom studijom. Wang et al. [35] su izvestili o hipoglikemijskoj aktivnosti H. erinaceus, koja je kandidovala ovu gljivu takođe i kao terapeutsko sredstvo protiv šećerne bolesti. Oni su koncentrovali metanolski ekstrakt H. erinaceus da bi se uklonio rastvarač dajući ostatak (nazvan HEM) i dodat ishrani pacova sa dijabetesom indukovanih streptozotocinom. U toj studiji, oni su otkrili da su pacovi hranjeni sa HEM imali značajno niže stope rasta od nivoa glukoze u krvi u odnosu na one koji nisu hranjeni sa HEM.

3. Bioaktivne komponente gljive H. erinaceus

Različiti bioaktivni polisaharidi bi trebalo da budu glavne efikasne komponente gljiva, koje su odgovorne za njihova lekovita svojstva (Tabela 1). Većina gore razmatranih lekovitih svojstava H. erinaceus su prepoznata na osnovu aktivnosti njihove polisaharidne frakcije. Kao i mnoge druge jestive ili lekovite gljive, većina terapeutskih polisaharida pronađenih u H. erinaceus, su β-glukani [13,16]. Lee et al. [13] su identifikovali imunomodulatorno i anti-tumorsko jedinjenje H. erinaceus kao polisaharid niske molekulske mase sa nalik-laminarin trostrukom heliks usaglašenošću β-1,3-račvasti-β-1,6-glukan korišćenjem infracrvene spektroskopije zasnovane na Fourijerovoj transformaciji i tehnologiji gasne hromatografije i masivne spektrometrije (GC-MS). Novi heteropolisaharid (HEP1) sa (1→6) -povezan α-D-galaktopiranozil kičmom sa granama koje su sastavljene od ramnoze i glukoze, bio je izolovan iz plodonosnih tela H. erinaceus, od strane Jia et al. [36]. Još jedan novi hetero-polisaharid HEPF3, bio je izolovan od strane Zhang et al. [37] iz plodonosnih tela H. erinaceus, a sastoji se od fukoze i galaktoze. Kompozicionom analizom i metilacionom analizom, zajedno sa 1H i 13C NMR spektroskopijom ustanovljeno je da se HEPF3 sastoji od razgranate pentasaharidne ponavljajuće jedinice.

Tabela 1 Zdravstvene blagotvorne bioaktivne komponente gljive H. erinaceus

 Jedinjenja

 Blagotvorne bio-aktivnosti

 β-glukan (polisaharidi) (npr. β-1,3-razgranati-β-1,6-glukan sa laminarin sličnom trostrukom heliksnom usaglašenošću)

 Anti-karcinogene, imuno-modulatorne, neuro-zaštitne i anti-oksidantne

 HEP1 [heteropolisaharidni, sa (1→6)–povezan sa α -D–galaktopiranozil kičmenim stubom)]

Anti-kancerozne, imuno-modulatorne

HEPF3 (heteropolisaharid, sa razgranatom pentasaharidnom ponavljajućom jedinicom)

 Anti- kancerozne, imuno-modulatorne

Endo-polisaharidi

 Hepato-zaštitne i anti-oksidantne

Ostali polisaharidi: 6-metil-2,5-dihidroksimethil-γ -piranon; 2-hidroksimetil-5-α -hidroksietil- γ -piranon; 4-hloro-3,5-dimetoksibenzoični-O-arabitol estar; 4-hloro-3,5-dimetoksibenzoični metil estar 4-hloro-3,5-dimetoksibenzoična kiselina 

 Širok spektar zdravstveno blagotvornih efekata uključujući anti-kancerozne i imuno-modulatorne aktivnosti

Jedinjenja lipida: mešavina palmitinske i stearinske kiseline; beheninske kiselina i mešavina tetrakozanske kiseline

5-α -ergostan-3–jedan; 5-α -stigmasten-22-en-3-jedan i 5-α -stigmastan-3-jedan

Širok spektar zdravstveno blagotvornih efekata

 Hericenon B (fenolno jedinjenje)

Anti-agregacija trombocita (zaštita od infarkta miokarda, moždanog udara, itd.)

 

Četiri kristalna i jedno tečno bioaktivno jedinjenje su izolovali Qian et al. [38] iz čvrstog kultivisanog ekstrakta H. erinaceus. Njihove hemijske strukture su određene kao: 6-metil-2,5-dihidroksimethil-γ-piranon, 2-hidroksi-metil-5-α-hidroksi-etil-g-piranon, 4-hloro-3,5-dimethokibenzoični-O- arabitol estar, 4-hloro-3,5-dimetoksibenzoični metilestar i 4-hloro-3,5-di-metoksibenzoična kiselina. Pored toga, smeša palmitinske i stearinske kiseline, smeša behenske i tetrakozanske kiseline i smeše 5-α-ergostan-3-jedan, 5-α-stigmasten-22-en-3-jedan i 5-α-stigmastan-3-jedan su takođe izolovali Qian et al. [38]. Hericenon B, fenolno jedinjenje, je izolovano iz etanolskog  ekstrakta H. erinaceus i identifikovano kao potencijalno sredstvo za antitrombocitnu agregaciju od strane Mori et al. [20].

4. Završne napomene

Gljive su dobar primer lekovitih namirnica ili suplemenata ishrani. Od davnina, gljive su prepoznate kao važni prehrambeni artikli zbog svog ukusa, arome, visoke nutritivne vrednosti i više lekovitih svojstava. H. erinaceus je ukusna gljiva sa potencijalnim lekovitim značajem. Ova gljiva se uglavnom konzumira u istočnoj Aziji i većina istraživačkih radova je sprovedena u Kini, Japanu i Koreji. Ova studija ukazuje na svetsko istraživanje, uzgoj i potrošnju. Dnevna potrošnja ove gljive može držati ljude dalje od nekoliko poremećaja opasnih po život. Međutim, svetska naučna studija u vezi H. erinaceus nije uobičajena. Više osnovnih kliničkih studija se preporučuju kao nastavak istraživanja da se utvrdi terapeutski potencijal ove gljive protiv bolesti opasnih po život ljudi.

Nema proizvoda u ovoj kategoriji.

Budizdrav © 2021. UKION SHOPS