Efekat Cordyceps sinensis na učinak vežbanja kod zdravih starijih osoba

Efekat Cordyceps sinensis na učinak vežbanja kod zdravih starijih osoba

1Centre for Human Nutrition, University of California, Los Angeles (UCLA), CA.

2Exercise Physiology Research Laboratory, Department of Medicine,

David Geffen School of Medicine, University of Califormia, Los Angeles, (UCLA), CA.

 

J Altern Complement Med. 2010 May; 16(5): 585-590.

Doi: 10.1089/acm.2009.0226

Copyright 2010. Mary Ann Liebert, Inc.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3110835/

 

Efekat Cs-4 (Cordyceps sinensis) na učinak vežbanja kod zdravih starijih osoba: dvostruko-slepa i placebo-kontrolirana studija

 

Uvod

 

Cordyceps sinensis (Berk) Sacc je prirodni biljni lek koji je vekovima bio popularan u Kini, za osnaživanje, očuvanje zdravlja i smanjenje umora.Prirodno se Cordyceps sinensis javlja kao divlja pečurka koja se može naći

na Qunghai-Tibetantskom platou u Kini, na visini od oko 3.000 metara. Ova pečurka je parazitska i kolonizuje larve moljaca dok njihovo unutrašnje telo ne bude ispunjeno micelijumom.2 Divlji kordiceps je kompozit koji se sastoji od strome parazita zajedno sa larvom moljaca Hepialidae.3 Divlji kordiceps je sve ređi u svom prirodnom staništu, a cena je sada potpuno van domašaja za kliničku praksu.4 Iz tog razloga i zbog oskudice prirodnih izvora, rafinirani standardizovani fermentacioni proizvod, Cs-4, je proizveden od micelijuma soja Paecilomyces hepialid Chen et Dai, koji je bio izolovan od divljeg C. sinensis. Bliska sličnost između ovog fermentacionog proizvoda i prirodnog kordicepsa je dokazana u pogledu njihovih hemijskih sastojaka (Cs-4 sadrži ne manje od 0.14% adenozina i 5% manitola) i farmakoloških svojstava.2.5

 

Mehanizmi delovanja kordicepsa i njegovog fermentacionog proizvoda Cs-4 u poboljšanju opšteg blagostanja i fizičke sposobnosti, tek treba da budu u potpunosti istraženi.6 Poboljšanja u kvalitetu života su bila navedena kod pacijenata sa hroničnom insuficijencijom srca,7 bubrega8 i hroničnog  oboljenja pluća.9 Kordiceps je stekao svetsku pažnju 1993. godine, kada su atletičarke Kine oborile svetske rekorde u trkama na 1500, 3000 i 10000 metara.10 Njihov trener pripisuje njihov uspeh ishrani koja sadrži kordiceps. Navedeno je da je kordiceps pomogao da se poboljša kapacitet vežbanja kod ovih sportistkinja preko antioksidantnih efekata. Uprkos ovim izveštajima, sposobnost kordicepsa ili Cs-4 za poboljšanje aerobnog kapaciteta nije testirana objektivno. Zbog popularnosti kordicepsa kod starije populacije u Kini,2 ali prepoznajući prednosti Cs-4, odlučili smo da sprovedemo pilot istraživanje da bi se ispitao efekat Cs-4 na aerobne sposobnosti kod zdravih starijih dobrovoljaca.

 

Suplementacija

Dobrovoljci su dobili komercijalno dostupnu formulaciju kordicepsa, Cs-4 (CordyMax) ili identične placebo kapsule. Cs-4 je proizvela kompanija Jiangxi GuoYao, Jiangxi, iz Kine a snabdevanje je obezbedila kompanija Pharmanex, Inc. (Provo, UT). Aktivni i placebo tretmani su bili pripremljeni u Centru za ljudsku ishranu univerziteta UCLA, ispunjavanjem identičnih kapsula sa Cs-4 ili skrobom, respektivno. Aktivne komponente Cs-4 su bile: adenozin (0.14%), adenin, uracil, uridin, manitol (5%), β-sitosterol, oligosaharidi, polisaharidi (0.5%), 18 uobičajenih aminokiselina, cink, kalijum, mangan, fosfor, selen, vitamin B1, vitamin B2 i vitamin E. Dobrovoljci su dobili 756 kapsula u kutiji i bili su zamoljeni da vrate sve neiskorišćene kapsule na kraju istraživanja. Dobili su uputstvo da uzimaju tri Cs-4 kapsule (svaka od 333 mg) ili tri placebo kapsule 3 puta dnevno sa vodom ili hranom tokom ukupno 12 nedelja.

 

Rezultati

Dvadeset (20) dobrovoljaca je regrutovano i nasumično izabrano za ovo istraživanje po modelu 1:1. Nakon nasumičnog izbora, 3 dobrovoljca su napustili grupu placebo, a 2 grupu Cs-4 zbog konflikta rasporeda (2

dobrovoljca), ličnog razloga (2 dobrovoljca), a 1 je bio izgubljen u praćenju. Dva (2) dobrovoljca su započela sa placebom, a 1 je započeo sa Cs-4 pre nego što je napustio istraživanje. Ukupno 15 dobrovoljaca je završilo istraživanje. Osam (8) dobrovoljaca je nasumice dobijalo Cs-4, a 7 placebo. Osnovne karakteristike dobrovoljaca su sumirane i prikazane kao sredstvo (standardna devijacija) u tabeli 1. Dobrovoljci u obe grupe su imali uporediv BMI i to 27.6 kg/m2 u placebo grupi protiv 25.5 kg/m2 u eksperimentalnoj grupi (Tabela 1).

 

Tab. 1. Osnovne karakteristike dobrovoljaca

 

                                                                          Cs-4               Placebo

Broj                                                                        8                     7

Starosno doba (godine)                                          59.6 (8.8)           56.3 (6.1)

BMI (kg/m2)                                                           25.5 (2.8)          27.6 (5.6)

Muškarci : Žene                                                         3:4                      3:5

Etnička pripadnost

Belci                                                                             4                        6

Afroamerikanci                                                             2                       1

Amerikanci starosedeoci                                              1                        0

Azijati                                                                    1                     0

Maksimalan tempo rada (W)                                 135 (15)              155 (24)

Radna efikasnost (mL/min/W)                             10.0 (0.0)            10.1(0.0)

VO2max (L/min)                                                    1.95 (0.31)          2.05 (0.30)

VO2max (mL/kg/min)                                              26.4 (3.9)            26.2 (5.1)

Metabolički prag (L/min)                                   0.84 (0.17)          1.03 (0.33)

Tempo rada pri metaboličkom pragu (W)          52.1 (14.1)         67.1 (24.6)

Maksimalni tempo rada (/min)                              137 (6)               145 (11)

Ventilatorni prag (L/min)                                   1.25 (0.32)            1.63 (0.67)

Maksimalna ventilacija (L/min)                         70.6 (6.4)               72.6 (6.2)

 

Vrednosti su srednje (standardno odstupanje) / Nisu bile pronađene statistički značajne razlike između grupa u bilo kojoj od ovih varijabli.

BMI - indeks telesne mase; VO2max - maksimalna potrošnja kiseonika.

 

Zahvaljujući činjenici da smo procenili nekoliko fizioloških varijabli, sproveli smo multivarijabilnu analizu varijanse i koristili test tragova Hotelling- Lawley radi podešavanja za višestruka poređenja. Korišćenjem ovih metoda, nismo našli nijednu opštu razliku između dve grupe ili na početku ili posle 12 nedelja tretmana (Cs-4 ili placebo). Međutim, uz napomenu trendova koji su ukazali na razliku između ključnih varijabli grupa Cs-4 i placebo, a s obzirom da je to bila mala istraživačka studija, nastavili smo da obavljamo univarijantnu analizu na ograničenom broju ovih varijabli. Na taj način, mi prepoznajemo da ovi statistički metodi imaju ograničenja i zbog toga smo bili veoma konzervativni u zaključcima koje smo izvukli iz ovih podataka.

 

Aerobni kapaciteti, mereno maksimalnom potrošnjom kiseonika (VO2max) su bili uporedivi između dve grupe na početku (grupa placebo: 2.05 ± 0.30  L/min, nasuprot grupi Cs-4: 1.95 ± 0.31 L/min). Prilikom merenja u mL/kg/min, početna maksimalna potrošnja kiseonika (VO2max) je takođe bila uporediva između grupa (grupa placebo: 26.2 ± 5.1 mL/kg/min, nasuprot grupi Cs-4: 26.4 ± 3.9 mL/kg/min). Polazni metabolički prag kod grupe

placebo bio je 1.03 ± 0.33 L/min a grupa Cs-4 je pokazala 0.84 ± 0.17 L/min. Slične rezultate smo uočili za ventilatorni prag, koji predstavlja trenutak u toku postepenog vežbanja, kada brzine protoka H+ stimulišu ventilaciju preko karotidnih tela. Ovaj trenutak je detektovan iz promene u grafiku tokom 1 minuta ventilacija (VE) nasuprot izlazu ugljendioksida (VCO2). Grupa placebo postigla 1.63 ± 0.67 L/min u toku svog ventilatornog praga dok grupa Cs-4 je pokazala 1.25 ± 0.32 L/min u toku svog ventilatornog praga (Tabela 2).

 

Tabela 2. Promene u izabranim parametrima vežbanja kod grupe Cs-4 ili grupe placebo

 

                   Cs-4 Placebo

                                                                                                                                     Početak                        12 nedelja            Početak                  12 nedelja

VO2max (L/min)                                                          1.94 (0.00)          1.94 (0.00)         2.05 (0.01)        2.04 (0.01)

VO2max (mL/kg/min)                                                    26.4 (1.4)          26.3 (1.4)           26.2 (1.9)           26.1 (1.9)

Metabolički prag (L/min)                                            0.83 (0.06)         0.93 (0.08)*       1.03 (0.13)          0.99 (0.11)

Tempo rada kod metaboličkog praga (W)             52.1 (8.7)          55.2 (13.3)          67.1 (8.2)           60.5 (5.1)

Ventilatorni prag (L/min)                                             1.25 (0.11)         1.36 (0.15)**      1.62 (0.11)         1.10 (0.11)

Tempo rada kod ventilatornog praga (W)              91.1 (11.3)         97.2 (12.0)      126.1 (20.7)        123.7 (22.9)

 

Vrednosti su srednje (standardna greška srednje vrednosti).

VO2max - maksimalna potrošnja kiseonika.

Značajno: * p = 0.022 u poređenju sa početkom ** p = 0.031.

 

Maksimalna postignuta brzina otkucaja srca na početku za grupu placebo je bila 145±11 otkucaja/min, a za grupu Cs-4 je bila 137±6 otkucaja/min. Maksimalna brzina rada je takođe bila uporediva na početku. Grupa placebo

je dostigla 155±24 W (Vat), a grupa Cs-4 je postigla 135±15 W (Vat). Grupa placebo je imala maksimalnu ventilaciju tokom vežbanja: 72.6±6.2 L/min, dok je grupa Cs-4 imala: 70.6±6.4 L/min (Tabela 2).

 

Nakon 12 nedelja suplementacije Cs-4, srednja vrednost (uz standardnu grešku srednje vrednosti) metaboličkog praga povećana je sa 0.84±0.06 L/min na početku, na 0.93±0.08 L/min. Ovo predstavlja povećanje od 10.5%

(p = 0.022). Grupa placebo je počela sa metabličkim pragom od 1.03±0.13 L/min na početku, a na kraju je bilo 0.99±0.08 L/min, što je smanjenje od 3.9% (p = 0.182).

 

Uočili smo slične rezultate za ventilatorni prag, koji predstavlja trenutak tokom postepenog vežbanja kada brzine protoka H+ stimulišu ventilaciju preko karotidnih tela. Ovaj trenutak je detektovan iz promene u grafiku tokom 1 minuta ventilacija (VE) nasuprot izlazu ugljendioksida (VCO2). Grupa placebo je postigla 1.25±0.11 L/min na početku i povećala na 1.36±0.11 L/min. Ovo predstavlja povećanje od 8.5% (p = 0.031). Ventilatorni prag kod grupe placebo je pao sa 1.63±0.11 L/min na početku do 1.10±0.11 L/min; ovo predstavlja pad od 32.5% (p = 0.414).

 

Tokom 12 nedelja, nije bilo značajne promene kod VO2max u bilo kojoj grupi u poređenju sa početnim merenjem. Isto tako, nismo primetili značajne razlike kod maksimalnog pulsa, maksimalne brzine rada odnosno maksimalne ventilaciju u obe grupe, u poređenju sa rezultatima testiranja na početku. Zabeleženi su rezultati koji se odnose na: krvni pritisak, oporavak krvnog pritiska, oporavak mlečne kiseline, vršni nivo mlečne kiseline i oporavak pulsa. Nije bilo značajne razlike u ovim parametrima između početnog stanja i u 12-oj nedelji, u obe grupe.

 

Diskusija

Cordyceps sinensis je bio korišćen a i dalje ga koriste milioni Kineza starijeg doba za osnaživanje i oslobađanje od umora kao i za rešavanje raznih medicinskih problema.3 Ova studija je sprovedena radi testiranja hipoteze

da bi okrepljujuće dejstvo C. sinensis poboljšalo aerobni kapacitet kao što je određeno merenjem maksimalne potrošnje kiseonika tokom testa postepenog opterećenja kod starijih. U ovoj studiji, korišćen je Cs-4 za razliku od prirodnih/divljih kordicepsa, iz razloga važnih lekarima i pacijentima.

 

Ako se Cs-4 može koristiti naizmenično sa prirodnim kordicepsom, to može biti pristupačna, održivo proizvedena i hemijski standardizovana priprema preparata. Osim toga, prirodni kordiceps je često podmetnut zbog povećanja nestašice i vrlo visoke tržišne cene.

 

Promene kod VO2max nisu uočene u grupi koja je primila suplementaciju sa Cs-4 niti u grupi koja je primila placebo. Međutim, 12 nedelja tretmana sa Cs-4 je rezultiralo povećanjem metaboličkog praga od 10.5% i povećanjem ventilatornog praga od 8.5%. Dobijene granične vrednosti predstavljaju submaksimalna merenja, nezavisna od napora i performansi vežbi. Izabrane su od strane metaboličkog mernog sistema i verifikovane od strane dva nezavisna istražitelja. Veći prag metabolizma za akumulaciju laktata, ukazuje na bolje aerobne performanse, što znači da je dobrovoljac mogao obavljati viši nivo vežbanja bez umora.14 Slično tome, viši ventilatorni prag odražava odlaganje akumulacije laktata i efikasniji protok bilo koje količine mlečne kiseline koja se akumulira.15 Dosledan obrazac promena aerobnog kapaciteta kao i metaboličkog i ventilatornog praga mada mala, jeste u skladu sa poboljšanim aerobnim učinkom kod dobrovoljaca koji primaju Cs-4. Osim toga, ako ove promene budu potvrđene kod većih studija, onda se mogu tumačiti kao značajna poboljšanja u pogledu aktivnosti svakodnevnog života kod starijih ljudi. Nije bilo prijavljenih promena u ishrani, aktivnosti i vežbi tokom perioda trajanja studije. Zbog toga, ova poboljšanja aerobnih

performansi se najbolje objašnjavaju suplementacijom Cs-4.

 

Prirodno nastali Cordyceps sinensis i njegov fermentacioni proizvod Cs-4 sadrže širok spektar hemijskih sastojaka, kao što su sumirali Zhu et al.Rana istraživanja su pokazala da vrste kordiceps proizvode dve glavne sastojke: kordicepin i kordicepna kiselina. Cunningham et al.16. su još 1951. izolovali kordicepin i pokazali njegov hemijski sastav. Kasnije, je kordicepin, iz proizvodnje Cordyceps militaris, identifikovan kao 3‘-deoksiadenozin.17 Kordicepna kiselina je sada poznata da je d-manitol.18 Rad Cunnigham-a predstavlja jednu od prvih izolacija prirodno nastalog nukleozida.16  Male količine 3‘- deoksiadenozina i 2‘- deoksiadenozina su takođe bile pronađene u prirodnom kordicepsu i Cs-4.19 Ovi nukleotidi i njihovi prekursor, adenozin, navodno imaju blagotvorne efekte na kardiovaskularni sistem.20 Ovo su potencijalni metodi kojima kordiceps može poboljšati aerobne performanse.

 

Manabe et. al su istraživali efekte ekstrakta micelije kultivisanog C. sinensis na hepatičku energiju metabolizma kod miševa korišćenjem31 P MRS. Ovi istraživači su primetili porast stanja ćelijske energije. Druga studija

je korišćenjem vodorastvornih ekstrakata Cs-4. takođe pokazala porast  od 45-55% u ATP: PI odnosi u jetri miševa tretiranih Cs-4 u poređenju sa placebom.22 Nedavno su, Manabe et al,23 potvrđujući svoja ranija otkrića, predložili da svako povećanje hepatičke energije metabolizma može biti posledica povećanog hepatičkog protoka krvi. Bez obzira na mehanizam, ako se slično poboljšanje stanja ćelijske energije pojavi u mišićima, to ukazuje na potencijalni mehanizam za promene u aerobnim performansama uočenih u ovoj studiji.

 

Zaključci

Ova mala pilot studija pokazuje obrazac fizioloških promena tokom pojedinačnog testa opterećenja koji ide u korist hipoteze da Cs-4 standardizovani fermentacioni proizvod prirodnog C. sinensis, poboljšava

aerobne performanse starijih ljudi. Ovi nalazi podržavaju verovanje, dugo održavano u Kini, da Cordyceps sinensis ima potencijal da poboljša sposobnost vežbanja i otpornost na zamor. Biće potrebna dodatna studija sa više uključenih dobrovoljaca, da bi se obezbedili ubedljivi dokazi o razlikama posle tretmana između dve grupe. Isto tako, testiranje vežbe izdržljivosti u konstantnom submaksimalnom tempu rada, bilo bi potrebno da se proveri stvaran ergogeni efekat.

Nema proizvoda u ovoj kategoriji.

Budizdrav © 2021. UKION SHOPS