Coriolus versicolor - Identifikovane aktivne komponente/glavni hemijski sastojci

Coriolus versicolor - Identifikovane aktivne komponente/glavni hemijski sastojci

http://www.shen-nong.com/eng/herbal/yunzhi.html

Identifikovane aktivne komponente/glavni hemijski sastojci

Gljiva ,,Oblak” sadrži nekoliko saharida, uključujući polisaharopeptid (PSP) i polisaharid-K (PSK, Krestin). Za proteinski vezane polisaharide utvrđenoje da imaju imuno-modulatorski i anti-tumorski efekat i njihovi polipeptidni delovi su bogati asparaginskom i glutaminskom kiselinom. Pomoću gasne hromatografije i HPLC, dokazano je da pored glukoze i polisaharopeptid takođe sadrži pet monosaharida: manozu, ksilozu, galaktozu, ramnozu i arabinozu. Peptidi polisaharida mogu se naći u micelijumu dok plodonosno telo uglavnom sadrži polisaharide [3].

Farmakološke aktivnosti

Polisaharopeptid je klasifikovan kao modifikator biološke reakcije koji je u stanju da modifikuje biološku reakciju stimulišući imunološki sistem i na taj način izaziva različite terapeutske efekte. Obimne farmakološke studije su pokazale da polisaharopeptid ispoljava anti-tumorske i imunoregulatorne aktivnosti.

1. Anti-tumorske funkcije

Studije in vitro i in vivo su pokazale da polisaharopeptid poseduje selektivnu antikancer aktivnost protiv određenih ćelija raka. Za polisaharopeptid je objavljeno da ispoljava snažne anti-karcinogene efekte što je ustanovljeno suzbijanjem ćelijske proliferacije, modulacijom gena, zaustavljanjem ćelijskog ciklusa i indukcijom apoptoze u različitim malignim ćelijskim linijama.

Razvoj ćelija i proizvodnja specifičnog antigena prostate LNCaP ćelija raka prostate

Alkoholni ekstrakti polisaharopeptida u 70% etanolu su značajno smanjili androgeno zavisni rast LNCaP ćelija raka humane prostate i silazno regulisanu proizvodnju specifičnih antigena prostate (PSA). [5]

Ćelijske proliferacije i progresija ćelijskog ciklusa humanih leukemijskih ćelija HL-60

Jedan eksperiment in vitro je pokazao da su i alkoholni (sa 70% etanola) i vodeni ekstrakti polisaharopeptida rezultirali dozno-zavisnim suzbijanjem rasta ćelija u humanim promijelocitnim leukemijskim ćelijama HL-60 posle 3 dana inkubacije u ekstraktima od 0.1, 3.5, 7.5 i 10 ul/ml. Pored toga, inkubacija ćelija HL-60 sa bilo kojim od ovih ekstrakata je dovela do značajne promene u distribuciji ćelijskog ciklusa, zaustavljanjem ćelijskog ciklusa G1/S. Vodeni ekstrakti ispoljavaju snažnije sprečavanje rasta i apoptotičko dejstvo u odnosu na alkoholne ekstrakte. [6]

Kontrola ćelijske proliferacije i zaustavljanje ćelijskog ciklusa kod humanih leukemijskih ćelija U-937

Vodeni ekstrakti polisaharopeptida su inhibirali proliferaciju ćelije i progresiju ćelijskog ciklusa i apoptozu indukovanu humanim leukemijskim ćelijama U-937. Pri niskoj dozi (0.1 mg/ml), zaustavljanje ćelijskog ciklusa je nastalo u G1/S fazama. S druge strane, pri višoj koncentraciji (0,5 i 1 mg/ml), primećeno je povećanje G2/M faza ćelijskog ciklusa. [7]

Indukcija apoptoze u leukemijskim ćelijama HL-60 i U-937

Tretman sa visokom dozom (1 mg/ml) vodenih ekstrakata polisaharopeptida za tri dana rezultirao je u indukciji apoptoze kod humanih leukemijskih ćelija HL-60 i U-937 kao što je pokazano pojavom ćelija koje prikazuju frakcioni sadržaj DNK u citometrijskoj analizi protoka i cepanju DNK korektivnog enzima poli (ADP-riboza) polimeraze (PARP). [7]

Druga studija je pokazala da je polisaharopeptid izazvao apoptozu humanih promijelocitnih leukemijskih ćelije HL-60, ali ne i normalnih humanih T-limfocita. Apoptotska mašinerija izazvana polisaharopeptidom bila je povezana sa smanjenjem odnosa Bcl-2/Bax, padom u mitohondrijalnom transmembranskom potencijalu, oslobađanjem citohroma c i aktiviranjem kaspaze-3, -8 i -9. [8]

Uticaj PSP-a na citotoksičnost ciklofosfamida kod ćelija raka jetre HepG2

Polisaharopeptid je poboljšao citotoksični efekat ciklofosfamida kod ćelija HepG2. Kombinacija ciklofosfamida i polisaharopeptida (10 μM) je smanjila vitalnost ćelija za 22% i 10% u poređenju samo sa ciklofosfamidom i samo sa polisaharopeptidom. [9]

Anti-tumorski efekat kod modela miševa nosilaca tumora

Anti-tumorska aktivnost polisaharopeptida, in vivo, je takođe opsežno ispitivana. Bilo je prikazano značajno smanjenje veličine tumora posle produženog davanja PSP-a kod modela miševa nosilaca tumora poput sarkoma 180, adenokarcinoma pluća i Lewis raka pluća. [10]

2. Imuno-regulatorne aktivnosti

Efekti ekstrakata PSP-a na lučenje imuno-modulatornih citokina

I vodeni i etanolski ekstrakti PSP-a pri koncentraciji od 5 μl/ml su značajno povećali sekreciju interleukina IL-1β i IL-6 kod leukemijskih ćelija HL-60 nakon 3 dana inkubacije, s tim da je vodeni ekstrakt izazivao izraženiju promenu. Proizvodnja IL-8 je smanjena kao reakcija na dodatak oba ekstrakta PSP-a. [6]

PSP doprinosi obnavljanju imuno-supresije izazvane ciklofosfamidom kod pacova

Efekti PSP-a na imuno-supresiju indukovanu ciklofosfamidom su bili ispitivani određivanjem proliferacije limfocita, funkcije ćelija prirodnih ubica, koncentracije IgG i IL-2. Rezultati su pokazali da PSP je mogao da obnovi imunosupresiju indukovanu ciklofosfamidom kod mužjaka Wistar pacova, stabilizovanjem proliferacije limfocita, funkcije ćelija prirodnih ubica, količine belih krvnih zrnaca i izlučivanja IgG i IL-2. [11]

Imuno-modulatorni efekat PSP-a na miševe nosioce tumora

Utvrđeno je da je PSP u mogućnosti da značajno podigne serumske koncentracije polovine hemolizina (HC50) i uspori proces atrofije timusa kod tumora S180 sarkoma koji nose miševi. Takođe su značajno povećani serumski nivoi imunološkog globulina (IgG) i aleksin C3 kod miševa. [12]

3. Pregled kliničkih studija

Rak dojke

Efekat PSP-a na periferne krvne slike je bio testiran kod 11 kineskih pacijentkinja sa rakom dojke i 13 pacijentkinja iz ,,istorijske” kontrolne grupe radi kontrole. Rezultati: Pet pacijentkinja u grupi za tretman je primetilo povećanje apetita. [13]

Rak pluća ne-malih ćelija (NSCLC)

Upotreba PSP-a za usporavanje razvoja bolesti kod pacijenata sa uznapredovalim rakom ne-malih ćelija pluća, je testirana u dvostruko slepim kontrolisanim studijama u kojima je 68 pacijenata (tretman n=34, placebo n=34) tretirano tokom četiri nedelje. Nakon 28-dnevnog tretmana, došlo je do značajnog poboljšanja slika leukocita krvi i neutrofila i nivoa seruma IgG i IgM u tretiranoj grupi. Pokazalo se da je tretman polisaharopeptidom izgleda bio povezan sa sporijim pogoršanjem kod pacijenata sa uznapredovalim kancerom ne-malih ćelija pluća. [14]

Rak želuca (Adenokarcinom)

Upotreba PSP-a u ublažavanju sporednih efekata povezanih sa hemoterapijom i zračenjem kod pacijenata sa stanjima od I do IV rak želuca, bila je testirana u dvostruko slepim kontrolisanim studijama u kojima je 60 pacijenata (tretman n=30, placebo n=30) bilo lečeno dva meseca. PSP je bezbedan i može pomoći da se smanji nivo sporednih efekata koje proizvodi hemoterapija i zračenje. Takođe, polisaharopeptid je doveo do poboljšanja ili održavanja imunoloških profila pacijenata sa rakom želuca. [15]

Rak jednjaka (karcinoma skvamoznih ćelija)

Upotreba PSP-a u ublažavanju sporednih efekata povezanih sa hemoterapijom i zračenjem kod pacijenata sa fazi I do IV raka jednjaka bila je testirana u dvostruko slepim kontrolisanim studijama u kojima je 61 pacijent (tretman n=31, placebo n=30) lečen dva meseca. PSP je bezbedan i može pomoći da se smanji nivo sporednih efekata koje proizvodi hemoterapija i zračenje. Takođe, PSP je doveo do poboljšanja ili održavanja imunoloških profila pacijenata s rakom jednjaka. [15]

Hepatitis B

Kliničko ispitivanje ukupno 75 pacijenata (muških ili ženskih) sa akutnim ili hroničnim hepatitisom B je pokazalo da tretman PSP-om, koji je dobilo 33 pacijenta, efikasno može da poboljša funkcije jetre i da skrati trajanje lečenja ako se koristi kao pomoćno sredstvo uz redovni tretman na hepatitis B (1.02 g, tri puta dnevno) [16].

Još jedna klinička studija sa ukupno 60 ispitanika (muško ili žensko) sa hroničnim hepatitisom B je pokazala da PSP može značajno da smanji površinski antigen hepatitisa B (HBsAg) i antigen hepatitisa Be (HBeAg) u krvotoku nakon 30 dana oralnog tretmana (1.02 g, tri puta dnevno) [17].

4. Interakcije lekovitog bilja i lekova

Cilj kliničke studije bio je da se ispita mogućnost da PSP spreči ili izazove metabolizam leka CYP450 3A 4 kod zdravih odraslih humanih subjekata pomoću specifične dijagnostičke analize CIP450 3A4, eritromicin dah testa (EBT). Četrnaestodnevna primena PSP-a kod 12 zdravih osoba (osam žena i četiri muškarca), nije bila povezana sa bilo kojom klinički značajnom inhibicijom ili indukcijom CIP450 3A4. Ovo ukazuje na to da se za davanje PSP-a sa drugim lekovima i dijetetskim suplementima koji se prvenstveno metabolišu od strane CIP450 3A4, ne očekuje da će biti povezano sa značajnim interakcijama lekovitog bilja i lekova. [18]

Nema proizvoda u ovoj kategoriji.

Budizdrav © 2021. UKION SHOPS