Cordyceps sinensis kao imuno-nutritivna suplementacija kod steatoze II jetre, izazvane alkoholom

Cordyceps sinensis kao imuno-nutritivna suplementacija kod steatoze II jetre, izazvane alkoholom

Dr Celia Santos, Centro Regional de Alcoologia de Lisboa (CRAL), Hospital de Julio de Matos, Lisbon, Portugal

Mycology News, Vol. 1. Edition 9. Sept 2004

Uvod:

Deregulacija imuniteta je komponenta patogeneze bolesti jetre. Obrnuto, lekovi koji utiču na funkciju imunološkog sistema mogu biti korisni u lečenju ovih bolesti. Međutim, u odsustvu isplativih lekova, postoji skup pristupa na bazi ishrane, koji su bili korišćeni za poboljšanje imunološke funkcije kod pacijenata sa oboljenjem jetre.

Na primer, kod bolesti jetre izazvane alkoholom postoji hiperprodukcija proinflamatornih citokina, kao što je TNF (faktor tumorske nekroze) od periferne krvi monocita i rezidentne hepatalne Kupferove (Kupffer) ćelije.

Suplementacija ishrane poliaminima ili S-Adenozil-Metioninom (SAMe), je nazvana ,,imuno-ishranom” a zahtevana je, da bi se poboljšala odbrana gastrointestinalnog trakta ili sistemska odbrana od infekcija i povreda. Pacijenti sa oboljenjima jetre izazvanih alkoholom, imaju snižene nivoe SAMe, što ih može predisponirati za trošenje i disfunkciju mitohondrijskog glutationa. Za intravenozni unos SAMe kod pojedinaca sa bolešću jetre izazvane alkoholom, prijavljeno je da poboljšava čišćenje metionina i funkciju jetre kod četiri pacijenta, do danas.

Ishrana gljivama u vidu suplementacije Cordycepsa sinensis, takođe dobija osnovu kao imuno-ishrana za pacijente sa steatozom jetre izazvane alkoholom i ovaj dokument predstavlja informacije o korišćenju suplementacije Cordyceps sinensis kod četrnaest (14) pacijenata sa steatozom jetre izazvanom alkoholom.

Osnovni podaci o steatozi jetre izazvanoj alkoholom:

Steatoza jetre izazvana alkoholom je u većem stepeni makrovaskularna steatoza, nego mikrovaskularna steatoza (tj. Reye sindrom). Jednako važna kao i povreda hepatocita od dugotrajne upotrebe alkohola, je značajna sklonost za formiranje kolagena, koja se sreće kod bolesti jetre usled  alkohola. Transformacija para-sinusoidalnih Ito ćelija, koje skladište masti u miofibroblastima sa hroničnim izlaganjem alkoholu, je važna linija trenutnog istraživanja. Godine 1985. Tsukamoto et al., su objavili postojanje modela intragastrične etanolske infuzije na nivou pacova, sposobne da proizvede nekrozu hepatocita, inflamaciju i fibrozu pored steatoze. 

Kod većine akutnih hepatocelularnih poremećaja, nivo alanin aminotransferaze (ALT ili serum glutaminske pirogrožđane transaminaze -SGOPT), je viši od ili jednak nivou aspartat aminotransferaze (AST ili serumu glutaminske oksaloacetinske trans-aminaze - SGOT). Gama glutamil transpeptidi mogu biti neproporcionalno povišeni u serumu pacijenata koji zloupotrebljavaju alkohol čak i u odsustvu očigledne povrede ćelije jetre.

Prisustvo nesrazmerno povišene serumske gama-glutamil trans-petidaze (GGPT) i odnos AST:ALT veći od 2:1. treba da upozori lekara na mogućnost alkoholne bolesti jetre (9). Pacijenti s alkoholnom masnom jetrom imaju praktično normalne testove jetre osim blagih prolaznih povećanja seruma aspartat-transaminaze (AST) i gama glutamil transpeptidaze (GGTP). Odnos serumskog mitohondrijalnog AST prema ukupnom AST je često nenormalno povećan. Povećani serumski urat, laktat, ili trigliceridi mogu biti prisutni kao dokazi za alkoholne uzroke proširenja jetre. 

Osnovni podaci o Cordyceps sinensis:

Farmakološki aktivne komponente Cordycepsa sinensis su i dalje nerešive. Kordicepin i kordicepna kiselina su predložene kao važni aktivni sastojci (Pegler et al, 1994; Zhu et al, 1998), i sada se veruje da je kordicepna kiselina, u stvari, D-manitol, a kordicepin je 3‘-deoksiadenozin (Zhu et al, 1998a).

Malo je verovatno, međutim, da je jedno ili oba, od ovih jednostavnih jedinjenja odgovorno za različite i kompleksne prijavljene fiziološke aktivnosti Cordycepsa sinensis. Kiho et al. (1986. 1993. 1996. 1999) su sproveli nizove eksperimenata u kojima su ekstrahovali brojne polisaharide iz Cordycepsa sinensis, za koje su tvrdili da pokazuju hipoglikemijske efekte kod normalnih miševa i miševa sa dijabetesom.

U 2003. godini, na osnovu istraživanja na pacovima, istraživači sa Univerziteta medicinskih nauka Chongqing, su zaključili da bi Cordyceps sinensis mogla da spreči fibrogenezu jetre, koja potiče od hroničnog oštećenja jetre, da uspori razvoj ciroze a posebno da poboljša funkciju jetre. U 2004. godini, drugi istraživači Univerziteta medicinskih nauka Chongqing, su zaključili da Cordyceps sinensis može da smanji oštećenje hepatocita od CC14 i da spreči fibrogenezu jetre.

Bezbednost i toksičnost Cordycepsa sinensis

Postoji obilje literature zasnovane na životinjama, da se pokaže da je Cordyceps sinensis vrlo bezbedan proizvod (Huang et al, 1987; Lin et al, 1999. Wang & Zhao, 1987; Zhu et al, 1998b, Manabe et al, 2000).

Bilo je vrlo malo izveštaja o neželjenim reakcijama na Cordyceps sinensis kod ljudi, a slobodno je dostupna širokoj javnosti kao suplementacija ishrani. Preporučena dnevna doza Cordyceps sinensis za gutanje kod odraslih je najčešće 1 g, 3 puta dnevno (China-guide, 2000). Bila su samo dva izveštaja o neželjenim efektima suplementacije kod ljudi (Shao i dr, 1990; Xu 1992), koji su opisivali pojavu mučnine, suvih usta i nelagodnost stomaka.

Cilj studije

Ne postoji poznati tretman za alkoholnu masnu jetru osim uzdržavanja od alkohola i nutritivne dijete. Ključni klinički cilj je bio da se proceni efikasnost ne-frakcionalizovane suplementacije Cordycepsa sinensis (3 grama dnevno), preko 90 dana, u smanjenju sledećih nivoa enzima jetre kod četrnaest (14) pacijenata sa alkoholom izazvanom steatozom jetre tokom 20 dana i 90 dana:

1) Aspartat-Aminotransferaze (AST) ili Serum Glutaminske Oksaloacetinske Transaminaze (SGOT)

2) Alanin-Aminotransferaze (ALT) ili Serum Glutaminske Pirogrožđane Transaminaze (SGPT)

3) Gama Glutamil Transpetidaze (GGT)

4) Fosfataza (Alkalna) (PA)

Normalni rasponi za ove nivoe enzima treba da budu:

AST - 0-35 IU/L

ALT - 5-35 IU/L

GGT - vrlo promenljiva

Raspored suplementacije:

Primenjeni nivo suplementacija bio je 3 grama Cordyceps sinensis (neekstrahovane) u obliku tableta (500 mg), 3 tablete (1.5 gram) ujutro (30 minuta pre doručka) i 3 tablete (1.5 gram) u večernjim satima (30 minuta pre večere). Period suplementacije je bio 90 dana, sa merenjima koja su vršena na dan 0. dan 20 i dan 90.*

Opšta zapažanja o veličini uzorka

Od četrnaest (14) pacijenata, tri (3) su bile žene (prosečne starosti 45 godina) i jedanaest (11) su bili muškarci (prosečne starosti 41 godina).

I) Zapažanja o promenama nivoa kod Asparat-Aminotransferaze (AST) ili Seruma Glutaminske Oksaloacetinske Transaminaze (SGOT) preko 20 dana i 90 dana

U narednoj tabeli I dat je pregled opadanja nivoa AST (SGOT) pri suplementaciji Cordycepsa sinensis (3.0 grama dnevno) preko 90 dana.

Tabela I

                                                                   Dan 0 protiv       Dan 0 protiv

Dan                 0             20              90          Dan 20               Dan 90

                                                                         %                        %

AST (A)        336             97           35             -71                     -90

AST (B)       118              15           19             -87                     -84

AST (C)         98             95            15             -3                      -85

AST (D)        229          348            35             52                     -85

AST (E)        448           224           75            -50                     -83

AST (F)          45             37           17            -18                     -62

AST (G)        448           228           54            -49                    -88

AST (H)        340            28             27           -92                    -92

AST (I)           45             37            35           -18                    -22

AST (J)         225            98            54            -56                   -76

AST (K)          58            30             29           -48                    -50

AST (L)         548           34             38           -94                    -93

AST (M)          45           34             37           -24                    -18

AST (N)           98          47             35           -52                    -64

                                                                     -611                  -992

                                              Prosek             -43.6                -70.8

Posle 20 dana suplementacije Cordyceps sinensis od 3.0 grama dnevno, prosečno smanjenje AST (SGOT) bilo je 43.6%. Posle 90 dana suplementacije, prosečno smanjenje bilo je 70.8%.

Sa ANOVA (analiza varijanse) statističkom analizom razlika za AST (SGOT) između grupa kod 0-20 dana i kod 0-90 dana je bilo p <0.001.

Primena jednosmerne analize ANOVA za 3 povezana uzorka (nulta vreme, 20 dana i 90 dana) dala je AST (SGOT), ANOVA p vrednost = 0.00023 (Turski HSD test između 0 i 20 dana, p <0.05; između 0 i 90 dana, p <0.01.

II) Zapažanja o promenama nivoa kod Alanin-Aminotransferaze (ALT) ili Seruma Glutaminske Pirogrožđane Transaminaze (SGPT) tokom 20 dana i tokom 90 dana

U narednoj tabeli II dat je pregled opadanja nivoa kod ALT (SGPT) sa suplementacijom Cordycepsa sinensis (3.0 grama dnevno) tokom 90 dana.

Tabela II

                                                                 Dan 0 protiv       Dan 0 protiv

Dan                 0             20              90          Dan 20               Dan 90

                                                                         %                        %

ALT (A)          98             74           15             -24                     -85

ALT (B)        224             48           40             -79                     -82

ALT (C)         48             40            39             -17                     -19

ALT (D)        324            58            43             -82                     -87

ALT (E)         86             74            37             -14                     -57

ALT (F)          86             30           28              -65                     -67

ALT (G)        327            98           45             -70                     -86

ALT (H)        348            95            47           -73                     -86

ALT (I)           42             40            40             -5                     -5

ALT (J)         328            35           37            -89                   -89

ALT (K)           35           30             30           -14                    -14

ALT (L)         344           48             45           -86                    -87

ALT (M)          48           30             29           -38                    -40

ALT (N)          228          75             43           -67                    -81

                                                                     -723                  -885

                                              Av                   -51.6                -63.2

Posle 20 dana suplementacije Cordycepsa sinensis od 3.0 grama dnevno prosečno smanjenje nivoa kod ALT (SGPT) bilo je 51.6%. Posle 90 dana suplementacije prosečno smanjenje bilo je 63.2%.

Primena jednosmerne analize ANOVA za 3 povezana uzorka (nulta vreme, 20 dana i 90 dana) dala je ALT (SGPT), ANOVA p vrednost <0.0001 (Turski HSD test između 0 i 20 dana, p <0.01. između 0 i 90 dana, p <0.01.

III) Zapažanja o promenama nivoa kod Gama Glutamil Transpetidaze (GGT) tokom 20 dana i tokom 90 dana

U narednoj tabeli III dat je pregled smanjenja nivoa Gama Glutamil Transpetidaze (GGT) sa suplementacijom Cordycepsa sinensis (3.0 grama na dan) tokom 90 dana.

Tabela III

 

                                                                 Dan 0 protiv       Dan 0 protiv

Dan                 0             20              90          Dan 20               Dan 90

                                                                         %                        %

GGT (A)       534            228           75             -57                     -86

GGT (B)        98              96            15             -2                       -85

GGT (C)       228            224         197             -2                       -14

GGT (D)     1124            445           97             -60                     -91

GGT (E)         85             94            35             11                       -59

GGT (F)         48             40            39              -17                     -19

GGT (G)       127            95            35             -25                      -72

GGT (H)        54             35             40            -35                      -26

GGT (I)         37              35            34             -5                        -8

GGT (J)       548            223           48            -59                      -91

GGT (K)       224             48            34           -79                      -85

GGT (L)      1144           527           35            -54                     -97

GGT (M)       224            37            36           -83                      -84

GGT (N)       228            75            43           -67                      -81

                                                                     -536                  -898

                                               Prosek           -38.3                -64.1

Posle 20 dana suplementacije Cordycepsa sinensis od 3.0 grama dnevno prosečno smanjenje nivoa kod GGT bilo je 38.3%. Posle 90 dana suplementacije prosečno smanjenje bilo je 64.1%.

Primena jednosmerne analize ANOVA za 3 povezana uzorka (nulta vreme, 20 dana i 90 dana) dala je GGT, ANOVA p vrednost <0.0018 (Turski HSD test između 0 i 20 dana, p <0.05; između 0 i 90 dana, p <0.01.

IV) Zapažanja o promenama nivoa kod Alkalne Fosfataze (PA) tokom 20 dana i tokom 90 dana

U narednoj tabeli IV dat je pregled smanjenja nivoa Alkalne Fosfataze (PA) sa suplementacijom Cordycepsa sinensis (3.0 grama na dan) tokom 90 dana.

Tabela IV

                                                                 Dan 0 protiv       Dan 0 protiv

Dan              0             20              90          Dan 20               Dan 90

                                                                         %                      %

PA (A)       115             98            97              -15                     -16

PA (B)       224           111            98              -50                      -56

PA (C)       117           115          120               -2                       -3

PA (D)        75             72            74              -4                        -1

PA (E)       117           117            95               0                       -19

PA (F)         98           100           102             -24                     4

PA (G)       154           117           110               2                      -29

PA (H)       115           117           111             -5                      -3

PA (I)        104             99             98             -3                     -6

PA (J)       120            117            115            -59                   -4

PA (K)       115            117            109            2                      -5

Nema proizvoda u ovoj kategoriji.

Budizdrav © 2021. UKION SHOPS