Cordyceps sinensis - Identifikovane aktivne komponente/glavni hemijski sastojci

Cordyceps sinensis - Identifikovane aktivne komponente/glavni hemijski sastojci

 http://www.shen-nong.com/eng/herbal/cordyceps.html

Identifikovane aktivne komponente/ glavni hemijski sastojci

Glavni hemijski sastojci obuhvataju: nukleozide poput adenozina, adenin, hipoksanticin nukleozid, uracil, timin, uridin gvanidin, timidin, 3‘-deoksiadenozin (takođe se naziva i kordicepin), steride poput ergosterolperoksida, holesteril-palmitat, eogosterol, polisaharide kao što su galaktomanan, alkanole poput D-manitola (takođe se naziva i kordicepna kiselina). Takođe sadrži veliku količinu sirovih proteina, esencijalnih aminokiselina, raznovrsne elemente u tragovima i neke vitamine [3].

Farmakološke aktivnosti

1. Antioksidativni efekti

Studija in vitro

Antioksidativne aktivnosti vodenih i alkoholnih ekstrakata i prirodnih i gajenih gljiva Cordyceps sinensis su bile testirane kroz šest različitih antioksidativnih eksperimenata: sposobnost inhibicije oksidacije linoleinske kiseline, aktivnost sakupljanja 1,1-difenil-2-pikrilhidrazila, vodonik-peroksida, hidroksil-radikala i superoksid-anjona i helatna aktivnost metala. Iako su ovi uzorci Cordycepsa sinensis pokazali različitu antioksidativnu sposobnost, i prirodna gljiva Cordyceps sinensis i njeni fermentacioni preparati mogu da se koriste kao potencijalni prirodni antioksidansi [5]. Druga studija je pokazala da bi polifenolni i flavonoidni sadržaji u Cordyceps sinensis mogli biti odgovorni za njene antioksidativne aktivnosti. Na osnovu ovih rezultata, utvrđeno je da Cordyceps sinensis ima zaštitne efekte protiv oksidativnog oštećenja zbog svojih sposobnosti sakupljanja slobodnih radikala [6].

 

2. Anti-inflamatorni efekti

Studije in vitro

Hloroform i n-butanol frakcije metanolskog ekstrakta Cordycepsa sinensis značajno su blokirali sekreciju citokina, TNF-alfa i IL-12 u LPS/IFN-γ stimulisane ćelije makrofaga kroz smanjenje ispoljavanja inducibilne NO sintaze [7].

3. Anti-tumorski efekti

Studije in vitro

Anti-tumorski efekti metanolskog ekstrakta Cordycepsa sinensis su bili proučavani kod različitih vrsta linija kancer ćelije: limfocitnog (Jurkat), hepatoma (HepG2), prostate (PC 3), creva (Colon 205) i dojke (MCF 7). Frakcija n-butanol metanolskog ekstrakta Cordyceps sinensis je imala efekte anti-proliferacije na Jurkat PC 3 i MCF 7 linija ćelije [7].

Druga in vitro studija je procenjivala inhibitorni efekat ekstrakta Kordicepsa na proliferaciju kancer ćelija debelog creva (HT-29 i SV480). Ekstrakt Kordicepsa je mogao da inhibira proliferaciju kancer ćelija debelog creva kroz inhibiciju degradacije l-kappa B alpha u ćeliji i inhibiranje aktivacije NF-kappaB [8].

4. Efekti protiv zamora i stresa

Studija in vivo

Toplovodna frakcija gajene Cordyceps sinensis ima efekte protiv umora i stresa, testirano na stimulativno induciranim umorom i stresa kod ICR miševa i Sprague-Dawley pacova [9].

5. Efekti na respiratorni sistem

Studija in vivo

U ovoj studiji su bili proučavani efekti metanolskog ekstrakta Cordyceps sinensis kod bronhoalveolarnih fluida za ispiranje ćelijske proliferacije (BALF), proizvodnja inflamatornih citokina i ekspresije gena. Doza alkoholnog ekstrakta je zavisno suzbila proliferaciju ćelija BALF aktiviranu od lipopolisaharida (LPS). Takođe je inhibirala IL-1beta, IL-6, IL-8, IL-10 i proizvodnju TNF-alfa u aktiviranim ćelijskim kulturama BALF [10].

6. Efekti na fibrozu jetre

Studija in vivo

Efekat Cordyceps sinensis na fibrozu jetre je bio proučavan kod indukovane fibroze jetre pacova Sprague-Dawley pomoću dimetilnitrozamina. Cordyceps sinensis može znatno da olakša fibrozu jetre promovišući degradaciju kolagena, kao što je Hiproksiproline, inhibitor tkiva metaloproteinaze-2, tip kolagena IV i tip kolagena I [11].

7. Efekti na fibrozu pluća

Klinička studija

Studija je bila sprovedena obuhvatajući 16 pacijenata koji su se oporavljali od bolesti SARS (4 muškarca i 12 žena), kojima je bio dat samo Cordyceps  sinensis. Ostalih 15 pacijenata koji su se oporavljali od bolesti SARS pod zapadnom medicinskom negom su poslužili kao kontrolna grupa. Prosečna starost pacijenata u grupi Cordyceps sinensis je 34,3 godine. Dnevna doza Cordyceps sinensis bila je 3 grama. Efekti tretmana su bili praćeni kompjuterizovanom tomografijom visoke rezolucije (HRCT) i Interleukin-2 Receptorom (SIL-2R) rastvorljivim u serumu. Pacijenti grupe Cordyceps sinensis su pokazali značajno poboljšanje plućne fibroze i spuštanje sIL-2R, dok kontrolna grupa nije [12].

8. Imunomodulatorni efekti

Studija in vivo

Imunomodulatorna aktivnost polisaharida ekstrahovanih iz gajenog Cordyceps sinensis je ispitivana u ljudskoj perifernoj krvi. Na osnovu rezultata utvrđeno je da je ekstrakt bio sposoban da indukuje proizvodnju faktora nekroze tumora alfa (TNF-alfa), IL-6, i IL-10 u zavisnosti od doze [13].

Nema proizvoda u ovoj kategoriji.

Budizdrav © 2021. UKION SHOPS