Anti-inflamatorni efekti gljive Inonotus obliquus kod kolitisa

Anti-inflamatorni efekti gljive Inonotus obliquus kod kolitisa

Journal of Biomedicine and Biotechnology Volume 2010, Article ID 943516, 5 pages

doi:10.1155/2010/943516 

1. Uvod

Inonotus obliquus je gljiva koja živi kao parazit na brezama u hladnim geografskim širinama Evrope i Azije. U Rusiji, je to crna, bezoblična pečurka koja raste na brezama, a obično se naziva Čaga i koristi se za lekovite preparate. Inonotus obliquus sadrži polifenolna jedinjenja, triterpenoide i steroide, kao što je lanosterol, inotodiol, trametenolska kiseline i ergosterol peroksid, a ova jedinjenja su pokazala različite biološke aktivnosti. Od XVI veka, ,,Čaga“ se koristi kao tradicionalni lek bez toksičnosti u Rusiji i ne pokazuje nikakve nuspojave u lečenju karcinoma i bolesti digestivnog sistema. U poslednjoj deceniji, nekoliko studija je objavilo biološke aktivnosti Inonotus obliquus, kao što su anti-kancerozne, anti- oksidantne, anti-inflamatorne i poboljšanje imuniteta. Međutim, još uvek postoji relativno slabo razumevanje biološkog efekta Inonotus obliquus na inflamatorne bolesti creva (IBD), uprkos njenom pove anom istraživanju. Inflamatorne bolesti creva su idiopatski, hronični, povratni crevni poreme aji kompleksne patogeneze, koja je uglavnom predstavljena Kronovom boleš u i ulcerativnim kolitisom. Pacijenti koji boluju od ovih bolesti, pate od trbušnih bolova i grčeva, gubitka telesne mase, proliva, lošeg varenja, rektalnog krvarenja kao i od značajnog optere enja u svakodnevnom životu. U azijskim zemljama, mnoge vrste gljiva uključuju i i Inonotus obliquus su odobrene kao pomo na lekovita sredstva za karcinom ili za terapije upala. Stoga, je svrha ove studije bila da se utvrdi anti-inflamatorni efekat Inonotus obliquus na mišjem modelu kolitisa izazvanog elijama DDS i RAV264.7. 

2. Rezultati i diskusija

Ova studija je u skladu sa Kim et al. and Youn et al. koji su objavili da gubitak telesne mase nije detektovan usled davanja ekstrakta Inonotus obliquus miševima. Naglašeno je da primena Inonotus obliquus kod kolitisa indukovanog DDS-om ne može da utiče na telesnu masu u ovoj studiji. TNF-α nije samo glavni inflamatorni citokin i snažan anti-kancer citokin, ve TNF-α takođe indukuje proinflamatornu reakciju, a koncentracije TNF-α su bile povišene kod seruma dece sa aktivnim ulcerativnim kolitisom i Kronovom bolesti debelog creva i u stolici dece sa obe vrste inflamatorne bolesti creva. Pove ana proizvodnja IL-1, TNF-α i IL-6 je prime ena čak i kod mikroskopski normalnih mukoza Kronove bolesti i promene profila citokina tokom kliničke evolucije. Tako je TNF-α bio meta kliničkih istraživanja u cilju blokiranja njegove aktivnosti kao novog oblika terapije za Kronovu bolest. Park et al. su pokazali da su se inhibitorni efekti Inonotus obliquus na LPS-indukovanu sekreciju TNF-α pojavili kroz manifestaciju TNF-α mRNK i njihove merene akumulacije. Oni su predložili da bi ova akcija takođe mogla predstavljati ključni korak u anti-inflamatornom dejstvu na Inonotus obliquus. Naši podaci takođe pokazuju da je primena Inonotus obliquus (C, D) potisnula manifestaciju TNF-α kod životinjskih modela i elija. Tako, mi pretpostavljamo da bi primena Inonotus obliquus mogla ublažiti kolitis kod modela miševa, induciran sa DSS.  Međutim, Reinecker et al. su objavili da je proizvodnja TNF-α ve a u kulturama Kronove bolesti od mukoze mononuklearnih elija ulcerativnog kolitisa. East i Isacke su objavili da je IFN-γ pro-inflamatorni citokin koji aktivira makrofage tokom inflamacije, dok je IL-4 povezan sa rezolucijom inflamacije. Liu et al. su takođe objavili da je proizvodnja IFN-γ dramatično pove ana; dok se IL-4 smanjio kod pacova sa kolitisom u odnosu na zdrave pacove. Oni su ukazali da je polisaharid gljive smanjio produkciju IFN-γ i pove ao proizvodnju IL-4 makrofaga i obnovio stanje kod kolitisa slično kontroli in vivo [18]. Međutim, Desreumaux et al. su ukazali da je podizanje nivoa IL-4 mRNK imalo jasne obrasce u akutnoj naspram hroničnoj inflamaciji. Schreiber et al. su takođe izvestili da je silazno regulatorni efekat IL-4 na aktiviranim cirkulacionim mononuklearnim elijama oslabljen kod inflamatorne bolesti creva. Naši podaci takođe pokazuju da je ekstrakt Inonotus obliquus potisnuo manifestaciju IL-4 kod miševa. Ona ukazuje da primena Inonotus obliquus ne unapređuje IL-4. I Fiocchi je izvestio da je proizvodnja IL-4 smanjena i kod Kronove bolesti i kod ulcerativnog kolitisa mukozalnih imunoloških elijskih kultura; u jednoj drugoj studiji pronađeni su uzorci biopsije sluznice za povišeni IL-4 mRNK kod ulcerativnog kolitisa, ali ne i kod Kronove bolesti. Tako, pretpostavljamo da manifestacija IL-4 kod inflamatorne bolesti creva ne može biti dosledan obrazac. Razlog za ovu razliku nije u potpunosti razumljiv, ali na to mogu uticati: različiti imunološki regulatorni mehanizmi, genetski uslovljene razlike kod modela miševa ili stepen ozbiljnosti bolesti. Kim et al. pokazuju da su prečiš eni endopolisaharidi ekstrahovani iz Inonotus obliquus bili jači od sirovih endopolisaharida kod imunostimulativne aktivnosti. Prema tome, čisto a ekstrakata gljiva ili vrsta gljiva može biti i uticaj na manifestaciju obrazaca citokina. Wasser je izvestio da su polisaharidi gljiva poznati da stimulišu elije prirodne ubice, T- elije, B- elije i reakcije imunološkog sistema zavisne od makrofaga. Oni su ukazali da polisaharidi gljiva ne napadaju elije karcinoma direktno, ve proizvode svoje anti-tumorske efekte aktiviranjem različitih imunoloških odgovora kod doma ina. Tako, mi pretpostavljamo da unos Inonotus obliquus može uticati posredno protiv zapaljenja kod modela miševa. Inonotus obliquus se koristi kao narodni lek, prikazan tokom mnogih izveštaja objavljenih u vezi anti-kanceroznih i anti-upalnih aktivnosti. Park et al. su objavili da je Inonotus obliquus potentni inhibitor LPS indukovanog NO, PGE2 i redukcija TNF-α, a da je ova inhibicija uzrokovana sprečavanjem aktivacije nuklearnog faktora (NF)-kB kod makrofaga RAV 264,7. Kim et al. su takođe izvestili da anti-inflamatorni efekat Inonotus obliquus može biti posledica inhibicije inducibilnih NO sintaze (iNOS) i ciklooksigenaze-2 (COX-2) manifestacije preko silazno regulisane NF-kB vezuju e aktivnosti. Štaviše, brojne studije su pokazale da polisaharidi ekstrahovani iz gljiva pokazuju blagotvorna terapeutska svojstva, uključuju i imuno-stimulaciju, anti-infekciju, anti- tumorske, zarastanje rana i druge terapeutske aspekte.

Mogu e objašnjenje za ove blagotvorne efekte je da gljive uključuju i primenu Inonotus obliquus, može biti putanja povezana sa inflamatornim citokinima poput TNF-α, IFN-γ i sekrecijom IL-4. U zaključku, naši eksperimentalni nalazi ukazuju da terapeutsko koriš enje ekstrakta Inonotus obliquus doprinosi ublažavanju inflamatorne bolesti creva. 

Nema proizvoda u ovoj kategoriji.

Budizdrav © 2021. UKION SHOPS